شناسایی و ارزیابی راه‌های کاهش آسیب‌پذیری بنادر با تاکید بر پدافندغیرعامل(مطالعه‌موردی: بندرگاه امام خمینی(ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری، واحدماهشهر، دانشگاه آزاداسلامی، ماهشهر، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاداسلامی، ماهشهر، ایران

10.22034/jget.2023.382041.1470

چکیده

مقدمه: بنادر نقش‌ مهمی‌ در جابجایی‌ کالا و افراد و سهم‌ عمده‌ای از اقتصاد کشورها را بر عهده‌ دارند. بنادر در میان تاسیسات و زیرساخت‌های کشورها، می‌توانند تحت تاثیر تهدیدات قرار گیرند. از این رو به منظور آمادگی و واکنش بخش‌های مختلف بنادر، توجه به موضوع پدافند غیرعامل با هدف به حداقل رساندن آسیب‌پذیری به تاسیسات و تجهیزات دریائی و بندری اجتناب‌ناپذیر است.

هدف: نظر به اهمیت موضوع، این پژوهش به شناسایی و ارزیابی وضعیت آسیب‌پذیری بندرگاه امام خمینی(ره) از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از پنج شاخص (معماری وطراحی، سازه، تاسیسات و تجهیزات، مجاورت و دسترسی، امنیت اطلاعات و شبکه سایبری) و 104 زیرشاخص شناسایی گردیده است.

روش شناسی: نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی- ارزیابی با تاکید بر پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان و کارشناسان خبره اداره بندر و برخی مسئولین نهادهای شهر بندر امام خمینی(ره) بوده که حجم نمونه تعیین شده 100 نفر می‌باشد. به‌ منظور بررسی‌ نرمال‌بودن توزیع ‌داده‌ها از آزمون کلموگروف-‌اسمینروف و جهت بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش ازمدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) و استفاده از نرم‌افزار SMARTPLS و برای رتبه‌بندی متغیرها از مدل فریدمن استفاده شده است.

قلمرو جغرافیایی: بندرگاه امام خمینی(ره)

یافته‌ها: پژوهش حاصل از نتایج آزمون PLS، نشان می‌دهد: شاخص تأسیسات و تجهیزات با 873/0 بالاترین و شاخص امنیت اطلاعات و شبکه سایبری با 737/0 پایین‌ترین میزان تأثیرگذاری را داشته‌اند. همچنین نتایج حاصل از رتبه‌بندی مولفه‌های انتخابی پژوهش در بین پنج شاخص انتخابی با استفاده از مدل فریدمن، نشان می‌دهد؛ شاخص امنیت اطلاعات و شبکه سایبری با امتیاز24/3 و شاخص سازه با امتیاز 91/2 بیشترین و پایین‌ترین میزان آسیب‌پذیری را در بین گویه‌های مورد بررسی بدست آورده اند.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش باتوجه به بالابودن میزان آسیب‌پذیری شاخص امنیت‌اطلاعات وشبکه سایبری، توجه وافزایش ضریب‌های حفاظتی و امنیتی با رعایت دستورالعمل‌های پدافندغیرعامل می‌تواند در جلوگیری از بروز خطرات احتمالی کارساز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Evaluating Ways to Reduce Vulnerability of Ports with an Emphasis on Passive Defense (Case Study: Imam Khomeini Harbor)

نویسندگان [English]

  • Leyla Khouzestani 1
  • Abbas Maroofnezhad 2
1 Master student of Geography Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
2 assistant Professor Department of Geography, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran
چکیده [English]

Introduction: Ports are significant in the movement of goods and people and play a key role in the economy of countries…

Objectives: Regarding the importance of the topic, this research, using five indicators (architecture and design, structure, facilities and equipment, proximity and access, information security and cyber network) and 104 sub-indexes, aims to identify and evaluate the vulnerability…

Methodology:This research is applied and the research method is survey evaluation with emphasis on the questionnaire. The statistical population includes the employees and expert experts of the port administration and some officials of the institutions of the city of Bandar Imam Khomeini and the determined sample size is 100 people…

Geographical Context:Imam Khomeini Harbor

Results: The findings from the PLS test results revealed that the facilities and equipment index has the highest impact (0.873) and the information security and cyber network index has the lowest impact (0.737). Likewise, the results of ranking selected research components among five selected indicators using Friedman's model disclosed that the information security and cyber network index with a score of 3.24, and the structure index with a score of 2.91 have attained the highest and the lowest level of vulnerability among the studied subjects.

Conclusion: Based on the research results due to the high level of vulnerability, information security index and cyber network attention and increase of protection and security factors by following the passive defense instructions can prevent the occurrence possible risks to be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • safety
  • Port
  • Passive Defense
  • Imam Khomeini Harbor