بررسی اثرات بازارهای هفتگی در توسعه اقتصادی - اجتماعی نواحی روستایی شهرستان صومعه سرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی ،آستارا ، ایران

چکیده

بازارهای هفتگی ازعمده ترین روشهای تغییر در توسعه محسوب می گردد که میتوانند تحولی بنیادین درکارکرد ، کالبد، تولید، اشتغال ودرنهایت تغییرات اقتصادی - اجتماعی مناطق ایجادکنند. بازارهای هفتگی درگیلان از زمانهای قدیم تاکنون ازاهمیت خاصی از دیدگاه مردم برخوردار بوده اند. درگذشته به دلیل مشکلات گوناگون،ازجمله، عبورو مرور روستاییان که امروزه به کمک توسعه راهها وتراکم وسایل نقلیه کمتر شده است و برای پاسخگویی به نیازسکونتگاه های شهری و روستایی با هدف مبادله کالا اعم از تولیدات مازاد برمصرف وتأمین کالاها وخدمات مورد نیازشان صورت میگیرد. و موجب تقویت اقتصاد جامعه روستایی و بهبود روابط مناطق روستایی با شهر و مناطق می گردد هدف این مقاله برررسی اثرات اجتماعی و اقتصادی بازارهای هفتگی بوده روش مورد بررسی توصیفی و تحلیلی می باشد که با شیوه کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده است جامعه آماری روستائیان و کسبه بازار هفتگی می باشد و حجم نمونه با روش استاندارد مورگان انجام گرفته و تعداد نمونه 297 نفر بطور تصادفی انتخاب و از آنها پرسشنامه تکمیل گردیده است نتایج نشان داد که بازار نقش بسیار مهمی را در اشتغال برای روستائیان که در این بازارها بعنوان فروشنده مشغول هستند و درآمد زایی برای روستائیان بخصوص زنان بی سرپرست که درآمد و هزینه ای ندارند و تقویت تنوع تولید محصول به منظور عرضه به این بازارها می گردد از اثرات اجتماعی بازارهای هفتگی می توان به جلوگیری از مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها به منظور معیشت روز گذران ، ارتباط و تبادل فرهنگی ، افزایش اگاهی و اطلاعات روستائیان اشاره نمود .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 11 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 27 بهمن 1400