تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گلستان

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشگاه ارومیه.

3 دانشگاه ارومیه

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری. دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

با انتقال پایتخت دو تاثیر مهم خواهد داشت، تاثیر اول آن در راستای حل مشکلات تهران خواهد بود و تاثیر دوم در راستای ایجاد تعادل توسعه در فضای سرزمینی کشور خواهد بود. در این تحقیق تأثیر دوم جابجایی پایتخت مورد بررسی و تحلیل خواهد گرفت. این تحقیق دارای دو هدف می‌باشد که هدف اول آن بررسی نقش تهران(پایتخت) ‌در نظام شهری کشور ‌و نابرابری‌های توسعه فضای سرزمینی خواد بود و هدف دوم آن بررسی و تحلیل جابجایی پایتخت و تأثیر آن در ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای ایران می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد، ابزار جمع‌آوری داده ها به‌صورت کتابخانه‌ای (اسنادی) و پرسشنامه بوده است. جامعه آماری کارشناسان مسائل آمایش سرزمین و برنامه ریزی منطقه‌ای بوده است. حجم نمونه 100 نفر می‌باشد که از طریق نمونه گیری هدفمند (قضاوتی) انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تاپسیس، ضریب پراکندگی ‌تحلیل خوشه‌ای و تحلیل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تاثیر جابجایی پایتخت در گزینه‌های مختلف از نظر کارشناسان نمی تواند در توسعه متعادل کشور موثر باشد و مناسب‌ترین راهبرد از نظر کارشناسان توزیع قدرت تصمیم‌گیری در مناطق کشور(پایتخت های منظومه‌ای) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها