فراتحلیل مقالات علمی و پژوهشی منتشرشده بافت فرسوده شهری در ایران (مقالات منتشرشده سال‌های 1392تا 1397)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه آموزش جغرافیا، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

10.22034/jget.2023.156433

چکیده

مقدمه:  بافت فرسوده شده هرچند در ظاهر مفهومی کالبدی را مستتر می‌سازد ولی بافتی است که در ابعاد مختلف جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دچار فرسودگی شده و زیست پذیری آن کاهش‌یافته است. مطالعه و پژوهش این بافت‌ها ضرورتی است که در تحقیقات طی دو دهه اخیر جامعه علمی کشور بیشتر نمود پیداکرده است
هدف: بررسی ابعاد محتوایی و ساختاری پژوهش های مرتبط با بافت فرسوده هدف اصلی پژوهش حاضر می باشد.
روش شناسی:  ‌‌این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر روش گردآوری کتابخانه‌ای –اسنادی به بررسی مقالات علمی و پژوهشی منتشرشده با موضوع بافت فرسوده شهری در ایران پرداخته است. این پژوهش با روش فراتحلیل متغیرهای موضوعی، روش‌شناسی ، توزیع مکانی و فضایی ، رشته، گروه و  رتبه علمی محققان مطالعات صورت گرفته را واکاوی می نماید.
قلمرو جغرافیایی پژوهش: جامعه آماری پژوهش مقالات علمی و پژوهشی فارسی منتشرشده با موضوع بافت فرسوده در 5 سال اخیر(97-1392) است.
یافته ­ها و بحث: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گروه جغرافیا بیشترین پژوهش‌ها، دانشگاه‌های نخست شهرهای تهران، اصفهان، مشهد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. نیمه غربی کشور بیشترین توازن پژوهشی بافت فرسوده را دارا می‌باشند. روش‌شناسی مورداستفاده غالب پژوهش‌ها توصیفی- تحلیلی با تنوع موضوعی پراکنده، و روش گردآوری داده‌ها میدانی، با روش تجزیه‌وتحلیل آماری مبتنی بر مدل‌های جغرافیایی(SWOT,ANP,AHP) بوده است.
نتیجه ­گیری: نتایج نشان می‌دهد پژوهش‌های صورت گرفته عمدتاً ماهیت کمی و با استفاده از مدل ریاضی و آماری انجام‌یافته و در مسائل روش‌شناسی مانند طرح سؤال، فرضیه دچار ضعف می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of published scientific and research articles on worn-out urban fabric in Iran,Case study((Articles published from 1392 to 1397)

نویسنده [English]

  • smaeil daviran
Assistant Professor, Geography Education Department, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Worn tissue, although it ostensibly obscures a physical concept, is a tissue that has been worn out in various geographical, social, economic and environmental dimensions and its livability has decreased. The study and research of these tissues is a necessity that has become more prominent in research in the last two decades of the scientific community of the country. This research has used descriptive and analytical methods based on library-documentary collection method to review published scientific and research articles on the subject of urban worn texture in Iran. The statistical population of the study is Persian scientific and research articles published on the subject of worn texture in the last 5 years (2013-2014) to meta-analysis of thematic variables, research methodology, spatial and spatial distribution of research, field, group and scientific rank of researchers. To investigate. Findings show that the Department of Geography has the most research, the first universities of Tehran, Isfahan, Mashhad have the most frequency. The western half of the country has the highest research balance of worn-out tissue. The methodology used by most of the researches was descriptive-analytical with scattered thematic diversity, and the field data collection method was statistical analysis based on geographical models (SWOT, ANP, AHP). In general, the results show that the researches are mainly quantitative in nature and have been done using mathematical and statistical models, and in methodological issues such as questioning, hypotheses are weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Worn texture
  • articles
  • structure
  • meta-analysis