ارزیابی میزان رضایتمندی زنان سرپرست خانوار از محیط ‏های مسکونی در سکونتگاه ‏های غیررسمی ( مطالعة موردی: محلة اسلام‏ آباد زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/jget.2023.154400

چکیده

بررسی و ارزیابی ابعاد رضایتمندی سکونتی سرپرستان خانوار در مقیاس سکونتگاه ‏های غیررسمی و همچنین با تأکید بر زنان سرپرست خانوار بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، ارزیابی میزان رضایت‏مندی زنان سرپرست خانوار از محیط مسکونی خود در سکونتگاه ‏های غیررسمی محله اسلام‏ آباد زنجان است. برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از روش پرسش‏نامه و آزمون‏ های تی تک نمونه ‏ای، تحلیل واریانس یکطرفه، آزمون تعقیبی شفه، فریدمن و کروسکال والیس استفاده شده است. داده ‏های پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخان ه‏ای و بررسی میدانی گردآوری شده و حجم نمونه هم براساس فرمول کوکران معادل 380 نفر برآورد شده است. شاخص ‏های تعیین شده در این پژوهش به ترتیب شاخص «کالبدی»، شاخص «اقتصادی» ، شاخص «بهداشتی»، شاخص «اجتماعی» و شاخص «رفاهی» هستند. نتایج تحلیل داده‏ ها و پرسش‏نامه ‏ها حاکی از آن است که از نظر زنان سرپرست خانوار در محلة اسلام ‏آباد زنجان در میان مؤلفه‏ های مورد مطالعه، مؤلفه «اجتماعی» ببیشترین اهمیت را دارد. همچنین به ترتیب مؤلفه‏ های «کالبدی»، «بهداشتی»، «رفاهی» و در نهایت «اقتصادی» در رتبه‏ های دوم تا پنجم قرار گرفته ‏اند. رتبه ‏بندی مذکور بیانگر آن است که میزان اهمیت مؤلفه‏های رضایتمندی سکونتی از نظر زنان سرپرست خانوار در محلة اسلام‏آباد زنجان یکسان نیست. یافته‏های دیگر پژوهش نشان می‏دهد افراد با تحصیلات عالی دانشگاهی در مقایسه با افراد با تحصیلات کمتر رضایتمندی بیشتری نسبت به مؤلفه‏های رضایتمندی سکونتی دارند. به طور کلی رضایتمندی زنان سرپرست خانوار از محیط مسکونی خود با میانگین عددی 13/2 پایین‏تر از حد متوسط می‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات