ارزیابی شاخص موثر بر بروز زندگی جمعی در فضاهای عمومی (نمونه مطالعاتی: بلوار کشاورز تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی

2 ارشد مهندسی آب، دانشگاه آزاد واحد لارستان

3 کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/jget.2023.275565.1261

چکیده

فضاهای‌عمومی یکی از موضوعات بسیار مهم از دید شهرسازی و طراحی‌شهری بوده است. بررسی کیفیت فضاهای‌عمومی به عنوان‌ یکی از مولفه‌های ارتقاء کیفیت زندگی شهری از اواخر دهه 1960 میلادی با کارهای نظریه-پردازانی همچون جین جیکوبز، یان گل، تیبالدز مطرح گردیده است. با مداخلات وسیعی که طی قرن‌های اخیر در جهان صورت گرفته‌است. شهرها از فضاهای برای انسان ها به فضاهای برای خودروها تبدیل گردیدند تا امروزه در شهرهای کشور و به ویژه کلانشهرها شاهد فضاهای بی روح ، زننده، بی‌هویت و ساکنانی بدون حس تعلق نسبت به محله و شهر خود باشیم. در این پژوهش سعی بر این بوده که ارتباط میان کیفیت فضاهای‌عمومی و زندگی جمعی در بلوار کشاورز مورد بررسی قرار گیرد. 21 شاخص‌ تبیین شده در چارچوب ‌نظری پژوهش در 4 مولفه تعاملات اجتماعی، فضای انسانی، امنیت محیطی و کیفیات محیطی تقسیم گردید. این پژوهش از منظر روش تحقیق جزء پژوهش‌های توصیفی-تحلیلی و از منظر هدف تحقیق کاربردی است. در واقع در این پژوهش سعی در شناخت پیوندهای روابط انسانی در فضای شهری گردیده است. به منظور بدست آوردن اطلاعات تعداد 375 پرسشنامه در زمان‌‌های مختلف از استفاده‌کنندگان تکمیل گردید. حجم نمونه‌ها به صورت تصادفی انتخاب شده است تا از نظر آماری احتمال مساوی بین نمونه‌ها وجود داشته باشد. اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه در محیط SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور ارزیابی دقیق شاخص‌ها، آزمون همبستگی، تی استیودنت، بار عاملی و میزان انحراف از معیار مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون‌ها و فرضیات نشان می‌دهد در بلوار کشاورز بدلیل برگزاری رخ‌دادهای فرهنگی-مذهبی گوناگون، وجود تعداد زیادی ساختمان و همچنین حضور مردم، وجود پیاده‌راه عریض و ممتد، مسیر دوچرخه‌سواری حفاظت شده، ایجادسنگ فرش مناسب برای افراد نابینا و حضور بانوان در فضا، امکان استفاده افراد توانیاب از این فضاها، مولفه‌های تعاملات اجتماعی، امنیت، فضای انسانی، کیفیات محیطی در شرایط ایده‌آلی قرار داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات