ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی: روستاهای بخش ماهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه:  در برنامه­ریزی برای نواحی روستایی با توان گردشگری نیز باید اهدافی نظیر توسعة پایدار روستایی و حفاظت از محیط طبیعی و افزایش کیفیت محیطی مورد توجه واقع شود. زیرا توجه به این موارد از یک سو زمینه ساز نگهداشت جمعیت روستایی بوده و از سوی دیگر به جذب گردشگر در مقصدهای روستایی کمک می­کند.
هدف:  این پژوهش بدنبال ارزیابی کیفیت محیطی روستاهای بخش ماهان استان کرمان در جهت توسعه گردشگری می­باشد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه خود ساخته و نرم­افزار Excel می باشد.جامعه آماری این پژوهش، شامل 24 کارشناس حوزه گردشگری است که به روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شده­اند. جمع­آوری اطلاعات به­صورت پیمایشی و اسنادی بوده است. در این تحقیق،کیفیت محیطی به ­عنوان متغییر مستقل،در سه بعد زیست­محیطی، اجتماعی و اقتصادی با 19 شاخص و گردشگری به­عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل­های FAHP و FDEMATEL، به تحلیل داده­های پژوهش پرداخته شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر روستاهای بخش ماهان استان کرمان است.
یافته ها و بحث:  براین اساس، بیشترین وزن، به شاخص اجتماعی با دارا بودن وزن 0.578 و کمترین وزن به شاخص اقتصادی با وزن0.173 اختصاص داده شد. و بیشترین تاثیر گذاری و تاثیرپذیری و بالاترین اهمیت از لحاظ شاخص­های سه­گانه به شاخص اجتماعی با میانگین5.315 و کمترین اهمیت مربوط به شاخص زیست­محیطی با میانگین0947 اختصاص داده شد.
نتیجه­گیری:  بر مبنای نتایج یافته­ها می­توان در خصوص عوامل اقتصادی لزوم حمایت از کسب و کارهای خلاق و بهره­مندی از افراد نوآوری که نیاز به حمایت مالی دارند را ارائه نمود و در رابطه با افزایش قیمت زمین در روستاها هم می­توان گفت برای احداث واحد گردشگری در روستا می­توان ارائه تسهیلات کم بهره را در نظر گرفت. و در حوزه­های اجتماعی و زیست­محیطی به ارائه آموزش­های در رابطه با لزوم حفظ محیط روستایی توسط انجمن­های مردمی و رسانه­های جمعی محلی و تدوین مقررات در جهت تشویق افراد خلاق و مقابله با افراد متخلف در سطح روستا اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات