مقایسه تطبیقی موانع توسعه گردشگری ایران ( مورد مطالعه اردبیل و ترابزون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال ،ایران

2 استاد یار گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

10.22034/jget.2023.326924.1416

چکیده

مقدمه: از نگاه جامعه‌شناختی، توریسم پدیده‌ای است که از دیرزمان در جوامع انسانی وجود داشته است و به‌تدریج در طی مراحل تاریخی مختلف به پدیده‌ای فراگیر و جهانی مشتمل بر موضوعات متعدد فنی اقتصادی و اجتماعی رسیده است.

هدف: تحلیل جامعه‌شناختی روند توسعه گردشگری ایران و ترکیه و تدوین راهبرد برای گردشگری ایران است.

روش شناسی: این تحقیق یک تحقیق توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود، هرچند این پژوهش بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است، بر اساس نحوه گردآوری دادهها و ماهیت داده‌ها از نوع ترکیبی یا آمیخته (کمی- کیفی) است.

جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی، شامل تمام شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل است که با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر برآورد گردیده است. شیوه نمونه‌گیری نیز به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام‌شده است. پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 77/0 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای در اختیار 400 نفر از آن‌ها قرار داده شد. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل متخصصین حوزه گردشگری است. در بخش کیفی روش نمونه‌گیری نظری، هدفمند و در دسترس خواهد بود به این معنی که با در نظر گرفتن امکان ارتباط و دسترسی، انتخاب نمونه‌ها صورت ‌می گیرد و در مواردی هم نمونه بعدی با واسطه و هماهنگی نمونه قبلی انتخاب می شود. در انتها نتایج با استفاده از روش دلفی و اعداد فازی استخراج و رتبه بندی گردید.

قلمرو جغرافیایی: شهر اردبیل که در شمال غرب ایران واقع شده است. و شهر ترابزون ترکیه که شهری ساحلی و در مجاورت دریای سیاه در شمال شرقی ترکیه واقع‌شده است.

نتیجه گیری: نتایج نشانگر این است که مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری استان اردبیل عبارتند از فقدان امکانات و تسهیلات مناسب ورود و خروج اتباع خارجی، وضعیت تبلیغات مناسب جاذبه‌های گردشگری در رسانه های اجتماعی، شبکه های رادیو و تلویزیونی و تبلیغات محیطی و بیلبوردها، سطح و میزان آگاهی اجتماعی پایین مردم جامعه میزبان از فرهنگ جامعه گردشگران، وضعیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش توریسم و بخش های وابسته به آن؛ عکس این موانع، در واقع عوامل توسعه توریسم ترابزون هستند. در انتها نتیجه این تحلیل برای تدوین راهبرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of barriers to tourism development in Iran (case study of Ardabil and Trabzon)

نویسندگان [English]

  • rasul esmailikia 1
  • Eqbale Azizkhani 2
  • samad abedini 2
1 Ph.D candidate in social science, khalkhal Branch ,Islamic Azad university ,Khalkhal, Iran
2 Assistant professor Department of sociall science, khalkhal Branch ,Islamic Azad university, Khalkhal, Iran
چکیده [English]

From a sociological point of view, tourism is a phenomenon that has existed for a long time in human societies and has gradually reached a pervasive and global phenomenon including various technical, economic and social issues during different historical stages.The purpose of this study is a sociological analysis of tourism development trends in Iran and Turkey and the development of a strategy for tourism in Iran; Therefore, this research consists of the main part of cognitive analysis.This research is a descriptive-analytical research, although this research is applied research based on its purpose.Depending on how the data is collected and the nature of the data is of the combined or mixed (quantitative-qualitative) type.The statistical population includes all experts and activists in the field of tourism in the cities of Ardabil and Trabzon, Turkey, which was estimated to be 384 people using the Cochran's formula.The sampling method is multi-stage clustering. In the end, the results were extracted and ranked using the Delphi method and fuzzy numbers. Radio and television networks and environmental advertisements and billboards, low level and level of social awareness of the people of the host community about the culture of the tourist community, the situation of domestic and foreign investment in the tourism sector and related sectors; The opposite of these barriers are in fact the development factors of Trabzon tourism. Finally, the result of this analysis can be used to formulate a strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological analysis
  • Iranian tourism
  • Turkish tourism