شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر تحقق عدالت فضایی از منظر شهرهای خلاق(مطالعه موردی: شهر بناب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jget.2023.154401

چکیده

مقدمه:  امروزه شهر به عنوان مکان و بستری جهت انجام فعالیت­های انسانی باید بتواند پاسخگوی نیازهای حقیقی ساکنانش و نیز تمایلات آنان باشد و در عین حال بتواند زمینه را برای بروز خلاقیت شهروندان فراهم کنند، اما در عمل شهرها توانایی لازم جهت توزیع بهینه و عدالت محور زیرساخت­ها را ندارند که این امر ریشه در روش­های سنتی و غلط مدیریت شهری دارد. عدم توزیع بهینه زیرساخت­های شهر، منابع از بروز خلاقیت و در نهایت تحقق شهر خلاق می­شود و از طرفی بین شهر خلاق و شهر عدالت محور نیز ارتباط متقابلی وجود دارد.
هدف:  پژوهش حاضر با هدف بررسی و سنجش عدالت فضایی در برخورداری از زیرساخت­های شهری از منظر شهر خلاق در شهر بناب صورت گرفته است.
روش شناسی: روش پژوهش، بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی –تحلیلی است. در این راستا هشت شاخص گردشگری، ارتباطی، صنعتی، دانشگاهی و آموزشی، اجتماعی، فرهنگ و هنر، معماری و شهرسازی، مدیریتی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت شناخت وضعیت نواحی 12گانه شهر بناب از لحاظ برخورداری از خدمات و امکانات از منظر شهر خلاق، با استفاده از روش آینده­پژوهی مبتنی بر نرم­افزار میک مک و  مدل­های تصمیم­گیری چند معیاره (فرایند تحلیل شبکه وزن دهی و مدل تصمیم گیری چند معیاره الکتر) مورد بررسی قرار گرفت.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ شامل شهر بناب در استان آذربایجان شرقی می­باشد که دارای 12 ناحیه است. 
یافته­ ها و بحث:  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های به عمل آمده با استفاده از میک مک نشان داد که به ترتیب مؤلفه­های کباب بناب، موقعیت ارتباطی و فعالیت صنایع سنگین به عنوان سه مؤلفه­ای هستند که بیشترین میزان اثرگذاری در را تحقق عدالت فضایی از منظر شهر خلاق در شهر میانه­اندام بناب دارند. همچنین نتایج یافته ­ها با استفاده از روش الکتر نشان داد که توزیع زیرساخت در سطح نواحی متعادل نیست. در این میان بیشترین امتیاز مربوط به نواحی 11و6 است.
نتیجه­ گیری: در نهایت با توجه به یافته­های پژوهش پیشنهادهای کاربردی در زمینه دسترسی به شهر خلاق و بهبود وضعیت شاخص­های عدالت فضایی در شهرها ارائه گردیده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and analyze the key components affecting the realization of spatial justice from the perspective of creative cities (Case study: Bonab city)

نویسندگان [English]

  • Babak Naderi 1
  • Ali Panahi 2
  • Iraj Teimouri 3
  • Reza Valizadeh 2
1 PhD student in geography and urban planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor of Geography & Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Today, the city, as a place for human activities, must be able to meet the real needs of its residents and their desires, and at the same time be able to provide creativity for citizens, but in practice, cities have the necessary ability for optimal distribution and justice-oriented infrastructure. Do not have The present study aims to investigate and measure spatial justice in having urban infrastructure from the perspective of a creative city. The research method is applied based on the purpose and descriptive-analytical based on the nature. In this regard, eight indicators of tourism, communication, industrial, academic and educational, social, culture and art, architecture and urban planning, and management to identify the situation of the 12 districts of the Bonab city in terms of services and facilities from the perspective of the creative city, using the future method A study based on Mic Mac software and multi-criteria decision models (weighting network analysis process and multi-criteria electric decision model) was reviewed. The results of the analysis performed using Mick Mac showed that the components of Bonab Kebab, communication position, and heavy industry activity are the three components that have the greatest impact on the realization of spatial justice from the perspective of the city, respectively. Creative in the middle city of Bonab. Also, the results of the results using the electre method showed that the distribution of infrastructure is not balanced at the area level. Among these, the highest score is related to areas 11 and 6.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial justice
  • urban infrastructure
  • futures studies
  • multi-criteria decision making
  • Bonab