تبیین اثرات گردشگری در پایداری نواحی روستایی (مطالعه موردی : شهرستان آستانه اشرفیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jget.2023.327901.1394

چکیده

مقدمه: رونق گردشگری و پایداری آن در نواحی روستایی از جنبه‌‌های مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است. زیرا تعامل سازنده بین جامعه گردشگری و جامعه میزبان از جنبه‌های مختلف گردشگری می‌تواند متضمن پایداری این صنعت در روستا باشد و باعث افزایش اشتغال و درآمد، کاهش فقر و مهاجرت و ... شود.
هدف پژوهش: بدین منظور، هدف این پژوهش نیز تعیین اثرات گردشگری در پایداری نواحی روستایی شهرستان آستانه است.
روش‌شناسی تحقیق: اطلاعات مورد نیاز از طریق مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه اخذ گردید. مقدار پایایی گویه‌ها برابر با 643/0 و از دو روش تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین مولفه‌ها و معنی‌داری رابطه آنها استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: این پژوهش در روستاهای گردشگری شهرستان آستانه اشرفیه واقع در استان گیلان انجام شده است.
یافته‌ها و بحث: نتایج نشان داد که 6 مولفه: "کالبدی-اقتصادی-اجتماعی"، "اجتماعی-اقتصادی"، "کالبدی-اقتصادی"، "اجتماعی-زیست محیطی"، "اجتماعی" و "زیست-محیطی" به ترتیب 44/20، 28/20، 71/15، 2/11، 92/10 و 9/8 درصد واریانس و در مجموع 45/87 کل واریانس داده‌ها را تبیین کرده‌اند. همچنین رابطه بین بهبود زندگی روستائیان در اثر رونق گردشگری با افزایش تعامل اجتماعی (**78/)0، اشتغال با افزایش تعامل اجتماعی، افزایش درآمد و خریداری تولیدات کشاورزی (*62/0، *7/0 و **85/0)، اشتغال غیرمستقیم با اشتغال در روستا (*67/0)، افزایش قیمت زمین و مسکن با اشتغال و اشتغال غیرمستقیم (*58/0 و *61/0)، تغییر کاربری اراضی با افزایش اشتغال و افزایش قیمت زمین و مسکن (*59/0 و *67/0)، تغییر کاربری (ویلاسازی) با کاهش جرائم، افزایش قیمت زمین و مسکن و تغییر کاربری زمین-ها (*61/0-، *62/0 و *71/0)، کمیت معابر با اشتغال غیرمستقیم و تغییر کاربری زمین‌ها (**71/0-، *58/0-) و کیفیت معابر با اشتغال غیرمستقیم (*67/0-) در سطح معنی‌داری α=0.05 و α=0.01 اثبات شد.
نتایج: بنابراین با افزایش اثرات مثبت گردشگری و کاهش اثرات زیست-محیطی آن می‌توان به پایداری نواحی روستایی این شهرستان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining The Effects Of Tourism On The Sustainability Of Rural Areas (Case Study: Astaneh Ashrafieh City)

نویسندگان [English]

  • Ameneh Hassan Kazemi 1
  • Mohammad Basit Qureshi 2
  • Timur Amar 3
1 PhD student of Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor of Geography Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

thatwith theflourishing in tourism, therehas been a change in land use for construction and consequently an increase in land prices in rural areas.The effects of tourism development on improving the quality of life of the peoplehave been proven and as a result, the level of interactionand participation of the villagers will also increase. Tourism also directly and indirectly employs local people in economic activities and prevents people from migrating to look for work inneighboring areas or evenother provinces. Finally, it should be saidthat ensuring the sustainability oftourism requires programs written at the localcity, provincial and national scales inorder tocontinue anddevelop this important. Considering the proof of the effectiveness of tourismdevelopment in the rural economy of this area and consequently its social, physical and environmental effectsattention to this issue in order to increase the per capita income of local people and ultimately the stability of rural areasshould be a priority in the executive programs of eachCounty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Rural
  • Baseline component analysis
  • Employment and income increase
  • Rural sustainability