تحلیل علی مولفه های تاثیرگذار بر میزان زیست‎پذیری در مناطق روستایی مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22034/jget.2024.178353

چکیده

وجود خطراتی مانند رشد سریع جمعیت، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و فضاهای باز، کمبود مسکن مناسب، افزایش نابرابری‌های اجتماعی بین مناطق شهری و روستایی و از بین رفتن حس تعلق به مکان در روستاها، کیفیت زندگی جوامع روستایی را مورد تهدید قرار داد و به دنبال آن زیست‌پذیری در کانون توجه قرار گرفت و رشد نمود. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف تحلیل علی مولفه های تاثیرپدار بر میزان زیست‌پذیری مناطق روستایی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری 5 روستای بخش مرکزی شهرستان اردستان با 1524خانوار می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 289 نفر برآورد گردید. پراکندگی تعداد نمونه‌‌ها در سطح روستاهای مورد مطالعه به صورت طبقه‌ای و بر اساس تعداد خانوار آنها می‌باشد. جهت تحلیل موضوع در بعد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی از 21 گویه بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه توسط پانل صاحبنظران متخصص و مجرب مورد تأیید گردید. ضریب پایایی کل زیست‌پذیری بر اساس آلفای کرونباخ 846/0 محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که اعتبار اندازه گیری شده هر پنج مدل اندازه گیری و نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای بررسی زیست پذیری قابل قبول می‌باشد. در نهایت شاخص اجتماعی (55/0)، شاخص زیست محیطی(33/0) و شاخص اقتصادی(23/0) از بارهای عاملی را تبیین می نماید .

کلیدواژه‌ها

موضوعات