تحلیل روابط متقابل شهر جیرفت با روستاهای پیرامون تحت نفوذش.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد زاهدان

2 هئیت علمی دانشگاه آزاد زاهدان

3 هیت علمی دانشگاه آزاد زاهدان

10.22034/jget.2023.360611.1454

چکیده

مقدمه: رفع مشکلات جوامع روستایی، گسترش و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی در فضاهای روستایی و شهرها ارتباطی تنگاتنگ با نوع رابطه شهر و روستا دارد . اگر رابطه حاکم بین شهر و روستا ، رابطه ای صحیح و منطقی باشد، شهر از یک طرف به مرکزی برای خدمات و امکانات دهی برای روستاها مطرح شده و از سوی دیگر روستاها نیز در رابطه اقتصادی متعادل و متقابل، نیاز مندی‌های شهرها رافراهم ساخته، شهروروستا به صورت متقابل و تعاون اقتصادی و اجتماعی به حیات خود ادامه می‌دهند.

هدف: پژوهش حاضر، با هدف تحلیل روابط متقابل شهر جیرفت با روستاهای پیرامون تحت نفوذ خودش است.

روش‌شناسی تحقیق: پژوهش از نظر هدف‌گذاری کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 384 نفر بر اساس جمعیت سال 1400 انتخاب گردیده است.

یافته‌ها و بحث: یافته‌های این پژوهش نشان داد سطح معناداری شهر جیرفت با روستاهای حوزه نفوذ خود به غیر از بعد اجتماعی در ابعاد اقتصادی، اداری-سیاسی و کالبدی کمتر از مقدار 05/0 است، ازاین‌رو فرض برابری میانگین مطلوبیت ابعاد مذکور در جامعه با متوسط ارزشی مورد نظر (3) رد می‌شود. همچنین با توجه به مقدار منفی اختلاف میانگین اکثر ابعاد مورد مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که مطلوبیت وضعیت روابط شهر جیرفت با روستاهای حوزه نفوذ خود از وضعیت ضعیفی برخوردار است.

نتایج: جیرفت به عنوان یک شهر میانی و قطب بزرگ کشاورزی جنوب کشور و همچنین به لحاظ تجمیع امکانات، سرمایه و نیروی انسانی در منطقه ضمن تسلط و برتری در سطح ناحیه دارای ارتباط دو سویه با روستاهای پیرامون خود است. از سوی دیگر روستاهای تحت حوزه نفوذ نیز با برقراری جریانات اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی، روابط تجاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، بازار و مسکن شهری زمینه‌های پویایی و رشد شهر جیرفت و نیز توسعه در روستای خود را ضمن «وابستگی به شهر» به‌طور نسبی فراهم نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of mutual relations between Jiroft city and surrounding villages.

نویسندگان [English]

  • sedighe mosazade 1
  • gholamreza miri 2
  • mahmodreza anvri 3
1 PhD student of Zahedan Azad University
2 Faculty of Zahedan Azad University
3 faculty of zahedan azad university
چکیده [English]

Abstract

Introduction: Solving the problems of rural communities, expanding and improving the economic and social conditions in rural areas and cities is closely related to the type of relationship between the city and the village. If the prevailing relationship between the city and the village is a correct and logical relationship, then the city has become a center for providing services and facilities for the villages, and on the other hand, the villages have met the needs of the cities in a balanced and reciprocal economic relationship. , cities and villages continue to live in mutual economic and social cooperation.

Objective: The current research aims to analyze mutual relations between Jiroft city and surrounding villages under its influence.

Methodology: The research is applied in terms of targeting and descriptive-analytical in terms of its nature and method. Library and field method (researcher-made questionnaire) was used to collect information. The sampling method was simple random and the size of the statistical population was selected using the Cochran model with an error level of 5%, 384 people based on the population of 2021.

Results and discussion: The findings of this research showed that the level of significance of Jiroft city with the villages in its sphere of influence is less than 0.05, except for the social dimension in the economic, administrative-political and physical dimensions, hence the assumption of equality of the average desirability of the dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • city
  • village
  • interrelationship between city and village
  • sphere of influence
  • Jiroft city