تبیین عوامل اصلی توسعه گردشگری استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه ارومیه

3 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه اصفهان

10.22034/jget.2023.335760.1413

چکیده

مقدمه: در سده گذشته گردشگری و امور مربوط به آن گستردگی خاصی یافته و از حالت فعالیتی فرعی و فراغتی به شکل نیاز اساسی و برنامه‌ریزی‌های توسعه درآمده است و به یکی از بخش‌های بزرگ و پردرآمد اقتصاد جهان تبدیل شده است تا جایی که امروزه فعالیت‌های گردشگری بخش چهارم فعالیت‌های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می‌شود، .براین اساس تلاش کشورها و مناطق برای تصاحب بیشترین منفعت حاصل از آن، زمینه رقابت را ایجاد کرده است.

هدف: تحقیق حاضر سعی داشته است ضمن بررسی عوامل اولیه اثرگذار بر توسعه گردشگری استان زنجان، اهمیت و عملکرد عوامل کلیدی را نیز بررسی کند.

روش‌شناسی: نوع تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر گرد‌آوری داده توصیفی-تحلیلی بوده است و جمع‌آوری اطلاعات به دو صورت اسنادی- کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. در این تحقیق‌92 شاخص گردشگری در قالب سه عامل (اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی-فضایی) طراحی شده و در محیط‌-MICMAC با توجه به نظرات کارشناسان تحلیل‌شده‌اند تا درنهایت کلیدی‌تری عوامل استخراج گردند و سپس به تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی با استفاده از مدل IAP پرداخته شود.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داده است که الگوی توزیع شاخص‌های توسعه گردشگری در استان زنجان از روند پایداری پیروی نکرده است به طوری که الگوی توزیع شاخص‌ها به صورت قطری از جنوب غرب به طرف شمال شرق دیاگرام کشیده شده و بیشترین تمرکز شاخص‌ها در ناحیه دوم متوجه شاخص‌های دو وجهی بوده است، همچنین یافته‌های مدل IPA نمودار تفاضل زیاد بین عوامل دارای اهمیت از اقدامات صورت گرفته توسط نهاد‌های زیر ربط بوده است.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داده است که برای تحقق الگوی پایدار گردشگری در استان زنجان بایستی موارد زیر را در اولویت قرار داد؛ توجه و اهتمام به قشر تحصیل‌کرده گردشگری و به کارگیری آنها در فرایند گردشگری، توجه به خواست و نیاز گردشگر و تلاش در برآورده‌ سازی نیاز آنها.

واژگان کلیدی: گردشگری، پایداری، استان زنجان، مدلIPA

کلیدواژه‌ها

موضوعات