تبیین عوامل اصلی توسعه گردشگری استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22034/jget.2023.335760.1413

چکیده

مقدمه:  در سده گذشته گردشگری و امور مربوط به آن گستردگی خاصی یافته و از حالت فعالیتی فرعی و فراغتی به شکل نیاز اساسی و برنامه­ریزی­های توسعه درآمده است و به یکی از بخش­های بزرگ و پردرآمد اقتصاد جهان تبدیل شده است تا جایی که امروزه فعالیت­های گردشگری بخش چهارم فعالیت­های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می­شود، .براین اساس تلاش کشورها و مناطق برای تصاحب بیشترین منفعت حاصل از آن، زمینه رقابت را ایجاد کرده است.
هدف: تحقیق حاضر سعی داشته است ضمن بررسی عوامل اولیه اثرگذار بر توسعه گردشگری استان زنجان، اهمیت و عملکرد عوامل کلیدی را نیز بررسی کند.
روش­شناسی: نوع تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گرد­آوری داده توصیفی-تحلیلی بوده است و جمع‌آوری اطلاعات به دو صورت اسنادی- کتابخانه­ای و میدانی صورت گرفته است. در این تحقیق­92 شاخص گردشگری در قالب سه عامل (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-فضایی) طراحی شده و در محیط­MICMAC   با توجه به نظرات کارشناسان تحلیل‌شده‌اند تا درنهایت کلیدی­تری عوامل استخراج گردند و سپس به تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی با استفاده از مدل IAP پرداخته شود.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ استان زنجان می‌باشد‌.
یافته­ ها و بحث:  یافته ­های تحقیق نشان داده است که الگوی توزیع شاخص ­های توسعه گردشگری در استان زنجان از روند پایداری پیروی نکرده است به طوری که الگوی توزیع شاخص­ها به صورت قطری از جنوب غرب به طرف شمال شرق دیاگرام کشیده شده و بیشترین تمرکز شاخص ­ها در ناحیه دوم متوجه شاخص­های دو وجهی بوده است، همچنین یافته­ های مدل IPA نمودار تفاضل زیاد بین عوامل دارای اهمیت از اقدامات صورت گرفته توسط نهاد­های زیر ربط بوده است.
نتیجه ­گیری: نتایج تحقیق نشان داده است که برای تحقق الگوی پایدار گردشگری در استان زنجان بایستی موارد زیر را در اولویت قرار داد؛  توجه و اهتمام به قشر تحصیل­کرده گردشگری و به کارگیری آنها در فرایند گردشگری، توجه به خواست و نیاز گردشگر و تلاش در برآورده­ سازی نیاز آنها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain the main factors of tourism development in Zanjan province

نویسندگان [English]

  • mohamad taghi heydari 1
  • Javad Jahangirzadeh 2
  • Mohammad Rasouli 3
  • Aminullah Balideh 4
1 university pf zanjan
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Urmia University
3 PhD, Geography and Urban Planning, Farhangian University, Tehran, Iran
4 PhD student in Geography and Urban Planning, University of Isfahan
چکیده [English]

Introduction: In the last century, tourism and related matters have expanded And it has become a basic need and development planning from a secondary and leisure activity, Therefore, the effort of countries and regions to take the most benefit from it has created the field of competition.

Objectives: The present research has tried While examining the primary factors affecting the tourism development of Zanjan province, it should also examine the importance and performance of key factors.

Methodology: The current type of research was applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection And the collection of information has been done in two forms - library and field. In this research, 92 tourism indicators have been designed in the form of three factors (economic, social-cultural, physical-spatial). and analyzed in the MICMAC environment according to experts' opinions to finally extract the most key factors And then analyze the importance-performance of key factors using the IAP model.

Result and Discussion: Research findings have shown that the distribution pattern of tourism development indicators in Zanjan province has not followed the sustainable trend And the importance-functional difference of key factors has been high.

Conclusion: The research results have shown that in order to realize a sustainable model of tourism in Zanjan province, the following should be prioritized; Paying attention to the educated tourism sector and using them in the tourism process, paying attention to the wants and needs of tourists and trying to fulfill their needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Sustainability
  • Zanjan Province
  • IPA Model
Alizadeh, M.,Rahimi, M., Ismaili, S., & Azhari, S. (2020). Evaluate the Effect of Marketing Mix on Perceived Value, Destination Image and Loyalty of Tourists for Sustainable Tourism Development (Case Study: Astara Coastal City). Journal of Iranian Social Development Studies12(46), 163-176. (In persian).
Akbarian, A. (2018). Investigating the role and importance of tourism in the realization of sustainable urban development, Strategic Quarterly of Humanities and Islamic Sciences. 2(22), 121-132. (In persian).
Aliakbari, E., pourahmad, A., & jalalabadi, L. (2018). Identifying the Effective thrusters on the Future of Tourism Status of Kerman City with Futuristic Approach.. Journal of Tourism and Development7(1), 156-178. (In persian).
Andrades, L.,& Dimanche, F. (2017), Destination competitiveness and tourism development in Russia: Issues and challenges. Tourism Management, Vol. 62: 360-376
Aquino, R. S., Lück, M., &Schanzel, H. (2018). A conceptual framework of tourism social entrepreneurship for sustainable community development. Journal of Hospitality and Tourism Management, 37: 23-32.
Asadi Peyman, Z., Tavakoli Nia, J., Razavian, M., & Ghorchi, M. (2020). Assessing the quality of the tourist destination of Tehran city center Case study: Tehran 12th District Grand Bazaar, Urban Tourism Quarterly, Vol.7, No.3, pp.36-50 (In persian)
Baghbani,M. (2016). Evaluation of creative tourism from the point of view of tourists and its impact on travel satisfaction, master's thesis in tourism management under the guidance of the supervisor - Samieh Mahmoudi, Shih Bahai University. (In persian).
barzegar, S., heydari, T., & rasoli, M. (2022). Explaining Tourism Development Strategies with Emphasis on Competitive Advantages, Case Study: Saqez City. urban tourism8(4), 29-42. doi: 10.22059/jut.2021.317548.875. (In persian).
Boivin, M. & Tanguay, G. A. (2018). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Québec City and Bordeaux, Journal of Destination Marketing & Management. Vo.11,67-79.
Canazilles, K.A., Alves, G.L., &Matias, R. (2017). Marketing of Kinikinau handicrafts in Bonito, ecotouristic city of Mato Grosso do Sul, Brazil. PASOS: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, V(5).1171-1182.
Chim-Miki, A.F., Medina-Brito, P., &Batista-Canino, R. M.(2019). Integrated Management in Tourism: The Role of Coopetition. Tourism Planning & Development . https://doi.org/10.1080/21568316.2019.1574888, 17(1).127-146.
Dwyer, Larry., Forsyth, P.,& Spurr, R. (2018). Evaluating tourism's economic effects: new and old approaches, journal of Tourism Management, 25(3).307-317
Ebrahimi, M., & Tayebi, S. A. (2019). Strategic position of Takab tourism industry and its development strategies. Geography, 17(61), 140-157.. (In persian).
ghasemi, M., sharafi, H. A., jafari, M., & Shaykhalipour, B. (2017). Ranking the urban tourism infrastructure with the use of Copra’s technique. Case study: Zanjan province. urban tourism3(1), 31-41. doi: 10.22059/jut.2017.60513. (In persian).
Heydari, T., Rashidi, A., Hesari, E., & Tavalai, S. (2013). The evaluation of Zanjan’s tourism capabilities toward proposing tourism attraction strategies. Tourism Management Studies8(21), 29-57. (In persian).
Kapera,K.(2018). Sustainable tourism development efforts by local governments in Poland. Sustainable Cities and Society. V(40).581-588
Kazemi, Mehdi. (2011). Tourism Management. Party Publishing, Tehran, First Edition, Fifth Edition, [Persian].
Li Lin, CH.  (2019). The analysis of sustainable development strategies for industrial tourism based on IOA-NRM approach. Journal of Cleaner Production, vo.241, p.p.241: 1-44.
Mikulić, J., Krešić, D., & KŠerić, M. (2016). Destination attractiveness drivers among urban hostel tourists: An analysis of frustrators and delighters, International Journal of Tourism Research, 18(1). 74–81.
Nasrolahi, Z., Jahanbazi, N., & Naseri, T. (2016). Province Classification in Terms of Tourist Attractions. Tourism Management Studies9(28), 17-37. (In persian).
rajaei mostali bighlo, S., nematzadeh, E., & ghasemi, M. (2021). Indicators of satisfaction and loyalty of incoming tourists to Sarein city in terms of attractions. Geographical Journal of Tourism Space10(38), 103-120. (In persian).
Ranjbarian, B., Ghaffari, M., & Taslimi Babely, A. (2016). "Comparison of tourist motivations of men and women from traveling to Isfahan". Journal of Social Tourism Studies, 4(7), 36-57.
Razieh,N.(2018). Identifying the opportunities and obstacles of tourism development in Abdanan city, Master's thesis in tourism, under the guidance of Jamshidi, Bakhtar Ilam Institute of Higher Education. (In persian)
Rosentraub, M., &Joo, M. (2016). Tourism and economic development: Which investments produce gains for regions?, Tourism management, 30(5).759-770
Shahgerdi, A.(2014). Environmental impacts of educational tourism on the city of Famagusta, Northern Cyprus (Doctoral dissertation, Eastern Mediterranean University (EMU)-Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ).
Sobhani, S. (1394). Designing a dynamic model of regional development based on tourism with a system dynamics approach (case study: Yazd province), Master's thesis in executive management under the guidance of Ranjirchi, Yazd University. (In persian).
Taghvaei, M., Rezaei, M., & Tazesh, Y. (2018). Capabilities of the natural environment and its role in the planning of urban tourism development Case Study (Yasuj City). Geography (Regional Planning)8(1), 361-345. (In persian).
Torabi Farsani, N., & Bahadori, S. R. (2020). The Identification of Solutions for Promoting Accommodation in the Post- COVID-19. Tourism Management Studies15(0), 91-114. doi: 10.22054/tms.2020.52423.2318. (In persian).
Vicky ,M., & Bill ,B. (2018), The temporal evolution of tourism institutions, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Howard, V(69).42-52
Vicky,M., & Bill Bramwell. (2018). The temporal evolution of tourism institutions, Sheffield Business School, Sheffield Hallam University, Howard, V(69).42-52.
Wang, L.,& Yotsumoto, Y. (2018), Conflict in tourism development in rural China, Tourism Management Vol.70: 188–200.
World Travel. &Tourism Council. (2020). Iran: 2019 Annual Research: Key Highlights, available at https://www.wttc.org/economic impact/country-analysis/country-data
Yavari, H. (2016). Understanding the Tourism Industry, Third Edition: Simaye Danesh Publications, Azar, (In persian)