برنامه‌ریزی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی با بهره‌گیری از مدل SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان بندر لنگه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم(طبیعت گردی)، گروه علوم جغرافیایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 استادیار برنامه ریزی و مدیریت محیط، گروه علوم جغرافیایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مناطق ساحلی به‌عنوان مناطق دارای منابع اکولوژیکی غنی می‌باشند که می‌توانند بستر مناسبی برای فعالیت‌ها و توسعه‌های چشمگیر اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان باشند. وجود منابع با ارزش اکولوژیکی، تنوع زیستی و برخورداری از ذخایر نفت و گاز و امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی بیانگر اهمیت این مناطق می‌باشد. گردشگری ساحلی و دریایی به‌عنوان یکی از رویکردهای مورد توجه دولت‌ها به‌منظور بهبود وضعیت گردشگری و درآمدزایی در مناطق ساحلی می‌باشد و کشور ایران با دارا بودن سواحل بکر و گسترده در مناطق جنوبی از پتانسیل بالایی برای توسعه این نوع گردشگری برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، برنامه‌ریزی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در سواحل شهرستان بندرلنگه به‌کمک مدل SWOT و QSPM می‌باشد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات برای تشکیل ماتریس SWOT، مصاحبه با مسئولین و افراد متخصص در زمینه گردشگری، مطالعه اسناد کتابخانه‌ای و مقالات و بازدیدهای میدانی صورت گرفت. پس از شناسایی عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل بیرونی (تهدیدها و فرصت‌ها)، راهبردهای توسعه پایدار برای منطقه مورد مطالعه تعیین شد و اولویت‌بندی توسط ماتریس QSPM انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که مجموع نمرات نهایی عوامل درونی برابر با 558/2 بود که بیانگر توانایی غلبه نقاط قوت بر ضعف می‌باشد و مجموع نمرات نهایی عوامل بیرونی 530/2 بدست‌آمد بدین معنا که می‌توان با تکیه بر فرصت‌ها، نقاط ضعف و تهدیدها را تعدیل کرد. بنابراین، راهبرد تهاجی (SO) به‌عنوان بهترین راهبرد برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی انتخاب شد و مواردی از قبیل حمایت از طرح‌های گردشگری و تنوع بخشیدن به آن‌ها، گسترش ورزش‌های ساحلی و آبی، توجه به جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی سواحل، بکارگیری رویکردهای مدرن بازاریابی، حمایت از سرمایه‌گزاری‌های بخش خصوصی و دولتی، توسعه فرصت‌های شغلی در بخش گردشگری ساحلی و دریایی، ارائه تسهیلات و امکانات برای توسعه گردشگری در مناطق ساحلی، توجه به توریسم درمانی، توسعه زیرساخت‌ها، تمرکز بر رویکرد مدیریت یکپارچه سواحل، بهره‌مندی از چشم‌اندازهای زیبای ساحل و دریا و توسعه صنعت صید و پرورش آبزیان به منظور جذب گردشگران، به‌عنوان راهبردهایی مطلوب برای حرکت به سوی توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در شهرستان بندرلنگه تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Coastal and marine Tourism Development Planning Using SWOT and QSPM Model (Case Study: Lengeh Port)

نویسندگان [English]

  • sedigheh mahmoudi 1
  • Abbas Moradi 2
1 M.A Of Ecotourism,, Department of Geographical Scineces, faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Assistant Professor, Environmental Planning and Management, Department of Geographical Scineces, faculty of Humanities, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

.The purpose of this study is to plan the development of coastal and marine tourism in the coasts of Bandar Lengeh city with the help of SWOT and QSPM model. In order to collect information to form a SWOT matrix, interviews were conducted with officials and experts in the field of tourism, study of library documents and articles, and field visits. After identifying internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (threats and opportunities), sustainable development strategies were determined for the study area and prioritization was done by QSPM matrix. The results showed that the total final scores of internal factors were equal to 2.558 which indicates the ability of strengths to overcome weaknesses and the total final scores of external factors were 2.530 which means that weaknesses and threats can be adjusted based on opportunities... Therefore, the tourism strategy (SO) was selected as the best strategy for the development of coastal and marine tourism, and items such as supporting tourism projects and diversifying them, expanding beach and water sports, paying attention to the historical, cultural and social attractions of the beaches, applying approaches Modern marketing, support for private and public sector investments, development of job opportunities in coastal and marine tourism, providing facilities for tourism development in coastal areas, attention to medical tourism, infrastructure development, focus on integrated coastal management approach, benefit from perspectives

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coastal and Marine Tourism
  • SWOT
  • QSPM
  • Lengeh Port
  • South Coast of Iran