تاثیر سیستم اجاره داری بر توسعه روستایی-مطالعه موردی روستاهای خره آب سفلی و سرو نو استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/jget.2023.257208.1210

چکیده

مقدمه: سیستم های کشاورزی ابزاری برای مدیریت تولید در کشاورزی در ایران و جهان هستند. اجاره های نقدی در سال های اخیر در ایران به ویژه در مناطق بالقوه حاصلخیز رواج بیشتری یافته است.سیستم اجاره داری جزو سیستم های رایج در بخش کشاورزی و روستایی ایران است؛ اما تاثیر اجاره دادن و اجاره گرفتن بر نواحی روستایی متفاوت است. این سیستم به توسعه یافتگی و محرومیت برخی روستاها منجر می شود.

هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اجاره داری بر توسعه روستایی در روستاهای خره آب سفلی و سرو نو در دهستان سرفیروز آباد استان کرمانشاه است.

روش شناسی تحقیق: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. نمونه گیری تحقیق در سرو نو 100 نفر و در روستای خره آب(30 نفر) بوده است. پایایی تحقیق در مجموع برای پرسشنامه روستای سرو نو 74/0 و برای خره آب سفلی 71/0 بوده است. روایی تحقیق نیز از نظر متخصصان برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی استفاده شده است.

قلمروجغرافیایی پژوهش: منطقه مورد مطالعه در استان کرمانشاه در دو روستای خره آب سفلی و سرو نو واقع در دهستان سرفیروز آباد است.

یافته ها و بحث: یافته ها نشان می دهند که اجاره گرفتن زمین ها در روستای سرو آباد منجر به توسعه روستایی از نظر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شده است؛ اما اجاره دادن زمین ها در روستای خره آب منجر به خروج سرمایه از روستا به شهر توسط مالکان غایب و همچنین عدم توسعه روستا شده است.

نتایج : در مجموع سیستم اجاره داری منجر به توزیع سرمایه در روستاهای اجاره گیرنده و خروج سرمایه از روستاهای اجاره دهنده می شود. این امر سبب می شود که اجاره گرفتن سبب توسعه در روستای اجاره گیرنده و محرومیت در روستای اجاره دهنده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات