ارزیابی تأثیر گردشگری مذهبی در امنیت محیط‌های روستایی(مطالعۀ موردی: روستاهای شهرستان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/jget.2024.159058

چکیده

مقدمه:  امروزه در جهان، امنیت مهمترین فاکتور در تدوین استراتژی­های توسعه گردشگری پایدار به­شمار آمده، و با آن ارتباط مستقیم دارد. به صورتی که امنیت گردشگری می­تواند منجر به توسعۀ اقتصاد محلی، افزایش اشتغال و سطح درآمد جوامع بومی، بالاخص نواحی روستایی گردد.
هدف:  هدف از پژوهش حاضر؛ ارزیابی تأثیر گردشگری مذهبی در امنیت محیط­های روستایی در قالب سه فاکتور امنیت ارتباطی، اجتماعی و زیست­محیطی می­باشد.
روش شناسی:  واحد تحلیل در این مطالعه روستا بوده و جامعه آماری آن از دو گروه جامعه میزبان(101 نفر) و خبرگان(24 نفر) تشکیل شده است. لذا از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن نیز تائید شده، انجام گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل، وزن­دهی و رتبه­بندی معیارها از روش MABAC وFAHP ، استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ پژوهش شامل روستاهای شهرستان کرمان در استان کرمان می‌باشد‌، این شهر در میان دشت کرمان از شمال به دشت زنگی­آباد و زرند، از جنوب به دشت ماهان، از شرق به ارتفاعات صاحب الزمان و جنگل قائم، از غرب به کوه­های حد فاصل دشت کرمان و رفسنجان و درّه باغین، محدود می­شود.
یافته­ ها و بحث:  یافته ­های پژوهش نشان داده که میانگین وزنی اثرگذاری گردشگری مذهبی بر امنیت جامعه محلی در سطح 99 درصد معنادار بوده. به صورتی که بعد ارتباطی امنیت با ارزش وزنی 524/0 و بعد زیست محیطی با ارزش وزنی 187/ 0به ترتیب بالاترین و پایین ترین اهمیت را به خود اختصاص داده­اند.
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که به لحاظ ناامنی، روستاهای لنگر و حجت­آباد به ترتیب بالاترین و پایین­ترین رتبه را داشته­اند. بر این اساس با بر طرف نمودن نقاط ضعف امنیتی روستاها می­توان نقش بسزایی در توسعه گردشگری و بالا بردن امنیت محیط­های روستایی منطقه ایفا نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Impact of Religious Tourism on the Security of Rural Environments (Case Study: Villages of Kerman County)

نویسندگان [English]

  • marziyeh pourjoupari 1
  • javad bazrafshan 2
  • ali khodadadi 3
1 PhD student
2 university of sistan and balochestan
3 PHD student
چکیده [English]

In today's world, security is considered as the most important factor in the formulation of sustainable tourism development strategies, and is directly related to it. In a way, tourism security can lead to the development of the local economy, increase employment and income levels of indigenous communities, especially in rural areas. The purpose of this study; Assessing the impact of religious tourism on the security of rural environments is in the form of three factors of communication, social and environmental security. The unit of analysis in this study is the village and its statistical population consists of two groups of host community (101 people) and experts (24 people). Therefore, it has been done through a researcher-made questionnaire whose validity and reliability have also been confirmed. MABAC and FAHP methods have been used for analysis, weighting and ranking of criteria. The results show that the average score of the impact of religious tourism on local community security at the level of 99% was significant. On the other hand, the security dimension with a weight value of 0.524 and the environmental dimension with a weight value of 0.187 have the highest and lowest importance, respectively. Based on the results of ranking ten villages with high potential for religious tourism, Langar and Hojjatabad villages have the highest and lowest ranks in terms of insecurity, respectively.

Keywords: Religious Tourism, Rural Tourism, Tourism Security, MABAC and FAHP Methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Tourism
  • Rural Tourism
  • Tourism Security
  • MABAC and FAHP Methods