کاربرد GIS در زمینه تحلیل رابطه بین ازدحام شهری (توزیع ناهمگونی جمعیت) وپیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز

10.22034/jget.2023.154397

چکیده

اطلاع از وجود روابط بین ازدحام شهری با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، گام مهمی در تعیین سرانه‌های کاربری‌های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و تلاش برای برنامه‌ریزی هر چه بهتر خواهد بود. بنابرین هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل وجود یا عدم وجود رابطه بین ازدحام جمعیتی و پیشرفت تحصیلی در دبستان‌های شهر اردبیل می‌باشد که طی آن تراکم جمعیت به عنوان شاخص ملاک ازدحام شهری و میانگین معدل دانش‌آموزان پنجم ابتدایی دبستان‌های دولتی پسرانه به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. عنوان و اهداف تحقیق مؤید اجرای تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی - همبستگی است. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان 10 دبستان دولتی شهر اردبیل در پنج گروه تراکمی می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از آمار جمعیتی حوزه‌ها و بلوک‌های آماری سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران و همچنین معاونت آمار سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل جمع‌آوری گردیده و بانک اطلاعاتی مربوطه در محیط GIS تشکیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری اسپیرمن استفاده گردید. نتایج نشان داد که ازدحام جمعیتی با ضریب همبستگی 818/0- اثرات منفی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان محدوده مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها