تحلیل مکانی رفتار وندالی دانش آموزان متوسطه اول و دوم در مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

3 استادیار،گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

4 دانشیار،گروه علوم اجتماعی،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22034/jget.2023.345286.1430

چکیده

مقدمه:  رفتارهای وندالی جوانان در مدارس مسئله­ جدی بوده و امروزه، پیش­بینی، شناسایی و ارزیابی خطر رفتارهای وندالی و به­کارگیری برنامه­های پیشگیرانه بر آن اساس، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.
هدف:  تفاوت­های مکانی رفتارهای وندالی دانش­آموزان در ناحیه 2 شهر رشت نیز هدف این پژوهش است.
روش شناسی:  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و طبق جدول مورگان 377 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی و روایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ و HTMT برابر با 873/0 و با 27/0- محاسبه و برای تحلیل رفتارهای وندالی از آماره­های مکانی استفاده شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این پژوهش در مدارس ناحیه 2 شهر رشت انجام شده است.
یافته­ ها و بحث:  تصادفی بودن 21 رفتار وندالی به استثنای "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی­ها" و "آتش زدن اموال مدرسه" با I موران جهانی و تصادفی بودن آنها به استثنای رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی­ها" با الگوی خوشه پایین توسط آماره G ثابت شد. نتایج آماره I موران محلی بیانگر رفتار وندالی "چیدن گل­ها" و "پاره نمودن دفتر نمرات و حضور غیاب" در مدرسه دکتر شریعتی با الگوی LH و LL و رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی­ها"، "شکستن لوازم التحریر همکلاسی­ها" با الگوی HH و HH در مدرسه شاهد امام حسین بودند. همچنین تحلیل نقاط داغ  نشان داد که نقاط داغ و سرد در سطوح مختلف اطمینان 90، 95 و 99 درصد در 11 رفتار وندالی وجود داشته و در 9 مورد باقیمانده تشکیل الگو بی­معنی است.
نتیجه­ گیری: در نتیجه تحلیل رفتارهای وندالی در مدارس ناحیه 2 رشت با آماره تحلیل نقاط داغ، نتایج دقیق­تری از عدم همگنی مکانی رفتارهای وندالی ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Vandalism Behavior of First ond Second High School Students on District 2 of Rasht

نویسندگان [English]

  • Zahra Azad gholami khesmakhi 1
  • Maryam Abachi 2
  • Seyed Ali Mirebrahimi 3
  • Ali Yaghoobi 4
1 Ph.D. Candidate in Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
2 assistant Professor Department of Law , , Bandar Anzali Branch ,Islamic Azad University, , Bandar Anzali ,Iran
3 assistant Professor Department of Law , , Lahijan Branch ,Islamic Azad University, , Lahijan ,Iran
4 Associate Professor Department of Social Sciences, Guilan University, Rasht ,Iran
چکیده [English]

Introduction: Vandalism of young people in schools is a serious issue and today, predicting, identifying and assessing the risk of vandalism and using preventive programs based on it is of particular importance. Objective: The spatial differences of students' vandal behaviors in District 2 of Rasht are also the aim of this study. Research Methodology: In this descriptive-analytical study, 377 people were selected as a sample according to Morgan's table. Spatial statistics were used. Geographical area of ​​the study: This study was conducted in schools in District 2 of Rasht. Vandal's behavior of "tearing up classmates' books and notebooks" was confirmed by the G-statistic with a low cluster pattern. The results of I Moran local statistics show vandalism of "picking flowers" and "tearing the grades and absenteeism" in Dr. Shariati's school with LH and LL pattern and vandalism of "tearing the books and notebooks of classmates", "breaking classmates' stationery" With the pattern of HH and HH were witnessed by Imam Hussein at school. Hot spot analysis also showed that hot and cold spots were present at different levels of 90, 95 and 99% confidence in 11 vandalism behaviors and in the remaining 9 cases pattern formation was meaningless. Results: As a result of analyzing vandalism behaviors in schools in District 2 of Rasht with hot spot analysis statistics, more accurate results of spatial homogeneity of vandalism behaviors were presented. Keywords: Vandal Behavior, Students, Spatial Statistics, District 2, Rasht. Prediction, criminology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vandal Behavior
  • Students
  • Spatial Statistics
  • District 2 Rasht. Prediction
  • criminology
برزگر، مهری. (1400). تبیین و تحلیل روش‌های پیش‌بینی مکان‌محورِ جرم با استفاده از فنون ریاضی. مریم عباچی (ویراستار)، دائره­المعارف ریاضیات و علوم جنایی، انتشارات میزان، چاپ دوم، 383-404.
جمالی، علی؛ عباچی، مریم. (1400). کاربرد هوش مصنوعی در ارایۀ مدلِ ریاضیِ پیش­بینیِ تکرار جرم برای تصمیم­گیری­های قضایی و اداری. مریم عباچی  (ویراستار)، دائره­المعارف ریاضیات و علوم جنایی، انتشارات میزان، چاپ دوم، 93-115.
حسینی، سید محمد؛ و ابراهیمی زرندی، محمد احسان. (1391). تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 1 (2)، 93 تا 122.
حیدری، اسلام؛ پارسامهر، مهربان. (1391). بررسی عوامل جامعه­شناختی موثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش­آموزان دبیرستانی شهر اهواز). جامعه­شناسی کاربردی. 47 (3)، 207 تا 229.
حیدری، امیرهوشنگ. (1395). آینده­پژوهی و روش دلفی، فصلنامۀ ترویج علم، 1 (7)، 75 تا 93.
دمادم، زیبا؛ گراوند، فاطمه. (1398). بررسی جامعه­شناختی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش جوانان به وندالیسم (مورد مطالعه: نوجوانان پسر مقطع متوسطه شهرستان شوش). دو فصلنامه علمی-پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی اسلامی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع). 9 (19)، 137 تا 168.
شاملو، باقر؛ محتشمی، ندا. (1391). مطالعۀ تطبیقی دو نظریه تعامل­گرایی و نظریه پنجره­های شکسته و آثار آنها بر سیاست جنایی، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 2 (1)، 123-158.
عباچی، مریم. (1387). مبانی و مقدمات تدوین برنامة ملی پیشگیری از جرم در ایران،  مطالعات پیشگیری از جرم، 9، 33 تا 72.
عباس­زاده، صغری؛ اسدی، ابوالقاسم؛ و سرایی، محود حسین. (1396). تحلیل جغرافیایی کانون­های جرم­خیز جرائم سرقت در شهر مرزی سرپل ذهاب. علوم و فنون مرزی، 8 (1)، 75 تا 88.
غلامی، حسین؛ برزگر، مهری. (1397). کارکرد روش­های پیش­بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط، پژوهش حقوق کیفری، 24 (7)، 9 تا 36.
کلانتری، محسن؛ عباسی فلاح، وحید؛ ابدالی، یعقوب؛ و احساسی خواه، مهدی. (1399). تحلیل فضایی کانون­های جرم­خیز در بافت کالبدی شهر پاکدشت. فصلنامه شهر پایدار، 3 (1)، 107 تا 122.
کلانتری، محسن؛ قزلباش، سمیه؛ و پرهیز، فریاد. (1393). بررسی تطبیقی وقوع بزهکاری در مناطق اسکان غیررسمی شهرها (مورد مطالعه مناطق بی سیم و اسلام آباد شهر زنجان. فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، 14 (46)، 1 تا 29.
کلانتری، محسن؛ قصری، محمد؛ جباری، محمد کاظم؛ و قزلباش، سمیه. (1392). بررسی جغرافیایی جرایم در بخش مرکزی شهرها (مورد مطالعه: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 2 (109)، 13 تا 32.
محسنی تبریزی، علیرضا. (1379). مبانی نظری و تجربی وندالیسم، مروری بر یافته­های یک تحقیق، نشریه ­نامه علوم اجتماعی، 16، 193 تا 227.
نائبی، مهدی؛ رایجیان اصلی، مهرداد؛ موذن­زادگان، حسنعلی؛ و غلامی دون، حسین. (1398). پیشگیری موقعیت­مدار در پرتو جرم­شناسی مدیریتی، مجله فقه و تاریخ تمدن، 1 (5)، 29-37.
نجفی ابرند­آبادی، علی­حسین. (1387). پیشگیری از بزهکاری و پلـیس محلـی، مجلـة تحقیقات حقوقی، 26 و 25 (2)، 125-149.
نجفی ابرند­آبادی، علی­حسین. (1391). مباحثی در علوم جنایی، درس­نامه، دانشگاه شهید بهشتی، 1 تا 2020.
Abachi. M., (2009). Principles and preparations for developing a national crime prevention program in Iran, Crime prevention studies, 9, 33-72. (in Persian).
Abbaszadeh. S., Asadi. A., Soraie. M. H., (2017). The Geographical Analysis of Theft Crime Hotspots in the Border Town of Sar-e Pol-e Zahab. Journl of border science and technology, 6 (1), 75-88. (in Persian).
Almanie T., Mirza.  R., Lor. E., (2015). Crime Pridiction Based on Crime Types and Using Spatial and Temporal Criminal Hotspots, International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process (IJDKP), 5 (4), 1-19. DOI: 10.5121/ijdkp.2015.5401 1.
Anselin. L., Cohen. J., Cook. D., Gorr. W., and Tita. G., (2000). Spatial Analyses of Crime. National Institute of Justice/NCJRS Address Box 6000, Rockville, MD 20849, United States, United States of America. 50 pages.
Barzegar. M., & gholami. H., (2018). The function of prediction of recidivism methods in parole. Journal of criminal law research, 7 (24), 9-36. DOI: 10.22054/jclr.2018.24492.1477. (in Persian).
Barzegar. M., (1400). Explain and analyze crime-based location prediction methods using mathematical techniques. Maryam Abachi (Editor), Encyclopedia of Mathematics and Criminal Sciences, Mizan Publications, Second Edition, 383-404. (in Persian).
Butt. U. M., Letchmunan. S, Hassan. F. H., ALI. M., Baqir. A., & Sherazi. H. H. R., (2020).  Spatio-Temporal Crime HotSpot Detection and Prediction: A Systematic Literature Review. IEEE Access, 8, 166553 – 166574, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3022808.
Cahill. M., & Mulligan. G., (2007). Using Geographically Weighted Regression to Explore Local Crime Patterns. Social Science Computer Review, 25 (2), 174–193, https://doi.org/10.1177/0894439307298925.
Ceccato. V., & Haining. R., (2005). Assessing the Geography of Vandalism: Evidence from a Swedish City. Urban studies. 42 (9), 1637-1656.
Costa. J. D., & Costa. A. C., (2016). Application of spatial regression to investigate current patterns of crime in the north of Portugal. AGILE 2016 – Helsinki, June 14-17.
Damadam. Z., & Garavand. F., (2019). Sociological Study of Social Factors Affecting Adolescents' Tendency to Vandalism (Case Study: High School Male Adolescents in Shush County). Bi-Quarterly Journal of Cultural Guardianship of the Islamic, 9(19), 115-146. )in persian(.
Geason. S., & Wilson. P. R., (2000). Preventing graffiti and vandalism. http://www.aic.gov.au/publications/crimprev/graffiti/school.htm
Hajela. G., Chawla. M., Rasool. A., (2021). Crime hotspot prediction based on dynamic spatial analysis. ETRI Journal Wiley, 43 (6), 1058-1080. https://doi.org/10.4218/etrij.2020-0220
Heidari. A. H., (2015). Futures Studies and Delphi Methods. Popularization of science, 1 (7), 75-93. (in Persian).
Heydari. E., & Parsamehr. M., (2012). Investigating Sociological Factors Affecting Vandalism (Case study: Ahvaz’s High-school Students). Journal of Applied Sociology, 23(3), 207-229. )in persian(.
Hosini. S. M., & Ebrahimi Zarandi. M. E., (2013). Geognlphical analysis of drug crimes in Kerman city. Journal of criminal law research, 1 (2), 93-122. (in Persian).
Ichsan Ali. M., & Rais. M., (2017). Spatial Pattern of Crime with Geographic Information System (GIS) in Makassar, Indonesia. International Journal of Science and Research (IJSR), 7 (4), 451-457.
Jamali. A., & Abachi. M., (2021). Application of artificial intelligence in presenting a mathematical model for predicting recidivism for judicial and administrative decisions. Maryam Abachi (Editor), Encyclopedia of Mathematics and Criminal Sciences, Mizan Publications, Second Edition, 93-115. (in Persian).
Kalantari. M.,  Ghasri. M.,  Jabbari. M. K., Ghezelbash. S., (2013). Geographical Investigating of Crime in Central Business District (CBD). Geographical researches, 28(2): 13-32. (in Persian).
Kalantari. M.,  Ziyari. K., Abdali. Y., AllahGholipour. S., & Sadeghi. A., (2018). Spatio-temporal analysis of theft-related crimes in inefficient urban textures: A case study of the central part of Tehran. Journal of Geography and Spatial Justice, 1 (2), 38-55. (in Persian).
Kalantari. M., Abbasi Fallah. V., Abdali. J., & Ehsaskhah. M., (2020). Spatial analysis of hotspots crimes in the physical texture of Pakdasht. Sustainable city, 3(1), 107-122. Doi: 10.22034/jsc.2020.187370.1019. )in persian(.
Kalantari. M., Ghezelbash. S., & Parhiz, F., (1393). Comparative study of delinquency in informal settlements of cities (studied wireless and Islamabad areas of Zanjan). Journal of Geographical Space, 14 (46), 1 to 29. (in Persian).
Kounadi. O., Ristea. A., Araujo Jr. A., & Leitner. M., (2020). A systematic review on spatial crime forecasting. Crime Science, 9 (7), 1-22, https://doi.org/10.1186/s40163-020-00116-7.
Mohseni Tabrizi. A., (2000). Theoretical and empirical foundations of vandalism: A review of the findings of a study. Journal of Social sciences letter, 16 (16), 193-227. )in persian(.
Mojica. V. J., Choi. A., Leong. R. N., & Co. F., (2017). Spatial analysis of violent crimes in Metro Manila, Philippines. International journal of comparative and applied criminal justice, 43, 29-47, DOI: 10.1080/01924036.2017.1398669.
Naebi. M., Raijian Asli. M., Moazenzadegan. H. A., & Gholami Don. H., (2019). Prevention of situational orientation in the light of managerial criminology, Journal of Jurisprudence and History of Civilization, 1 (5), 29-37. (in Persian).
Najafi Aberandabadi.  A. H., (1999). Crime prevention and local police. Legal Research Quarterly, 2, 25-26. (in Persian).
Najafi Aberandabadi. A. H., (2012). Topics in Criminal Science, Textbook, Shahid Beheshti University, 1 to 2020. (in Persian).
Olajuyigbe.A. E., Adegboyega. S. A. A., Adenigba.A. D., (2015). Spatial Analysis of Factors Responsible for Spread of Crime Activities in Akure, Nigeria, Using GIS Techniques. International Journal of Criminology and Sociological Theory, 8 (1), 1-19.
Perry. J. L., (2001). School Vandalism beyond belief. News Max.com. <wysigwyg://113/http://www newmax.com/archives/articles/2001/8/7/190918.sht.html>
Plank. S. B., Bradshaw. C. P., & Young. H., (2008). An application of “broken-windows” and related theories to the study of disorder, fear, and collective efficacy in schools. American Journal of Education, 115(2), 227–247. Doi: 10.1086/595669.
Ristea. A., Al Boni. M., Resch. B., Gerber. M. S., & Leitner. M., (2020). Spatial crime distribution and prediction for sporting events using social media. International journal of geographical information science, 34 (9), 1708–1739, https://doi.org/10.1080/13658816.2020.1719495.
Shamlo. B., & Mohtashami. N., (2013).  A Comparative study of intcractionism theory and broken windows throry and their consequences on criminal policy. Journal of criminal law research. 1 (2), 123-158. (in Persian).
Sherman, L.W., P.R. Gartin, and M.E. Buerger. 1989. Hot spots of predatory crime: Routine activities and the criminology of place. Criminology, 27:27–55.
Strang. H., (2002). Crimes against Schools: the Potential for a Restorative Justice Approach. Research Fellow Law Program, Research School of Social Sciences Australian National University, Canberra.
Theron. A., (1991). Vandalisme in kriminologiese perspektief. Acta Criminologica, 4 (1), 47-54.
Wang. D., Ding. W., Lo. H., Stepinski. T., Salazar. J., Morabito. M., (2013). Crime hotspot mapping using the crime related factors-a spatial data mining approach. Appl Intell, 39, 772–781, https://doi.org/10.1007/s10489-012-0400-x.
Welch. D., (1991). The management of urban parks. London: Longman.