ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی: روستاهای بخش ماهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

مقدمه:  در برنامه­ریزی برای نواحی روستایی با توان گردشگری نیز باید اهدافی نظیر توسعة پایدار روستایی و حفاظت از محیط طبیعی و افزایش کیفیت محیطی مورد توجه واقع شود. زیرا توجه به این موارد از یک سو زمینه ساز نگهداشت جمعیت روستایی بوده و از سوی دیگر به جذب گردشگر در مقصدهای روستایی کمک می­کند.
هدف:  این پژوهش بدنبال ارزیابی کیفیت محیطی روستاهای بخش ماهان استان کرمان در جهت توسعه گردشگری می­باشد.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه خود ساخته و نرم­افزار Excel می باشد.جامعه آماری این پژوهش، شامل 24 کارشناس حوزه گردشگری است که به روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شده­اند. جمع­آوری اطلاعات به­صورت پیمایشی و اسنادی بوده است. در این تحقیق،کیفیت محیطی به ­عنوان متغییر مستقل،در سه بعد زیست­محیطی، اجتماعی و اقتصادی با 19 شاخص و گردشگری به­عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده از مدل­های FAHP و FDEMATEL، به تحلیل داده­های پژوهش پرداخته شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر روستاهای بخش ماهان استان کرمان است.
یافته ها و بحث:  براین اساس، بیشترین وزن، به شاخص اجتماعی با دارا بودن وزن 0.578 و کمترین وزن به شاخص اقتصادی با وزن0.173 اختصاص داده شد. و بیشترین تاثیر گذاری و تاثیرپذیری و بالاترین اهمیت از لحاظ شاخص­های سه­گانه به شاخص اجتماعی با میانگین5.315 و کمترین اهمیت مربوط به شاخص زیست­محیطی با میانگین0947 اختصاص داده شد.
نتیجه­گیری:  بر مبنای نتایج یافته­ها می­توان در خصوص عوامل اقتصادی لزوم حمایت از کسب و کارهای خلاق و بهره­مندی از افراد نوآوری که نیاز به حمایت مالی دارند را ارائه نمود و در رابطه با افزایش قیمت زمین در روستاها هم می­توان گفت برای احداث واحد گردشگری در روستا می­توان ارائه تسهیلات کم بهره را در نظر گرفت. و در حوزه­های اجتماعی و زیست­محیطی به ارائه آموزش­های در رابطه با لزوم حفظ محیط روستایی توسط انجمن­های مردمی و رسانه­های جمعی محلی و تدوین مقررات در جهت تشویق افراد خلاق و مقابله با افراد متخلف در سطح روستا اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation the environmental quality of rural areas with an emphasis on tourism development (case study: villages of Mahan District)

نویسندگان [English]

  • Hossein Zinati Fakhrabad 1
  • Sirous Ghanbari 2
  • Mariyeh Poor joopari 3
1 PhD student, Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 PhD student in geography and rural planning, department of human geography, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sustainable rural development, protection of the natural environment and increasing environmental quality are required to be taken when planning for rural areas with potential for tourism. These issues are crucial because on the one hand they are the maintaining the rural population and on the other hand it helps to attract tourists to rural destinations.
Objectives: This research seeks to evaluate the environmental quality of villages in Mahan District of Kerman Province to develop tourism.
Methodology: In terms of method, this study is descriptive-analytical using a researcher-made questionnaire and Excel software. The statistical samples of this research includes 24 experts in the field of tourism who were selected by snowball sampling. Data collection was done through surveys. In this research, environmental quality was considered as an independent variable in three environmental, social and economic dimensions with 19 indicators and tourism as a dependent variable. For analyzing the data, the study used FAHP and FDEMATEL models.
Geographical Context: The geographical territory of the current research is the villages of Mahan District of Kerman Province.
Results and Discussion: Therefore, Social indicator with a weight of 0.578 had the highest value and the economic indicator with a weight of 0.173, showed the lowest value. In total, the highest impact and effectiveness and importance among the three indicators were for the social index with an average of 5.315 and the lowest importance was for environmental indicator with an average of 0.947.
Conclusion: Based on the results of the findings, regarding the economic factors, it is suggested to support creative businesses and benefit from innovative people who need financial support. In addition, for the increase in the price of land in the villages, building tourism units with low interest loans can be considered in the village. In the social and environmental dimensions, we suggest the provision of training for preserving the rural environment by public associations and local mass media, and to design regulations to encourage creative people and enforce law for environmental offenders at the village level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental quality
  • rural areas
  • tourism
  • tourism development