تحلیل نقش آموزش و ترویج در تحول اقتصادی روستاها از طریق تغییرنوع کشت در روستاهای بخش کرگانرود تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, ، واحد آستارا،دانشگاه آزاد اسلامی ،آستارا، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا, دانشگاه پیام نور, تهران, ایران

3 استادیار گروه جغرافیا, واحد آستارا, دانشگاه ازاد اسلامی, آستارا, ایران

4 استادیار، گروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا ، ایران

10.22034/jget.2023.370574.1461

چکیده

امروزه در کنار عوامل طبیعی , اقتصادی و سیاست های حاکم بر اقتصاد روستایی, آموزش و ترویج نیز از مهمترین عوامل تحول در اقتصاد جوامع روستایی است. طی دو دهه اخیر, تغییر اراضی کشت برنج و دیگر محصولات زراعی و باغی به باغ های کیوی, مهمترین تحول در چشم انداز روستایی و اقتصاد خانوارهای روستایی شهرستان تالش به شمار می رود. هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر تغییر نوع کشت و تاثیر آن در تحولات اقتصادی روستاهای ناحیه, با تاکید بر آموزش و ترویج است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناسی توصیفی– تحلیلی بوده روش جمع آوری داده ها به روش های کتابخانه ای و پیمایشی است .قلمرو جغرافیایی این پژوهش روستاهای بخش گرکانرود شهرستان تالش می باشد مطابق یافته های تحقیق, فعالیت های آموزشی و ترویجی طی دو دهه اخیر در تشویق کشاورزان به تغییر اراضی زراعی کوچک و کمتربازده به باغ های کیوی موثر بوده است. خانوارهای روستایی درجریان این فرایند, با تجارب باغداران پیشتاز آشنا می شوند و درمی یابند که با سرمایه گذاری بالنسبه اندکی با احداث یاغ های کیوی از اراضی کوچک خود درآمد بیشتری بدست می آورند. موقعیت جغرافیایی مناسب منطقه در کنار جاده ترانزیت رشت- آستارا و برخورداری از منابع آب و خاک و اقلیم مساعد, نیز زمینه های مناسبی را برای توسعه کشت کیوی فراهم آورده است. البته تداوم آموزش و ترویج و سایر پشتیبانی های دولتی در آینده نیز ضروری است تا باغداران از روش های نوین توسعه کشت و تجهیز باغ های کیوی بهره مند شوند. برای توسعه بیشتر و تاثیرگذاری بیشتر کشت کیوی در اقتصاد روستاهای ناحیه, باید بازاریابی بهتر و تضمین شده تری برای عرضه این محصول انجام پذیرد. همچنین صنایع تبدیلی مرتبط با کیوی و تاسیسات پشتیبانی مانند سردخانه ها برای ذخیره سازی محصول باید در ناحیه توسعه یابند

کلیدواژه‌ها

موضوعات