بررسی مؤلفه‌های کالبدی پایداری ‌اجتماعی در فضاهای مسکونی و تبیین راهکارهای طراحی با تاکید بر پیاده‌مداری(نمونه: مجتمع لاکانشهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، دانشکده معماری و هنر، گروه معماری

2 گروه معماری/دانشکده هنرومعماری/دانشگاه گیلان/رشت/ایران

چکیده

امروزه به سبب فراگیرشدن زندگی ماشینی و وابستگی افراطی به خودرو، روح زندگی اجتماعی انسان‌ها و تعاملات اجتماعی در مقیاس‌های مختلف دیده نمی‌شود. هدف از این پژوهش ارزیابی یک مجتمع مسکونی به منظور تعیین سطح پایداری اجتماعی و پیاده‌مداری و استخراج مؤلفه‌های حائز اهمیت در کنار ارائه‌ی راهکار برای طراحی فضاهای موجود در یک مجتمع مسکونی با کیفیت می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش توصیفی و شیوه‌ی پیمایشی انجام گرفته و به منظور جمع‌آوری و تحلیل صحیح اطلاعات، جامعه آماری متشکل از 362 نمونه بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان و روش کوکران در کنار بهره‌مندی از پرسشنامه پنج ارزشی استفاده و سپس داده‌ها توسط نرم‌افزار spss موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش به منظور تطبیق جامعه آماری و موضوع تحقیق، مجتمع مسکونی لاکانشهر رشت مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که سطح پایداری اجتماعی و پیاده‌مداری در مجتمع لاکانشهر با میانگین 17/3 از 5 در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و ریزمؤلفه‌هایی از قبیل "سرمایه‌ی اجتماعی"، "عدالت فضایی" و "کیفیت سلسله مراتب و دسترسی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق پایداری اجتماعی در محیط‌های پیاده‌محور معرفی شدند. اما از طرفی دیگر برخی از نتایج حکایت از وجود چالش‌هایی در خصوص تحت‌الشعاع قرار گرفتن سطح پایداری اجتماعی و پیاده‌مداری این مجتمع بدلیل عدم پیش‌بینی بستر اختصاصی پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری، ناامنی در برخی معابر در نقاط خلوت، عدم مناسب‌سازی برای قشر کم‌توان، نورپردازی نامناسب برخی از معابر و همچنین سطح پایین خوانایی برخی از نقاط می‌باشد که سبب تقلیل سطح مشارکت داوطلبانه می‌شود، داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات