سنجش توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان کردستان (با تأکید بر بخش‌های کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

10.22034/jget.2023.306530.1361

چکیده

کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امری مهم و در خور توجه به شمار می‌رود. از این‌رو یکی از نیازهای اساسی و چالش‌های برنامه‌ریزان توسعه و اقتصاددانان برای راهایی از تله‌های فقر و انحرافات اجتناعی که از جمله پدیده‌هایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، شناسایی وضعیت و تنگناهای توسعه‌ی هر منطقه با استفاده از شاخص‌های زمینه‌ی مورد بررسی است، توسعه به عنوان یکی از فراگیرترین موضوعات جوامع بشری فرآیندی تدریجی در پیشرفت موقعیت بشر، شامل انجام فعالیت برای رسیدن به رشد مادی و تکامل اجتماعی در راستای ارتقای کیفیت و بهبود وضعیت زندگی و رفاه انسان‌ها در تمام عرصه‌های مختلف زندگی در طول زمان در میان کشورهای مختلف در حال توسعه است تا ضمن شناسایی این تفاوت‌ها بتوان منابع را به صورت بهینه، و در سطح توسعه هر یک از مناطق تخصیص داد و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست برای رسیدگی به مشکلات، کاهش و نابودی نابرابری ها و نواقص و اجرای راهبردهای توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته است. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه‌ی توسعه‌یافتگی کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استان‌ کردستان و رتبه‌بندی این شهرها با توجه به شاخص‌های توسعه بخش‌های مورد بررسی و تعیین برخوردارترین و محروم‌ترین شهرستان‌ها و نشان دادن اولویت های توسعه کشاورزی، بهداشت، آموزش و پرورش و حمل و نقل در استان است. در این تحقیق با استفاده از بررسی منابع 93 شاخص در چهار بخش گردآوری گردید: کشاورزی، بهداشت، آموزش و حمل و نقل، سپس وزندهی شاخص‌ها با استفاده از روش مک گراناهان انجام شد و در نهایت رتبه بندی شهرها با روش TOPSIS تعیین و با استفاده از روش موریس مقایسه مقادیر انجام شد. نتایج تاپسیس نشان داد که، تفاوت محسوسی بین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کردستان وجود دارد و شهرستان سنندج دررتبه‌ی اول وشهرستان سروآباد دررده‌ی آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات