اولویت بندی شهرستان ها و تحلیل مکان یابی احداث فرودگاه در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استاد یار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع، واحدکرج ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

10.22034/jget.2024.158357

چکیده

مقدمه:  یافتن مکان مناسب برای احداث فرودگاه در استان­های کشورکه با تکیه بر ویژگی­های فیزیکی، هوانوردی و جغرافیایی، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﻮاﻣﻞ زیست­محیطی باشد، می­تواند تأثیرات بسیار مهمی در آن منطقه بگذارد. مطالعات مکان­یابی فرودگاه­ها، یکی از مهمترین مباحث در مناطق (استانی، شهری و...) به شمار می­رود که با توجه به نقش و عملکرد خود، تأثیر بسزایی در جا به جایی افراد و کالا ها دارد لذا بر این اساس مکان­یابی نادرست فرودگاه­ها یکی از مهمترین مسایلی است که در برخی فرودگاه­ها با آن روبه رو هستیم، به گونه­ای که، بر اثر این اشتباه صدمات جانی و مالی فراوانی به وقوع می­پیوندد.
هدف: در همین راستا پژوهش حاضر بر آن است تا با ارائه تکنیک فرا ابتکاری، و با شناسایی معیارهای استاندارد، اولویت­بندی شهرستان­های آذربایجان شرقی را بمنظور احداث فرودگاه انجام داده و در نهایت نتایج را با مدل سکا و روش کوپراس مقایسه کند.
روش شناسی:  این تحقیق از نظر هدف یک تحقیق توسعه­ای-کاربردی و از نظر روش پژوهش یک تحقیق توصیفی است. در این پژوهش تحلیل مکان­یابی احداث فرودگاه با توجه به روش­های تصمیم­گیری مورد توجه قرار گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  آذربایحان شرقی که مرکز آن شهر تبریز و دارای 21 شهرستان می­باشد.
یافته­ ها و بحث:  نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که هر سه روش نشان­دهنده آن است که شهرستان میانه مناسب­ترین گزینه برای احداث فرودگاه و همچنین ترتیب اولویت گزینه­ها در هر سه روش یکسان است.
نتیجه­ گیری: باتوجه به مقایسه­های انجام شده، بکارگیری تکنیک ارائه شده در این پژوهش، برای سازمان­ها و شرکت­های مختلف در اتخاذ تصمیمات درست­تر بسیار راهگشا خواهدبود. همچنین ﺑﺎ درنظر گرفتن ﻋﻤﻠﮑﺮد تکنیک در مکان­یابی ﻓﺮودﮔﺎه، اﯾﻦ تکنیک ﺗﻮاﻧﺎیی انتخاب گزینه مناسب و ﻣﮑﺎﻧﯿ­ﺎﺑﯽ در ﭘﺮوژه­های مختلف را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of Cities and Analysis of Location of Airport Construction in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • hamed pourabbas 1
  • rohollah Bagheri 2
  • majid sabzeh parvar 3
1 Ph.D Candidate in System Management, Department of Management , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor ,Department of Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, .Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: Finding a suitable place for the construction of an airport in the provinces of the country based on physical, aviation and geographical features, economic and environmental factors, can have very important effects in that region. Airport location studies are one of the most important topics in regions (provincial, urban, etc.)

Objectives: In this regard, the study tries to develop a metaheuristic technique by identifying the standard criteria, prioritizing Eastern Azerbaijan counties in order to construct the airport and finally compare the results with the seca model and copras method.

Methodology: This research is applied developmental research in terms of its purpose and descriptive research in terms of research method. In this research, the location analysis of the construction of the airport has been considered according to the decision-making methods.

Geographical Area of Research: East Azerbaijan, the center of which is the city of Tabriz and has 21 cities.

Result and Discussion: The results of the present study show that all three methods indicate that the Miyaneh city is the best alternative for the construction of an airport.

Conclusion: According to the comparisons, the use of the techniques presented in this study will be very safe for organizations and companies in making proper more right decisions. considering the performance of the technique in finding the airport, this technique has the ability to choose the appropriate option and position finding in different projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airport Location
  • Multi-Criteria Decision Making
  • Metaheuristic Technique