بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران.

2 دانشیار گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه باختر، ایلام، ایران

چکیده

مقدمه: پارک­ها یکی از کاربری­های مؤثر در کیفیت فضایی مناطق شهری و شاخصی برای ارتقای فضای زندگی و توسعة جامعه محسوب می­شوند که از نظر طراحی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. بنابراین، در طراحی آنها باید به فکر ایجاد پارک­هایی بود که از کارایی اکولوژیک بالا و بویژه آثار بیوکلیماتیک چشم­گیر برخوردار باشند.
هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر در ارتقاء کیفیت زیست­محیطی، ایمنی و بهداشت اکوپارک­های شهرستان دزفول است.
روش‌شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق­ساخته است که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آلفای کرونباخ به میزان بالاتر از 70/0 تأیید شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصان زیست­محیطی و ساکنان شهر دزفول تشکیل می­دهد که تعداد 12 نفر از کارشناسان به شیوه تمام­شمار و 402 نفر از ساکنان با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون رگرسیون گام­به گام در نرم­افزار SPSS انجام شد.
قلمرو جغرافیایی: قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر شهر دزفول است.
یافته‌ها: یافته­های این پژوهش نشان داد که رعایت استاندارد‌های مرتبط با اکوپارک‌ها به میزان 51 درصد مهم­ترین عامل تأثیرگذاری، و سایر متغیرها به ترتیب مشارکت و نظارت، درمان و علوم پزشکی و سازمان­های مرتبط، عوامل اجتماعی - فرهنگی، عوامل اقتصادی - خدماتی، مدیریت شهری، تبلیغات، شناخت و آگاهی زیست­محیطی، اولویت­های بعدی تأثیرگذاری بر ارتقاء کیفیت زیست­محیطی، ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول می‌باشند.
نتیجه‌گیری: در طراحی اکوپارک­ شهرستان دزفول لازم است به رعایت استانداردهای مرتبط با اکوپارک­ها پایبند بود و سایر عوامل تأثیرگذار را نیز درنظر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Improvement of Environmental, Safety, and Health Quality of Eco-parks in Dezful County

نویسندگان [English]

  • pakzad azadkhani 1
  • Jaafar Hosseinzadeh 2
  • Rohollah Davaei 3
2 Associate prof,Department of Forest Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
3 Master of Geography and Urban Planning, University of Bakhtar, Ilam, Iran
چکیده [English]

Introduction: Parks are considered one of the most effective land uses in the spatial quality of urban areas and an indicator for promoting the living space and development of the community, which are not well-designed. Therefore, in the design of parks, high ecological efficiency and especially significant bioclimatic effects should be included.
Objectives: The main objective of this study is to investigate the factors affecting the environmental quality, safety and health of eco-parks in Dezful County.
Methodology: The research method is applied in terms of its objective, and it is a descriptive survey in terms of data collection. The research tool is a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire is confirmed using the content validity method and Cronbach's alpha, whose coefficient is calculated as higher than 0.70. The study's statistical population consists of environmental experts, specialists, and residents of Dezful County. Twelve experts are selected using the complete enumeration method, and 402 residents are selected using the Cochran formula in a cluster sampling method. Data analysis is done using a stepwise regression test in SPSS software.
Geographical Context: The geographical territory of the present study is the city of Dezful.
Results and Discussion: The findings of this study show that observance of standards related to eco-parks is the most effective factor (51%). Other variables in order of priority are participation and monitoring, treatment and medical sciences and related organizations, socio-cultural factors, economic-service factors, urban management, advertising, and environmental awareness that affect improving the quality of the environment, safety and health of the eco-parks in Dezful County.
Conclusion: In designing the eco-park of Dezful County, it is necessary to adhere to eco-park standards and consider other influential factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Quality
  • Safety
  • Health
  • Eco-park standards
  • Dezful