تحلیل جغرافیایی تحولات کیفیت زندگی در دو دهه اخیر مطالعه موردی :روستاهای بخش مرکزی شهرستان نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ،ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

10.22034/jget.2023.290117.1318

چکیده

کیفیت زندگی مفهومی چند جانبه و چند بعدی است که نشان دهنده ویژگی های اجتماعی ، اقتصادی و محیطی مناطق و نواحی می باشد.اندازه گیری و پی بردن به آن خود در گرو عوامل مختلف محیطی – اکولوژیک ، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی می باشد و خصوصیات فردی افراد جامعه نیز در آن دخالت دارند.
در همین راستا ، پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر تحولات کیفیت زندگی ، بین روستاییان در دو دهه اخیر پرداخته است . با توجه به ماهیت موضوع و مولفه های مورد بررسی ، روش تحقیق ، روش توصیفی – تحلیلی است . در این روش ، ابتدا شاخص های کیفیت زندگی به تفکیک نقاط روستایی مورد مطالعه و سنجش قرار گرفت . سپس در مرحله تحلیل ، فاصله از شهر و فاصله تا جاده اصلی بر تفاوت های فضایی کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت .
محدوده جغرافیایی مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان نوشهر و جامعه آماری روستاییان21 روستا و حجم نمونه 380 خانوار از روستاییان است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده اند.
نتایج نشان داد که وضعیت روستاهای مورد مطالعه از نظر کیفیت شاخص های کالبدی کیفیت زندگی مطلوب و شاخص های اقتصادی در سطح نامطلوبی قرار دارند . که می توان ناشی از عوامل مختلف مانند عدم برخورداری از سطوح خدماتی مطلوب ، عدم وجود منابع درآمدی و... در سطح منطقه باشد.همچنین از میان روستاهای مورد بررسی روستاهای خیرودکنار ، توسکاتک ، تازه آباد و شریعت آباد در بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای روستاهای سنگتو ، حمزده دارند؛ و علیا و چلک علیا در پایین ترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی قرار می گیرند . نتایج و هم چنین یافته ها حاکی از آن است ، بعد فاصله روستا از جاده اصلی ، فاصله روستا تا شهر بر کیفیت زندگی روستاهای نمونه تاثیر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات