مکان یابی بهینه پاسگاه های انتظامی و تعیین مناطق مستعد نفوذ با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و GIS، (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان روانسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار برقراری  امنیت اجتماعی به همین منظور مکان­یابی پاسگاه­های انتظامی در نواحی روستایی یکی از عوامل مهم برنامه­ریزی در امر توسعه فضایی- مکانی مناطق و نواحی تلقی می­گردد.
هدف:  مکان­یابی پاسگاه­های انتظامی در نواحی روستایی شهرستان روانسر است.
روش شناسی:  روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است. روش گرداوری داده­ها و منابع از طریق کتابخانه­ای و میدانی است. جامعه اماری شامل 150 روستای شهرستان روانسر است. برای تعیین مناطق مناسب برای ایجاد پاسگاه­های روستایی از رویکرد جغرافیایی که در آن دو عامل طبیعی(ارتفاع، شیب، کاربری اراضی، دوری از گسل) در عامل انسانی ضریب دسترسی و تعداد جمعیت به عنوان مولفه­های مورد مطالعه بوده­اند برای تبیین و تحلیل از نرم­افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش AHP و برنامه­ریزی خطی استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش 150 آبادی شهرستان روانسر واقع شمال غربی استان کرمانشاه است.
یافته ها و بحث:  برای ادراک از وضعیت طبیعی منطقه ابتدا روستاهای را بر مبنای ارتفاع، شیب، دوری از گسل، نحوه کاربری اراضی را در فضای GIS به صورت نقشه نمایش و در نهایت از طریق لایه­های همپوشانی موقعیت مناسب طبیعی برای ایجاد پاسگاه­ها مشخص گردید. در بخش انسانی نیز در ابتدا پراکندگی فضایی و تراکم جمعیت روستایی در سطح دهستان­ها مشخص و ضریب دسترسی هریک تعیین و از طریق لایه­های همپوشانی موقعیت انسانی دهستان­ها برای تعیین پاسگاه­ها مشخص گردد در پایا از طریق برنامه­ریزی خطی با کمک لایه­های موجود در ابعاد طبیعی و انسانی هشت موقعیت بهینه پاسگاه­های انتظامی مشخص گردید.
نتیجه­ گیری:  نتایج نشان داد که برای تعیین مکان­های بهینه نه تنها معیارهای امنیتی بلکه به معیارها و پهنه­یندی جغرافیایی منطقه توجه داشت. از طرف دیگر برای افزایش بهره­وری و اثر بخشی  بیشتر در دهستان­هایی که تراکم جمعیت بیشتر است مانند حسن­آباد در محورهای مواصلاتی و ارتباطی با توجه به موقعیت استراتژیک (بازارچه مرزی)شهرستان روانسر و نزدیکی آن با مرز عراق، همچنین موقعیت بین راهی شهرستان­های پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی با مرکز استان(کرمانشاه) است پیشنهاد می­گردد برای ایجاد امنیت بیشتر پاسگاه­های موقت بین راهی ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal location of police stations and determination of areas prone to intrusion using linear planning model and GIS(case study: of rural areas of Ravansar County)

نویسندگان [English]

  • Rahmat Bahrami 1
  • Mohammad Raouf Heydari Far 2
  • Iman Moradi 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Political Geography, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.
3 Master's student, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: One of the key criteria for sustainable development is social security. For this purpose, the location of police stations in rural areas is one of the essential planning factors in the spatial development of regions and areas. 
Objectives: The purpose of the research is to locate police stations in the rural areas of Ravansar.
Methodology: This is a descriptive-analytical and applied study. The method of collecting data and resources is through library and field methods. The statistical population includes 150 villages in Ravansar County. Two factors were used to determine and analyze suitable areas for establishing rural checkpoints. First natural factors (altitude, slope, land use, distance from the fault), and then human factors such as accessibility and population were selected. Also, data analysis was done through GIS software, the AHP method and linear planning.
Geographical Context: The research area of 150 villages of Ravansar County is located in the northwest of Kermanshah Province.
Results and Discussion: The maps of villages based on their natural attributes such as altitude, slope, distance from the fault, and land use were drawn in GIS. These maps utilized overlapping layers of the suitable natural location to create checkpoints. Regarding human factors, the spatial distribution and density of the rural population in rural areas and the access coefficient are determined. After overlapping the layers, the rural areas' human factors were used to determine the checkpoints. As a result, layers in natural and human dimensions of 8 optimal locations of police stations were identified. 
Conclusion: The results showed that the security criteria are crucial, and the region's criteria and the geographical area should be noted. In high-density areas such as Hassanabad, the police checkpoints can be on transportation roads due to the strategic location (border bazaar) of Ravansar and its proximity to the Iraqi border. Furthermore, Paveh, Javanrood and Thalas Babajani are located in the center of the province (Kermanshah). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • police checkpoint
  • location
  • village
  • Ravansar