تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا (مورد مطالعه : استان تهران، شهرستان شهریار، دهستان قائم آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادگروه جغرافیا، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

4 استاد گروه جغرافیا، واحد یادگار امام (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

10.22034/jget.2023.159410

چکیده

حفظ و توسعه پایدار هویت روستا مسئله بسیار مهمی است، که دغدغه اصلی و اساسی نگارش این مقاله بوده است. لذا در مقدمه این مقاله ضمن توضیح مختصر در مورد پشتوانه علمی و پژوهشی اندیشمندان و بهره برداری از آن به بیان طرح مسئله تحقیق یعنی حفظ و توسعه پایدار هویت روستا پرداخته شده است. بر همین اساس هدف اصلی مقاله شناخت عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا است. روش تحقیق، توصیفی، تحلیلی و کمی و گردآوری اطلاعات و داده ها به روش پرسشنامه ای طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشند. این تحقیق می تواند ضمن شناخت و تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا به سوالات فرعی تحقیق جهت حل مسائل مهم روستا پاسخ قاطع دهد. در ضمن، منابع انسانی، روش تحقیق و منابع اولیه و ثانویه، به ترتیب از اهمیت و تاثیر بیشتری نسبت به یکدیگر در حل مسئله برخوردار بودند. حاصل این تحقیق این است که نه تنها همه عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، تحقیقاتی و ... می توانند، در ارتقاء و بهبود وضعیت موجود جامعه موثر باشند، بلکه همگی در گرو سلامت روحی و روانی یک عامل بسیار حیاتی یعنی انسان هستند. انسان می تواند با توسل به نیروی لایزال الهی، تجربیات گذشته و استعانت از سیاست و شیوه مدیریت پویا، از ابزار و منابع و امکانات موجود در جامعه به نحو احسن و به دور از هر گونه خود کامگی بهره برداری نماید تا نقش خود را در حفاظت از محیط زیست در کنارحفظ توسعه پایدار روستا آشکار سازد.

متن زیر به علت محدودیت سیستمی تکراری است :

((((حفظ و توسعه پایدار هویت روستا مسئله بسیار مهمی است، که دغدغه اصلی و اساسی نگارش این مقاله بوده است. لذا در مقدمه این مقاله ضمن توضیح مختصر در مورد پشتوانه علمی و پژوهشی اندیشمندان و بهره برداری از آن به بیان طرح مسئله تحقیق یعنی حفظ و توسعه پایدار هویت روستا پرداخته شده است. بر همین اساس هدف اصلی مقاله شناخت عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا است. ))))

کلیدواژه‌ها

موضوعات