بررسی اثرات مولفه های تاب آوری شهری در پدافند غیر عامل(مطالعه موردی:شهر سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد علوم و تحقیقات تهران مرکز

3 استادیار دانشکده:ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی

10.22034/jget.2023.156298

چکیده

مقدمه: پدافند غیر عامل و تاب‌آوری جوامع از دیدگاه علوم‌شهری به مفهوم توان آمادگی برای مقاومت در برابر شرایط اضطراری، برنامه‌ریزی برای تحمل آن، بازسازی و بازتوانی بعد از آن و انطباق موفقیت‌آمیز با پیامدهای آن در محدوده و مجتمع زیستی تحت‌عنوان شهر و جوامع بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشارکت مردم و انعطاف پذیری که این شهر دارد همواره در تصمیم گیری ها اثرگذارند. با توجه به اینکه در مدیریت استراتژیک زمینه از کشورهای دیگر گرفته شده است ما باید انجمن های محلی را فعال تر کنیم و برای طراحی شهری، اصولی متناسب با تاب آوری شناسایی کنیم. لیکن شهر تاب آور رویکردی مبتنی بر کاهش خطر پذیری با رعایت اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل دارد

هدف پژوهش: اهداف اختصاصی پژوهش حاضر شامل - بررسی میزان همبستگی ابعاد تاب آوری و پدافند غیر عامل می باشد

روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی(مشاهده و پرسشنامه) وجامعه آماری تحقیق حاضر کلیه خانوارهای شهر سیرجان می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر مشخص گردید. روایی متغیر های تحقیق از نظرات و کارشناسان متخصص در برنامه ریزی شهری استفاده شده است و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شده است روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و توزیع فراوانی) و آماری استنباطی در محیط اس پی اس اس صورت گرفته است. قلمروجغرافیایی پژوهش : شهر سیرجان می باشد.

یافته ها و بحث : نتایج تحقیق حاصل از آزمون تی تک نمونه ای حاصل از آن شد که بین ابعاد تاب آوری شهری و پدافند غیر عامل رابطه مستقینی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون و تحلیل مسیر حاصل از آن شد که بعد کالبدی بیش ترین تاثیر و بعد زیست محیطی کم ترین تاثیر در پدافند غیر عامل داشته است .نتایج : بنابراین می توان گفت که در مناطقی که در بروز سانحه مستعد تلفات جانی و مالی بسیار هستند؛ بنابراین نیازمند اقدام سریع در راستای تاب‌آور سازی هستند

کلیدواژه‌ها

موضوعات