تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jget.2023.172382

چکیده

قلمروهای کیفیت زندگی مجموعاً تمامی تجارب زندگی افراد را در بر می گیرد و بسیاری از مطالعات، جوهر اصلی کیفیت زندگی را تامین و ارضای همزمان نیاز های مادی و معنوی انسان می دانند. هدف مقاله حاضر تحلیل فضایی کیفیت زندگی با تاکید بر بعد مدیریتی- نهادی در روستاهای شهرستان لاهیجان است. لذا با استفاده از 11 گویه برگرفته از وظایف ابلاغی دهیاران بعنوان عناصر واسط بین دولت و مردم مورد ارزیابی قرار داده و نقش آنان در کیفیت زندگی مردم روستا تعیین شده است. تحقیق حاضر بر مبنای روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 182روستای شهرستان لاهیجان که 12 روستا در سه سطح جغرافیایی ساحلی ، جلگه و کوهپایه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. حجم نمونه‌ با بهره گیری از فرمول مورگان، تعداد 385 خانوار به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های اماری در قالب آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی اسپرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از وضعیت نسبتاً خوب شاخص‌های کیفیت زندگی از بعد مدیریتی - نهادی در روستاهای شهرستان لاهیجان دارد. با این توضیح که دهیاریها توانسته‌اند در روستاهایی که فاقد مدیریت بوده‌اند با انجام کارهای عمرانی مانند آسفالت و نامگذاری معابر و تامین پاکیزگی محیط و ... رضایت نسبی را کسب کنند و این میزان رضایت برای سازمانی که حدود دو دهه از فعالیت آن می گذرد در خور توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات