بررسی و تحلیل تئوری حق‌به‌شهر و نقش آن در تحقق حکمروائی خوب شهری در کلان‌شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استانداری آذربایجان شرقی

2 دانشگاه تبریز

10.22034/jget.2024.159060

چکیده

حق‌به‌شهر یک حق بشری است که شامل تعلق یافتن شهر به همه‌ی شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری است. حق‌به‌شهر تضمین مساوی بودن فرصت‌ها و توزیع مناسب خدمات و امکانات است که می‌تواند ارتباط دوسویه‌ی مؤثری با حکمروایی خوب شهری ایفا نماید. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل تئوری حق‌به‌شهر و نقش آن در تحقق حکمروائی خوب شهری در کلان‌شهر تبریز می-باشد.تحقیق حاضر ازنظر نوع هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و برای جمع آوری داده ها از روش های کتابخانهای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری را شهروندان ساکن در کلان‌شهر تبریز تشکیل می دهند که طبق سرشماری مرکز آمار در سال 1395 دارای ۱۵۵۸۶۹۳ نفر جمعیت و 497898 خانوار بوده ‌که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 337 نفر از شهروندان به عنوان نمونه انتخاب شدند. در انتخاب شهروندان، افراد بالای 20 سال مورد پرسشگری قرار گرفتند و برای نمونه‌برداری در مناطق ده‌گانه کلان‌شهر نیز از روش خوشه ای استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، میانگین، کروسکال‌والیس، رگرسیون وزنی جغرافیایی و تحلیل مسیر استفاده گردید.شاخص های تئوری حق به شهر در سطح کلانشهر تبریز اثرات متنوعی در تحقق حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان دارد. چنانچه، شاخص های پذیرش تفاوت و تضادهای شهری با مقدار 242/0 و آزادی فعالیت در فضای شهری با مقدار 145/0 بیشترین تأثیرگذاری در تحقق حکمروایی خوب شهری در کلان‌شهر تبریز داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات