عوامل توسعه نیافتگی نواحی مرزی(مطالعه موردی: شهرستان های مرزی استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

5 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/jget.2024.163961

چکیده

مقدمه:  برنامه­ریزی برای توسعه مناطق محروم و غیر برخوردار  به علت جایگاه شان در توسعه و امنیت در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به ویژه مناطق مرزی کرمانشاه ضرورت تام یافته است.
هدف:  هدف تحقیق بررسی عوامل توسعه نیافتگی نواحی مرزی در شهرستان های مرزی استان کرمانشاه است.
روش شناسی:  این پژوهش به لحاظ روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف توسعه­ای کاربردی می­باشد. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه­ای و میدانی می­باشد که از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت جمع­آوری داده­ها و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم پ­افزار  SPSSاستفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبره­­های محلی در زمینه مطالعات مرزی و مدیران ارشد استان و نواحی مرزی کرمانشاه می­باشد، که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند 350 نفر از بین آنها انتخاب شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این تحقیق در شهرستان­های مرزی استان کرمانشاه انجام شده است.
یافته­ ها و بحث:  نتایج به دست آمده حاکی از این است که مناطق مرزی ازلحاظ برخورداری در وضعیت محروم قرار دارند و همچنین از ظرفیت­های این مناطق به نحو درستی استفاده نشده است. علل و ریشه­های توسعه نیافتگی استان با توجه به ماهیت و نوع ارتباطشان در چهار دسته­بندی کلی «عوامل اجتماعی- فرهنگی »، «عوامل سیاسی ایدئولوژیک و امنیتی»، « جنگ و پیامدهایش» و در نهایت «عوامل مربوط به دولت و مدیریت توسعه» قابل شناسایی هستند.
نتیجه­ گیری: ریشه ای­ترین علل وضعیت کنونی استان را می توان در نظام معیشتی عشایری، جنگ تحمیلی،  نگرش تاریخی تساوی اقتدار با امنیت و تسلط نگرش ایدئولوژیک به جای شایسته سالاری در انتصابات و مهمتر از همه وجود انواع «اختلالهای ارتباطی» در سطوح مختلف در استان جستجو کرد. تعدادی از عوامل از جمله نظام معیشتی، جنگ تحمیلی و بینش تساوی اقتدار با امنیت هر چند آثارشان کاملاً از بین نرفته اما اکنون خود آن­ها به عنوان عامل تداوم اثرات، دیگر نقش جدی و موضوعیتی ندارند. اما بقیه عوامل یاد شده، بویژه انواع اختلال­های ارتباطی در سطوح مختلف همچنان نقش بازی می­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors of underdevelopment of border areas, case study:border County of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • seyed abbas ahmadi 1
  • Bahador Zarei 2
  • Mohammad Raouf Heidari Far 3
  • Aeizh Azmi 4
  • sirous Fahimi 5
1 tehran university
2 tehran university
3 payame noor university
4 Razi university
5 tehran university
چکیده [English]

Introduction: Planning for the development of disadvantaged and backward areas, especially the border areas of Kermanshah, has become an absolute necessity in many countries, including Iran, due to their position in development and security.

The purpose of the research: The purpose of the research is to investigate the factors of underdevelopment of the border areas in the border cities of Kermanshah province.

Research methodology: This research is descriptive-analytical and practical in terms of developmental goals. The method of collecting information is both library and field, in which interview and questionnaire tools were used for data collection The statistical population of this research includes local experts in the field of border studies and senior managers of Kermanshah province and border areas, 350 of whom were selected using targeted sampling.

Geographical scope of the research: This research was conducted in the border countties of Kermanshah province

Findings and discussion:The causes and roots of the underdevelopment of the province according to their nature and type of relationship in four general categories: "social-cultural factors", "political, ideological and security factors", "war and its consequences" and finally "factors related to the government and "Development Management" can be identified.

Results: The root causes of the current state of the province can be found in the nomadic living system, forced war, the historical attitude of equality of authority with security and the dominance of ideological attitude instead of meritocracy in appointments, and most importantly, the existence of various "communication disorders" at different levels. He searched in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • underdevelopment
  • border areas
  • border cities
  • Kermanshah province
Adhami,Jamal,Hoseini,Ghorban,ghasemi,Alireza,VatanParast,Razieh(2019),immigration trend in Kermanshah period 2 Dicade, crowd journal,vol 26,no107,108,pp
Ahmadi, Mohammad Saleh, Rahnamaei, Mohammad Taghi, Ali Akbari, Ismail (2018), Factors of Tourism Weakness in Urban Development Plans of Kermanshah Province, Tehran: Quarterly Journal of Tourism Studies[in persian].
Andalib, Alireza (2001), Basic Theories and Principles of Planning the Border Areas of the Islamic Republic of Iran, Tehran: Command and Staff College of the Islamic Revolutionary Guard Corps[in persian].
Badri, Seyed Ali, Darban Astana, Ali Reza, Saadi, Sima (2018), The Impact of Border Markets on the Political-Spatial Development of Border Rural Cases Case Study: Bashmaq Marivan Border, Zahedan: Geography and Development Quarterly[in persian].
Bahrami, Rahmatollah (2013), Assessment of Rural Development Levels in Ravansar County by TOPSIS Method, Rasht: Azad University, Rasht Branch[in persian].
Creanga, lon (2001); Local public administration in the context of current constitutional provisions and perspective of new constitutional regulations.
Dadgar, Yadaleh, Nazari, Ruhollah (2015), Socio-Economic Damages and Sustainable Development in Kermanshah Province, Kermanshah Razi University: National Conference on Sustainable Development in Kermanshah Province: Opportunities, Challenges and Prospects[in persian].
Ezzati, Heidaripour, Eghbali; Nasrollah, Esfandiar, Nasser (2011), The role and position of border management in the planning system, Semnan-Garmsar Azad University: Journal of New Attitudes in Human Geography[in persian].
Farid, Yadaleh (2002), Development, Geography, Geographical Space, Islamic Azad University, Ahar Branch[in persian].
Haji Yousefi, Amir Mohammad, Norway, Hadi. (2021). Geopolitics, geoeconomics and prospects of Iran-India cooperation in Chabahar. International Geopolitical Quarterly, 17 (63), 61-87.
Heidarifar, Mohammad Raouf, Rezaei, Nasser (2015), Security Requirements and Claims of Kermanshah Province to Improve Border Control, Tehran: Geographical Information Quarterly (Sepehr) No. 89[in persian].
Hunt, Diana (2019), Economic Theories of Development, translated by Gholamreza Azad (Armaki), Tehran, Printing and Binding, Pardis Danesh.
Jafari, Mehdi et al. (2017), Presenting an integrated method for ranking the cities of Ilam province in the field of health services, Ilam: Scientific Research Journal of Ilam University of Medical Sciences[in persian].
Janparvar, Mohsen, Mazandarani, Darya, Ghobasfidi Baigi, Elham, Abbasi, Farid. (2021). Conceptualizing border areas and explaining their shaping parameters. International Geopolitical Quarterly, 17 (63), 116-141[in persian].
Kaviani Rad, Morad (2011), The Geopolitical Ratio of Environmental Security and Sustainable Development (Case Study of Lake Urmia), Tehran: Quarterly Journal of Strategic Studies[in persian].
Matouf, Sharif (2002), Investigating the phenomenon of regional imbalances against the development of the country and extracting lessons from the development plan of Nehbandan border city for use in compiling the fourth development plan of the country, Tehran: Fourth development plan, Proceedings of the Conference And development prospects[in persian].
Mirambakov, Destination, Abdkhodaei, Mojtaba. (2022). Kazakhstan and the Silk Road Economic Belt; Opportunities and Challenges. International Geopolitical Quarterly, 18 (67), 199-227[in persian].
Mohammadi, Chenour, Feizi, Zahed (2013), Determining the level of development of Kermanshah cities using HDI index[in persian].
Rahmani Fazli, Abdolreza, Saeedi, Abbas (2015), Continuity of Development and Security of Border Areas in Semantics, Tehran: Quarterly Journal of the Iranian Geographical Association[in persian].
Rahnama, Mohammad Rahim, Tavangar, Masoumeh (2010), The Role of Border Cities in the Process of Globalization and Regional Development of Iran Case Study: Border Cities of Khorasan Razavi Province, Tehran: Geopolitical Quarterly[in persian].
Rashidi, Mustafa, Dalalat, Murad. (2021). Geopolitical relationship and national development strategies in Iran from the perspective of land management. International Geopolitical Quarterly, 17 (61), 245-274[in persian].
Rosto- w.. (1960) The Stages of Economic Grawth: Anon-communis t Manifesto, Cambridge: Cambridge University press.
Sardar Shahraki, Ali, Karim, Mohammad Hossein, Sheikh Tabar, Majid (2013), Determining the levels of agricultural and economic development in rural Iran, Tehran: Quarterly Journal of Rural and Development[in persian].
Shabircheema, J and Rondinelly, Dennis - (1994); Decentralization projects in Asia, translated by: Abbas Hakimi, Rural and Issues Research Center Publication, Tehran [in Persian].
Shokouei, Hossein, Kazemi, Musa (2002), Sustainable Measurement and Development of Qom, Tehran: Journal of Geographical Research[in persian].
Todaro, Michael (1985), Economic Development in the Third World, translated by Gholam-Ali Farjadi, Publications of the First Volume Program Organization, 1985, p. 19[in persian].
Todaro, Mikey (1989), Economic Development in the Third World, translated by Gholam Ali Farjadi (Vol. 1), Tehran: Program and Budget Organization[in persian].
Valivand Zamani, Hossein, Moniri, Kamel, Shabani, Mehdi. (2022). Geopolitical reasons for insecurity and underdevelopment of Greater Sistan and Baluchestan in the eighteenth and nineteenth centuries with a historical geopolitical approach. International Geopolitical Quarterly, 18 (67), 127-164.
Zaki, Yashar (2011), Analysis of Axis-Based Theory and its Adaptability to Regional Unbalanced Conditions in Iran, Regional Geographical Environment, No. 1, Winter 2011, pp. 102-77[in persian].