تحلیل مکانی رفتار وندالی دانش آموزان متوسطه اول و دوم در مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق،علوم انسانی،آزاد اسلامی،لاهیجان،ایران

10.22034/jget.2023.345286.1430

چکیده

مقدمه:رفتارهای وندالی جوانان درمدارس مسئله جدی بوده وامروزه،پیش بینی،شناسایی وارزیابی خطررفتارهای وندالی وبه کارگیری برنامه های پیشگیرانه برآن اساس،ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. هدف پژوهش:تفاوت های مکانی رفتارهای وندالی دانش آموزان درناحیه2شهررشت نیزهدف این پژوهش است.روش شناسی تحقیق:این پژوهش ازنوع توصیفی تحلیلی وطبق جدول مورگان377نفربعنوان نمونه انتخاب شدند.پایایی وروایی پرسشنامه باآزمون آلفای کرونباخ وHTMTبرابربا0.873 و با 0.27- محاسبه وبرای تحلیل رفتارهای وندالی ازآماره های مکانی استفاده شد.قلمروجغرافیایی پژوهش: این پژوهش درمدارس ناحیه2شهررشت انجام شده است.یافته هاوبحث:تصادفی بودن21رفتاروندالی به استثنای "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" و "آتش زدن اموال مدرسه" با I موران جهانی و تصادفی بودن آنها به استثنای رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" با الگوی خوشه پایین توسط آماره G ثابت شد. نتایج آماره I موران محلی بیانگر رفتار وندالی "چیدن گل ها" و "پاره نمودن دفتر نمرات و حضور غیاب" در مدرسه دکتر شریعتی با الگوی LH و LL و رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها"، "شکستن لوازم التحریر همکلاسی ها" با الگوی HH و HH در مدرسه شاهد امام حسین بودند. همچنین تحلیل نقاط داغ نشان داد که نقاط داغ و سرد در سطوح مختلف اطمینان 90، 95 و 99 درصد در 11 رفتار وندالی وجود داشته و در 9 مورد باقیمانده تشکیل الگو بی معنی است. نتایج: در نتیجه تحلیل رفتارهای وندالی در مدارس ناحیه 2 رشت با آماره تحلیل نقاط داغ، نتایج دقیق تری از عدم همگنی مکانی رفتارهای وندالی ارائه کرد. واژه گان کلیدی: رفتار وندالی، دانش آموزان، آمار مکانی، ناحیه 2 رشت. پیشبینی، جرم شناسی

کلیدواژه‌ها

موضوعات