سنجش توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان (با تأکید بر بخش‌های کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.22034/jget.2023.306530.1361

چکیده

مقدمه: کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امری مهم و در خور توجه به شمار می­رود. از این‌رو یکی از نیازهای اساسی و چالش‌های برنامه‌ریزان توسعه و اقتصاددانان برای رهایی از تله­های فقر و انحرافات اجتماعی که از جمله پدیده­هایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، شناسایی وضعیت و تنگناهای توسعه­ی هر منطقه با استفاده از شاخص­های زمینه­ی مورد بررسی است، تا ضمن شناسایی این تفاوت­ها بتوان منابع را به صورت بهینه، و در سطح توسعه­ی هر یک از مناطق تخصیص داد و برنامه‌ریزی درست برای رسیدگی به مشکلات، کاهش و نابودی نابرابری­ها و نواقص و اجرای راهبردهای توسعه در مناطق کمتر توسعه­یافته است.
 هدف: هدف از انجام این پژوهش، مطالعه­ی توسعه­یافتگی کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استان­ کردستان و رتبه‌بندی این شهرها با توجه به شاخص‌های توسعه بخش­های مورد بررسی و تعیین برخوردارترین و محروم­ترین شهرستان­ها و نشان دادن اولویت­های توسعه کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استان است.
روش­شناسی پژوهش: در این تحقیق با استفاده از بررسی منابع 93 شاخص در چهار بخش گردآوری گردید: کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل، سپس وزن­دهی شاخص­ها با استفاده از روش مک گراناهان انجام شد و در نهایت رتبه­بندی شهرها با روش TOPSIS تعیین و با استفاده از روش موریس مقایسه مقادیر انجام شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: استان کردستان به مرکزیت سنندج در غرب کشور در بین رشته کوه­های زاگرس واقع شده است. استان کردستان دارای 10 شهرستان، 29 شهر، 31 بخش، 86 دهستان و 1677 روستای دارای سکنه می­باشد.
یافته ­ها و بحث: بر اساس یافته­ های تحقیق درجه­ی توسعه ­یافتگی شهرستان­ های استان کردستان از لحاظ برخورداری از شاخص‌های توسعه کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل متوازن نبوده است.
 نتیجه­ گیری: بر اساس یافته­ ها تفاوت محسوسی بین درجه توسعه­ یافتگی شهرستان ­های استان کردستان وجود دارد که می­بایت مورد توجه برنامه­ریزان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the development of counties in Kurdistan province (emphasis on agriculture, health, education and transportation)

نویسندگان [English]

  • Ayatollah Karami 1
  • Jalileh Karimi 2
1 Associate Professor, Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 PhD Student in Agricultural Development, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Inequality is an important feature of Third World countries. The dimensions of inequality in various economic, social, political and cultural spheres are debatable. Therefore, reducing deprivation and inequality due to economic, social, cultural and political consequences is important and noteworthy. Hence, one of the basic needs and challenges of development planners and economists to get rid of poverty traps and social deviations, which are among the phenomena that are closely related to each other, is to identify the situation and development.The purpose of this study is to study the development of agriculture, health, education and transportation in Kurdistan province and the ranking of these cities according to the development indicators of the studied sectors and determining the most privileged and deprived Most cities and show the priorities of agricultural development, health, education and transportation in the province. In this study, 93 indicators were collected in four sections using a review of sources: agriculture, health, education and transportation, then the weighting of the indicators was done using the McGranahan method and finally the counties were ranked using the TOPSIS method was determined and values were compared using Morris method. The results of TOPSIS showed that there is a significant difference between the degree of development of the cities of Kurdistan province and Sanandaj city is in the first rank and Sarvabad city is in the last rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Development Inequality
  • Development Indicators
  • Topsis
  • Kurdistan Province