توسعه شهر دانش بنیان به عنوان استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، لارستان، ایران

چکیده

روند روبه رشد جهانی شدن و شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان و افزایش اهمیت بُعد فضایی تولید، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش، باعث قوت یافتن این اندیشه که رقابت پذیری شهرها وابسته به میزان تولید، به اشتراک گذاری و استفاده از دانش در اقتصاد شهری می باشد، شده است. در نتیجه مناطق شهری که کانون‌های اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان هستند، با فرآیند‌های پویایی از تجدید ساختار فضایی و اقتصادی تغییر می پذیرند. این پژوهش از نظر ماهیت، کیفی، از نظر متدولوژی، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی می باشد. برای جمع‌آوری داده‌‌های مورد نیاز، از روش مطالعه اسنادی-کتابخانه‌ای و همچنین آمارنامه‌‌های سال 1395 استفاده گردید. در این راستا به روش دلفی، با نمونه‌گیری هدفمند، از دیدگاه‌‌های 30 کارشناس و خبره مرتبط با موضوع پژوهش برای جمع‌آوری داده های کمی و ارزش گذاری شده در راستای متغیر‌های تبیین کنندة پژوهش بهره گرفته شده و برای پیشبرد اهداف و پرسش های پژوهش در قالب اولویت‌‌های عوامل توسعه دانش بنیان و رشد هوشمند در کلانشهر شیراز، از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در محیط نرم افزاری Expert Choice استفاده شده است. بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی، عوامل موثر اولویت بندی شده که طبق آن عامل اجتماعی-فرهنگی با وزن 295/0 در رتبه اول، عامل اقتصادی با وزن 225/0 در رتبه دوم، عامل نهادی-مدیریتی با وزن 187/0 در رتبه سوم و عامل محیط شهری با وزن 156/0 در رتبه آخر قرار دارند. سپس بنابر اولویت ها، استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز در قالب پیشنهادات مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات