تحلیل عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی (نمونه موردی: محله حکیم نظامی ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گیلان، رشت. ایران.

4 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: امروزه نزدیک یک سوم جمعیت جهان در مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند این محله-ها از نمودهای بارز فقر شهری هستند که در درون یا مجاورت شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه‌ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم‌درآمد و سطح نازلی از کیفیت شرایط زیست شهری شکل می‌گیرد. پایین بودن زیست‌پذیری و ‌سطح نازل مسکن در اسکان‌های غیررسمی ناشی از عوامل بسیاری همانند پایین بودن میزان درآمد، فقدان مالکیت قانونی، عدم حمایت‌های دولتی و سیاسی از محله و غیره می‌تواند باشد.
هدف: پژوهش حاضر، با هدف تحلیل عوامل موثر بر زیست‌پذیری محله حکیم نظامی ارومیه است.
روش‌شناسی تحقیق: پژوهش از نظر هدف‌گذاری کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 379 نفر بر اساس جمعیت سال 1397 می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است.
یافته‌ها و بحث: یافته‌های این پژوهش نشان داد از بین ابعاد هفت گانه فرهنگ و پایداری اجتماعی، آموزش، زیست محیط، سلامت و بهداشت، امنیت و پایداری، کالبدی و حمل نقل، اقتصاد مربوط به محله حکیم نظامی ارومیه به ترتیب با بارهای عاملی 99/0، 67/0، 57/0، 24/0، 16/0، 14/0 و 14/0 بر زیست پذیری این محدوده تأثیر می‌گذارند.
نتایج: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان‌دهنده این بود که زیست‌پذیری در سطح محله حکیم نظامی ارومیه در سطح پایینی قرار دارد و همچنین با توجه به نتایج خروجی از مدل‌سازی معادلات ساختاری شاخص فرهنگ و پایداری اجتماعی با میزان بار عاملی 99/0 بیشترین تاثیر را در راستای ارتقای زیست‌پذیری محله حکیم نظامی ارومیه دارد. در نکته مقابل با توجه با بار عاملی منفی شاخص اقتصادی14/0- این عامل یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های ساکنان این محله بشمار می‌آید که منشا و ریشه بسیاری از مشکلات است از آنجایی که مهمترین علت مهاجرت افراد به محله ریشه در مسائل اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the livability of informal settlements (Case study: Hakim Nezami neighbourhood of Urmia)

نویسندگان [English]

  • majid akbari 1
  • Vahid Boostan ahmadi 2
  • m t 3
  • Moslem Zarghamfard 4
1 phd
2 PHD urban plannig
3 Geography and Urban Planning, University of Guilan, Rasht.
4 geography and urban planning, faculty of humanities, tarbiat modares university, tehran
چکیده [English]

Today, about one-third of the world's population lives in suburban areas and informal settlements. Is formed by the accumulation of low-income groups and the low level of quality of urban living conditions. The low Livability and low level of housing in informal settlements due to many factors such as low income, lack of legal ownership, lack of government and political support for the neighborhood, etc. can be in line with the present study, with the aim of modeling structural equations. Factors affecting the Livability of Hakim Nezami neighborhood of Urmia dormitory. The research is applied in terms of targeting and descriptive-analytical in nature and method. Library and field method (researcher-made questionnaire) was used to collect information. The statistical population of this study was 379 citizens living in the source of water (47 thousand people) in 1400 by simple random sampling. The results obtained from this study showed that biodegradability is at a low level at the Miyanabad town alley and also according to the results of modeling structural equations of culture and social stability index with a factor load of 0.99 the most impact. In order to improve the Livability of the dormitory, Eslamshahr has a Miyanabad town.

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • informal settlements
  • sustainable development
  • Hakim Nizami neighborhood of Urmia