بررسی اثرات مولفه های تاب آوری شهری در پدافند غیر عامل(مطالعه موردی:شهر سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران.

10.22034/jget.2023.156298

چکیده

مقدمه:  پدافند غیر عامل و تاب‌آوری جوامع از دیدگاه علوم‌شهری به مفهوم توان آمادگی برای مقاومت در برابر شرایط اضطراری می­باشد.
هدف:  اهداف اختصاصی پژوهش حاضر شامل - بررسی میزان همبستگی ابعاد تاب آوری و پدافند غیر عامل؛ بررسی وضعیت تاب­آوری وابعاد آن در سطح خانوارهای مورد مطالعه و بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم ابعاد تاب­آوری در پدافند غیر عامل می­باشد.
روش شناسی:  پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی(مشاهده و پرسشنامه) و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه  خانوارهای شهر سیرجان می­باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر مشخص گردید. روایی متغیرهای تحقیق از نظرات و کارشناسان متخصص در برنامه­ریزی شهری استفاده شده است و پایایی پرسشنامه  با استفاده از آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و توزیع فراوانی) و آماری استنباطی در محیط اس پی اس اس صورت گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ شهر سیرجان می‌باشد‌.
یافته­ها و بحث: نتایج تحقیق حاصل از  آزمون تی تک نمونه­ای حاصل از آن شد که بین ابعاد تاب­آوری شهری و پدافند غیر عامل رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون و تحلیل مسیر حاصل از آن شد که بعد کالبدی بیشترین تاثیر و بعد زیست محیطی کمترین تاثیر در پدافند غیر عامل داشته است.
نتیجه­گیری: بنابراین می­توان گفت که در مناطقی که در  بروز سانحه مستعد تلفات جانی و مالی بسیار هستند؛ نیازمند اقدام سریع در راستای تاب‌آورسازی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation and of the effects of urban resilience components on passive defense (Case study: Sirjan city)

نویسندگان [English]

  • somayeh mohammadi 1
  • rahim sarvar 2
  • Ali Tavakolan 3
  • S mousa Purmusoy 4
1 PhD student in Geography and Urban Planning, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Passive defense and resilience of societies from the perspective of urban sciences means the ability to prepare for emergencies.

Aim of the research: The specific objectives of the present study include - to examine the correlation between the dimensions of resilience and passive defense

Research Methodology: The present study is an applied research and in terms of descriptive and analytical nature, field information collection method and the statistical population of the present study is all households in Sirjan. The sample size was determined based on Cochran's formula of 384 people. The validity of the research variables was based on the opinions and experts in urban planning and the reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha of 0.75. The method of data analysis using descriptive statistics (mean and frequency distribution) and inferential statistics in SPSS environment is done. Geographical area of ​​research: Sirjan city.

Findings and Discussion: The results of the research obtained from the one-sample t-test showed that there is a direct relationship between the dimensions of urban resilience and passive defense. Also, the results of regression and path analysis showed that the physical dimension had the most impact and the environmental dimension had the least impact on passive defense.Results: Therefore, it can be said that in areas where there is a high risk of casualties and financial losses; Therefore, they need to act quickly in order to create resiliencee

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban resilience
  • passive defense
  • route analysis test
  • Sirjan city