تحلیل علی مولفه‌های تاثیرگذار بر میزان زیست ‎پذیری در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پسا دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jget.2024.178353

چکیده

مقدمه:  وجود خطراتی مانند رشد سریع جمعیت، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و فضاهای باز، کمبود مسکن مناسب، افزایش نابرابری‌های اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی و از بین رفتن حس تعلق به مکان در روستاها، کیفیت زندگی جوامع روستایی را مورد تهدید قرار داد و به دنبال آن زیست‌پذیری در کانون توجه قرار گرفت و رشد نمود.
هدف:  با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف تحلیل علی مولفه­های تاثیرپدار بر  میزان زیست‌پذیری مناطق روستایی انجام شده است.
روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 5 روستای بخش مرکزی شهرستان اردستان با 1524خانوار می­باشد. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 289 نفر برآورد گردید. پراکندگی تعداد نمونه­‌ها در سطح روستاهای مورد مطالعه به صورت طبقه­ای و بر اساس تعداد خانوار آنها می­باشد. جهت تحلیل موضوع  در بعد اجتماعی، زیست­محیطی و اقتصادی از 21 گویه بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه توسط پانل صاحبنظران متخصص و مجرب مورد تأیید گردید. ضریب پایایی کل زیست‌پذیری بر اساس آلفای کرونباخ 846/0 محاسبه گردید.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردستان می‌باشد‌.
یافته ­ها و بحث:  نتایج نشان می‌دهد که اعتبار اندازه گیری شده  هر پنج مدل اندازه گیری  و نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای بررسی زیست پذیری قابل قبول می‌باشد. در نهایت شاخص اجتماعی (55/0)، شاخص زیست­محیطی(33/0) و شاخص اقتصادی(23/0) از بارهای عاملی  را تبیین می نماید.
نتیجه­ گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مولفه­های تاثیرگذار بر میزان زیست‎پذیری در مناطق روستایی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causal analysis of factors affecting the rate of livability in rural areas: villages in the central part of Ardestan city

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian
isfahan
چکیده [English]

Dangers such as rapid population growth, loss of agricultural land and open spaces, lack of adequate housing, increasing social inequalities between urban and rural areas, and loss of sense of place in rural areas threaten the quality of life of rural communities. Subsequently, viability came to the fore and grew. Due to the importance of the subject, the present study was conducted with the aim of causally analyzing the components affecting the viability of rural areas. This research is applied in terms of purpose and based on descriptive-analytical nature. The statistical population is 5 villages in the central part of Ardestan city with 1524 families. The sample size was estimated to be 289 based on Cochran's formula. The distribution of the number of samples in the studied villages is stratified and based on the number of their households. 21 items were used to analyze the issue in social, environmental and economic dimensions. The validity of the questionnaire was confirmed by a panel of expert and experienced experts. The reliability coefficient of total viability based on Cronbach's alpha was calculated to be 0.846. The results show that the measured validity of all five measurement models as well as the second-order three-factor model is acceptable for the study of viability. Finally, the social index (0.55), environmental index (0.33) and economic index (0.23) explain the factor loads.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Viability
  • rural development
  • sustainable development
  • Ardestan city