بررسی تحقق پذیری شاخص‌های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/jget.2022.153132

چکیده

مقدمه:  در دهه‌های اخیر لزوم پرداختن به بعد جدیدی از توسعه تحت عنوان بعد زیست‌محیطی باهدف مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت‌دهی به تحولات و ساختارهای رشد و فناوری و تأمین نیازها و رضایتمندی همه نسل‌ها، بیش‌ازپیش احساس می‌شود؛ شهرسازی بیوفیلیک یک مفهوم جدید بوده و به‌عنوان پاسخی در برابر این تحولات و نیازهای توسعه شهری مطرح‌شده است.
هدف:  هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت شاخص‌های شهرسازی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو می‌باشد.
روش شناسی:  روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. به‌طوری‌که در روش میدانی از نظرات 30 متخصص در قالب مصاحبه و از نظرات 391 نفر از شهروندان در غالب پرسشنامه بهره گرفته ‌شد. نحوه انتخاب نمونه‌ها به‌ترتیب به‌صورت گلوله‌برفی و تصادفی بوده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از آزمون T، تکنیک SWOT و QSPM استفاده‌شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی پژوهش محور گردشگری دریاچه مهارلو در استان فارس می‌باشد.
یافته­ ها و بحث:  در میان مؤلفه‌های تأثیرگذار بر الگوی بیوفیلیک در محور گردشگری دریاچه مهارلو، به ترتیب مؤلفه‌های دسترسی به پهنه‌های آبی، میزان گذراندن اوقات‌فراغت در فضاهای سبز و سرانه فضای سبز به ترتیب با میانگین وزنی 26/8، 74/6 و 96/5 می‌توانند بیشترین تأثیرگذاری را درجهت توسعه الگوی بیوفیلیک داشته باشند؛ در میان شاخص‌های مؤثر، زیرساخت‌ها و شرایط لازم، فعالیت‌های بیوفیلیک، سازمان‌ها و نهادهای بیوفیلیک و نگرش‌ها و آگاهی‌ها به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری را به خود اختصاص داده‌اند؛ این شاخص‌های به ترتیب دارای میانگین وزنی 44/5، 60/4، 46/4 و 98/3 می‌باشند.
نتیجه­ گیری: با استفاده از تکنیک SWOT و QSPM و با توجه به شرایط محدوده موردمطالعه به تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌ها پرداخته شد که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده 6 استراتژی تهاجمی تدوین و بر اساس استراتژی‌های تدوین‌شده، پیشنهادات و برنامه‌هایی برای تحقق الگوی بیوفیلیک ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the feasibility of biophilic urbanism indicators in the tourism axis of Maharloo Lake

نویسندگان [English]

  • Ali Shaterzadeh 1
  • Seyed Mohammad Reza Khatibi 2
  • Masoud Elahi 2
1 PhD Candidate, Department of Urban Planning,, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Urban planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction

The need to address a new dimension of development called the environmental dimension with the aim of managing and maintaining natural resources and directing developments and structures of growth and technology and meeting the needs and satisfying all generations, . Thus, the present study aimed to investigate the feasibility of biophilic urbanism indicators in the tourism axis of Maharloo Lake.

Methodology

The present study was descriptive-analytical in terms of nature and applied in terms of aim. Library and field methods were used to collect data. In the field method, the opinions of 30 experts were obtained through interviews and the opinions of 391 citizens were obtained through a questionnaire. Snowball and random sampling were used in selecting the samples. T-test, SWOT technique and QSPM technique were used to analyze the data.Results and discussion

amount of spending leisure time in green spaces and per capita green space with mean weights of 8.26, 6.74 and 5.69, respectively, have the greatest impact on the development of the biophilic model. Among the effective indicators, the necessary infrastructure and conditions, biophilic activities, biophilic organizations and institutions, and attitudes and knowledge, respectively, have the highest with mean weights of 5.44, 4.60, 4.46 and 3.98, respectively

Conclusion

by using SWOT and QSPM techniques and according to the conditions of the study area, strategies were developed and prioritized. Based on the obtained results, 6 offensive strategies were developed and based on the developed strategies, recommendations and plans for achieving the biophilic model were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biophilic
  • feasibility
  • Urbanism
  • SWOT technique
  • Maharloo