بررسی امنیت غذایی و تحلیل چالش های آن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان بکشلوچای، شهرستان ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور

10.22034/jget.2024.178354

چکیده

دسترسی به غذای کافی،مطلوب و سلامت تغذیه ای ازمحورهای اصلی توسعه وزیربنای پرورش نسل آیندة کشور قلمداد میشود جوامع روستایی باتأمین بیش ازدوسوم مواد غذایی،نقش قابل توجهی درتأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.بااین وجود شواهد نشان می‌دهد وضعیت تأمین کنندگان اصلی امنیت غذایی کشوردراثرعللی که تاکنون به آن توجه نشده است،حداقل درمقایسه باجوامع شهری،دروضعیت نامساعدی قراردارد.پژوهش حاضر باهدف کلی تحلیل وضعیت امنیت غذایی وعوامل مؤثربر آن درجامعة روستایی دهستان بکشلوچای انجام شده است.جامعۀ آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوارهای51 روستای واقع دردهستان بکشلوچای تشکیل می‌دهد که با استفاده از فرمول کوکران،180نفراز سرپرستان خانوار به عنوان نمونۀ موردمطالعه انتخاب شده‌اند.دربخش کمی پژوهش حاضر برای سنجش امنیت غذایی ازپرسشنامه استانداردوجهانی وزارت کشاورزی آمریکا که روایی و پایایی آن درمطالعات متعددی تأیید شده است،استفاده شد.در بخش کیفی، گردآوری داده‌ها از طریق نمونه‌گیری هدفمند وبا روش گلوله برفی، تا رسیدن به مرحله اشباع تئوریک ادامه داشت وداده‌های گردآوری شده با استفاده از روش نظریه داده بنیاد(GTM) تحلیل شده-اند.نتایج بخش کمی پژوهش نشان دادامنیت غذایی محدوده موردمطالعه در شرایط نامساعدی قرار دارد.به این صورت که 7.8درصد افرادموردمطالعه دارای امنیت غذایی، 10 درصددرشرایط ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 25 درصددرشرایط ناامنی غذایی باگرسنگی متوسط و 57.2 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی شدید قرار گرفته‌اند و بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ امنیت غذایی تفاوت معناداری وجودندارد.همچنین، نتایج بخش کیفی پژوهش درارتباط با چالش‌های امنیت غذایی درمحدوده موردمطالعه نشان دادپنج چالش اساسی امنیت غذایی که به صورت سلسله‌ای با همدیگردرارتباط هستند، عبارتنداز: ضعف سیاست-گذاری‌ها، ضعف شرایط اقتصادی،نارسایی‌ها و مخاطره‌های محیطی،موانع فرهنگی و تغییرات اجتماعی وناپایداری کشاورزی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Food Security and Analyzing Its Challenges in Rural Areas (Case Study: Villages of Bekshlochai County, Urmia County)

نویسنده [English]

  • reza ghaderi
Assistant Professor of of Geography and Rural Planning Department, Payame Noor University
چکیده [English]

Access to adequate and desirable foodand nutritional health are consideredas the main axes of development and the foundation ofbreeding the next generation of the country. Rural communities playasignificant rolein ensuring the country'sfood securityby providing more than two-thirds of food.However,evidence showsthat the situation of the country's main food security providers is unfavorable,at least compared to urban communities,due to reasons that havenot been addressedso far.The present study was conducted with the generalaimof analyzing the food security situation and the factors affecting itin theruralcommunityof Bakshlochai district.The statistical population of thestudy consistsof all headsof households in51villageslocated in Bakshlochai district.Using Cochran'sformula,180 householdheadshave been selectedas the sample. Inthe quantitative part of the present study,a standard and global questionnaire of the US Department of Agriculture was used to assess food security,the validity and reliability of which have been confirmed in several studies.In the qualitative part,data collection through purposeful sampling and snowball method continueduntil the theoretical saturationstage and thecollected data were analyzed using the data theory theory(GTM).The results of thequantitative part of the research showed that food security in the study area is in unfavorable conditions.In this way,7.8%of the studied people have food security,10% in food insecurity without hunger,25% in food insecuritywith moderate hunger and 57.2% in food insecurity with severe hunger.There is no significant difference in terms of food security. Also, the results of the qualitative part f the research related to food security challengesin the studyarea showed thatthe five main food securitychallenges thatareinterrelated are:weak policy-making,weak economicconditions,inadequacies And environmental hazards,cultural barriers and social change and agricultural instability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Food Security
  • Food Insecurity
  • Bakshlochai District