بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

چکیده

مقدمه: پارک­ها یکی از کاربری­های مؤثر در کیفیت فضایی مناطق شهری و شاخصی برای ارتقای فضای زندگی و توسعة جامعه محسوب می­شوند که از نظر طراحی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. بنابراین، در طراحی آنها باید به فکر ایجاد پارک­هایی بود که از کارایی اکولوژیک بالا و بویژه آثار بیوکلیماتیک چشم­گیر برخوردار باشند.
هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت زیست­محیطی، ایمنی و بهداشت اکوپارک­های شهرستان دزفول است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ به میزان بالاتر از 70/0 تأیید شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصان زیست­محیطی و ساکنان شهر دزفول تشکیل می­دهد که تعداد 12 نفر از کارشناسان به شیوه تمام­شمار و 402 نفر از ساکنان با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون رگرسیون گام­به گام در نرم­افزار SPSS انجام شد.
قلمرو جغرافیایی: قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر شهر دزفول است.
یافته‌ها: یافته­های این پژوهش نشان داد که رعایت استاندارد‌های مرتبط با اکوپارک‌ها به میزان 51 درصد مهم­ترین عامل تأثیرگذاری، و سایر متغیرها به ترتیب مشارکت و نظارت، درمان و علوم پزشکی و سازمان­های مرتبط، عوامل اجتماعی - فرهنگی، عوامل اقتصادی - خدماتی، مدیریت شهری، تبلیغات، شناخت و آگاهی زیست­محیطی، اولویت­های بعدی تأثیرگذاری بر ارتقاء کیفیت زیست­محیطی، ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول می‌باشند.
نتیجه‌گیری: در طراحی اکوپارک­ شهرستان دزفول لازم است به رعایت استانداردهای مرتبط با اکوپارک­ها پایبند بود و سایر عوامل تأثیرگذار را نیز درنظر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات