شناسایی موانع توسعه کسب و کارهای روستایی با رویکرد ماندگاری ساکنین ( مورد مطالعه : روستاهای مرزی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران .

10.22034/jget.2024.156699

چکیده

هدف پژوهش : نظر به چندساحتی بودن توسعه مناطق مرزی (اقتصادی ، امنیتی ، اجتماعی و فرهنگی) هدف از این تحقیق شناسایی موانع توسعه کسب و کارهای روستایی بعنوان یک محرک اقتصادی با رویکرد پایداری و ماندگاری ساکنین در مرزها با مورد مطالعه شهرستان های مرزی مهران و دهلران در استان ایلام می باشد.

روش شناسی تحقیق: این پژوهش، کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی‌ و ازنظر گردآوری داده‌‌ها نیز توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای تحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزار SPSS به‌عنوان نرم‌افزار اصلی و از نرم‌افزار LISREL به‌عنوان نرم‌افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعة آماری تحقیق شامل اساتید مرتبط با حوزه های اقتصاد ، مدیریت ، جغرافیای سیاسی و امنیت مرزها دانشگاه های استان ایلام ، فعالان اقتصادی و تعاونی داران مرزی در شهرستان های مهران و دهلرن و مدیران اجرایی، نظامی و انتظامی استان ایلام میباشد.

قلمروجغرافیایی پژوهش : قلمرو جغرافیایی پژوهش شامل شهرستان های مرزی مهران و دهلران در استان ایلام میباشد.

یافته ها و بحث: در این پژوهش 25 متغییر بعنوان موانع توسعه کسب و کارهای روستایی در مناطق مرزی شناسایی شدند که پس از به‌کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایة این ملاک، 4 عامل (عوامل فردی و اجتماعی و فرهنگی ، عوامل اداری و حمایتی ، عوامل مالی و اقتصادی ، عوامل امنیتی و سیاسی) دارای ارزش ویژة بالای 1 شناسایی و به‌عنوان عوامل قابل استخراج تعیین شدند. با توجه به شاخص‌‌های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این 4 عامل در‌مجموع 92.672 درصد از واریانس کل متغییرها را توانستند تبیین کنند.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد عوامل فردی ، اجتماعی و فرهنگی با مجموع بار عاملی 6.055 ، عوامل اداری و حمایتی با مجموع بار عاملی 4.711 ، عوامل مالی و اقتصادی با مجموع بار عاملی 2.928 و عوامل امنیتی و سیاسی با مجموع بار عاملی 1.407 به ترتیب بعنوان مهمترین موانع توسعه کسی و کارهای روستایی در مناطق مرزی میباشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات