مکان یابی بهینه پاسگاه های انتظامی و تعیین مناطق مستعد نفوذ با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و GIS، (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان روانسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  یکی از معیارهای کلیدی توسعه پایدار برقراری  امنیت اجتماعی به همین منظور مکان­یابی پاسگاه­های انتظامی در نواحی روستایی یکی از عوامل مهم برنامه­ریزی در امر توسعه فضایی- مکانی مناطق و نواحی تلقی می­گردد.
هدف:  مکان­یابی پاسگاه­های انتظامی در نواحی روستایی شهرستان روانسر است.
روش شناسی:  روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی است. روش گرداوری داده­ها و منابع از طریق کتابخانه­ای و میدانی است. جامعه اماری شامل 150 روستای شهرستان روانسر است. برای تعیین مناطق مناسب برای ایجاد پاسگاه­های روستایی از رویکرد جغرافیایی که در آن دو عامل طبیعی(ارتفاع، شیب، کاربری اراضی، دوری از گسل) در عامل انسانی ضریب دسترسی و تعداد جمعیت به عنوان مولفه­های مورد مطالعه بوده­اند برای تبیین و تحلیل از نرم­افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش AHP و برنامه­ریزی خطی استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش 150 آبادی شهرستان روانسر واقع شمال غربی استان کرمانشاه است.
یافته ها و بحث:  برای ادراک از وضعیت طبیعی منطقه ابتدا روستاهای را بر مبنای ارتفاع، شیب، دوری از گسل، نحوه کاربری اراضی را در فضای GIS به صورت نقشه نمایش و در نهایت از طریق لایه­های همپوشانی موقعیت مناسب طبیعی برای ایجاد پاسگاه­ها مشخص گردید. در بخش انسانی نیز در ابتدا پراکندگی فضایی و تراکم جمعیت روستایی در سطح دهستان­ها مشخص و ضریب دسترسی هریک تعیین و از طریق لایه­های همپوشانی موقعیت انسانی دهستان­ها برای تعیین پاسگاه­ها مشخص گردد در پایا از طریق برنامه­ریزی خطی با کمک لایه­های موجود در ابعاد طبیعی و انسانی هشت موقعیت بهینه پاسگاه­های انتظامی مشخص گردید.
نتیجه­ گیری:  نتایج نشان داد که برای تعیین مکان­های بهینه نه تنها معیارهای امنیتی بلکه به معیارها و پهنه­یندی جغرافیایی منطقه توجه داشت. از طرف دیگر برای افزایش بهره­وری و اثر بخشی  بیشتر در دهستان­هایی که تراکم جمعیت بیشتر است مانند حسن­آباد در محورهای مواصلاتی و ارتباطی با توجه به موقعیت استراتژیک (بازارچه مرزی)شهرستان روانسر و نزدیکی آن با مرز عراق، همچنین موقعیت بین راهی شهرستان­های پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی با مرکز استان(کرمانشاه) است پیشنهاد می­گردد برای ایجاد امنیت بیشتر پاسگاه­های موقت بین راهی ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات