بررسی تطبیقی تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بازارچه میلک بر کیفیت زندگی شهروندان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگا هنر تهران ایران

3 دانشجو دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه سیسیتان بلوچستان زاهدان ایران

4 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تطبیقی تاثیرات ابعاد اقتصادی ،اجتماعی وکالبدی بازارچه میلک بر سطح کیفیت زندگی شاغلین در شهر زابل است. سوال اصلی اینگونه است که آیا بازارچه مرزی میلک بر کیفیت زندگی ساکنان تاثیرگذاشته است؟ و در صورت تاثیرگذاری کدام ابعاد بیشترین میزان را دارند؟

روش شناسی: رویکرد غالب تحقیق از نظر (ماهیت و روش)، توصیفی–تحلیلی می باشد. جهت سنجش تأثیرگذاری بازارچه میلک بر روی کیفیت زندگی شاخص و گویه ها با توجه به سؤال و اهداف تحقیق در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تعیین شده است که هر کدام به گویه های جزیی تری تقسیم شدند و در مجموع پانزده گویه مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. از نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مشتمل بر سرپرستان خانوار شاغل در بازارچه میلک به تعداد 1298 نفر می باشد که حجم نمونه این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 254 نفر تعیین گردید

یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که عملکرد بازارچه میلک به میزان یکسانی شاخص های مورد بررسی را تحت تاثیر قرار نداده است. نتایج رگرسیونEnter در زمینه رتبه بندی تأثیر بازارچه میلک حاکی از آن است که متغییر اقتصادی با 45% و متغییر اجتماعی با 37% و متغییر کالبدی با 22% به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار تأثیرپذیری را تبیین می نمایند. بازارچه ملیک در ایفای تأثیرگذاری بر بهبود سطح کیفی زندگی در ابعاد اقتصادی موفق عمل کرده است زیرا سطح معنی داری محاسبه شده کمتر از آلفای 05.0 می باشد.

نتیجه گیری: در سال های اخیر شاهد اجرای بازارچه های مرزی در مقیاس های متفاوت بود ه ایم که هر کدام اثرات و پیامدهای متفاوتی را بر محیط های جغرافیایی بر جای گذاشته اند. پژوهش حاضر می تواند معیار قابل استنادی در اختیار برنامه ریزان منطقه ای بخصوص در نقاط مرزی بگذارد. به این منظور پیشنهاداتی نیز در انتها ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study on the Impact of the Economic, Social and Physical Dimensions of the Milk Market on the Quality of Life of Zabol Citizens

نویسندگان [English]

  • esmail Nassiri hendeh khaleh 1
  • marziyeh salarynia 2
  • omid gamshid zehi 3
  • amir hoshang rajabi 4
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning Payame Noor University tehran iran
2 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگا هنر تهران ایران
3 دانشجو دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه سیسیتان بلوچستان زاهدان ایران
4 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران
چکیده [English]

Objectives: The aim of this paper is to compare the effects Milak Border Market on the quality of life of citizens in Zabol City. Therefore, the main question is whether Milak Border Market has affected the quality of life of the people? if yes, which dimensions have the greatest effect?

Methodology: The research approach is descriptive-analytical in terms of method. In order to measure the impact of Milak Border Market on the quality of life, indicators and items considered economic, social and physical dimensions, and then each of the dimensions was divided into more detailed items. Ultimately, fifteen items were evaluated and investigated. SPSS software was used for data analysis. The statistical population consists of 1298 working household heads in Milak Border Market, and the sample size was determined 254 people by using Cochran's formula.

Result and Discussion: Border Market was not same in all the aspects. Enter method regression on the impact of Milak Border Market indicated that the economic aspect with 45%, the social aspect with 37%, and the physical aspect with 22% are ranked from the highest to the lowest, respectively. Therefore, Milak Border Market has influenced the improvement of the quality of life in economic dimensions because the calculated significance level is less than alpha 05.0.

Conclusion: In recent years, the implementation of border markets in different scales has affected the geographical environments. The current research can provide a reliable tool for regional planners, especially in border areas. Accordingly, some suggestions were recommended at the end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border Market
  • Milak
  • Zabol
  • Quality of Life