بررسی فرونشست زمین به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب های زیرزمینی با تکنیک تداخل سنجی راداری در دشت فسا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیا- دانشگاه گلستان

2 دانشگاه گلستان

10.22034/jget.2024.148385

چکیده

تکنیک تداخل سنجی راداری یک ابزار قوی در برآورد فرونشست با دقتی در محدوده میلی متر با استفاده از مشاهدات فاز را دارا هستند. در این مقاله به منظور پایش فرونشست اتفاق افتاده در دشت فسا از داده‌های ماهواره Sentinel 1A سال‌های 2016 تا 2020 استفاده شده است. نتیجه مطالعات حاصل از تداخل‌سنجی راداری نشان داد، در طول دوره آماری در منطقه مورد مطالعه 24 سانتی متر فرونشست اتفاق افتاده است. در ادامه جهت یافتن علت فرونشست‌، اطلاعات چاه‌های پیزومتری موجود در منطقه اخذ و تغییرات آن‌ها در طول دوره 1399-1372 بررسی گردید. طبق نتیجه بدست آمده سطح آب زیرزمینی در محدوده‌های دارای فرونشست زمین با افت همراه بوده است. به خصوص در روستاهای دستجه، صحرآورد و قاضی کوچک که بیشترین میزان افت سطح آب زیرزمینی را دارا می‌باشد و در پهنه خطر فرونشست زیاد هم قرار دارند. زمین‌های منطقه بیشتر شامل باغات و کشت آبی است. در این خصوص می‌توان گفت که یکی از دلایل اصلی فرونشست زمین در منطقه مورد مطالعه، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات