توزیع فضای کارآفرینی در مناطق روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در ناحیه مرکزی گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

10.22034/jget.2023.140572

چکیده

مقدمه:  اشتغال جوامع روستایی نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می­آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می­توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد.
هدف:  این مقاله به بررسی کارآفرینی در مناطق روستایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با تاکید بر نقش بسیج سازندگی در ناحیه مرکزی گیلان پرداخته است.
روش شناسی: روش انجام کار توصیفی– تحلیلی است و روش جمع­آوری اطلاعات بصورت اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق کارآفرینان تحت حمایت بسیج در روستاهای تحقیق شهرستان­های رشت، انزلی و رودبار می­باشند و با توجه به تحلیل فضایی روستاها به دو بخش جلگه و کوهستان تقسیم شدند. بر طبق جدول مورگان در روستاهای کوهستانی 70 نمونه و در روستاهای جلگه­ای 200 کارآفرین بعنوان نمونه انتخاب و بصورت تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ شامل روستاهای شهرستان­های رشت، انزلی و رودبار می‌باشد‌.
یافته ­ها و بحث:  یافته­ها نشان می­دهد در مناطق جلگه کارآفرینی تفاوت­هایی را با مناطق کوهستانی دارد بطوریکه تنوع فعالیت­ها در این بخش بیشتر است در واقع بسیج با تلاش و کوشش خود توانسته است در بخش جلگه­ای که شامل شهرستان­های رشت و انزلی می­باشد69 درصد و در بخش کوهستانی 72 درصد از کارآفرینان را تحت حمایت قرار داده است. باتوجه به نوع فعالیت­ها در بخش کوهستانی 90 درصد از فعالیت­ها به کشاورزی و 10درصد به خدمات و در بخش جلگه­ای نیز30 درصد به فعالیت­های کشاورزی 5/22درصد به خدمات و 5/47 درصد به صنعت اختصاص یافته است.
نتیجه­ گیری: بنابراین می­توان اینگونه نتیجه­گیری نمود که بسیج در تمام زندگی روستائیان به خصوص در بخش اقتصادی تاثیر گذار بوده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Distribution of entrepreneurial space in rural areas with the approach of resistance economy with emphasis on the role of construction mobilization in the central region of Gilan

نویسندگان [English]

  • Fahimeh zahmatkesh 1
  • Teymour Amar 2
1 Phd Student of Geography, Department of Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Employment of rural communities is not only one of the most important social issues in the country, but also considering the population growth rate in the last two decades, it can be considered the most important social challenge in the next few decades. Creating in rural areas with the approach of resistance economy with emphasis on the role of construction mobilization in the central region of Gilan has been the method of descriptive-analytical work and data collection method is documentary and field. , Anzali and Rudbar and according to the spatial analysis of the villages were divided into two parts: plains and mountains. According to Morgan's table, 70 samples were selected in mountainous villages and 200 entrepreneurs in lowland villages as a sample and were randomly asked. Findings show that in the plains, entrepreneurship is different from mountainous areas, so that the variety of activities in this sector is greater. In the mountainous sector, it has supported 72% of entrepreneurs. According to the type of activities in the mountainous sector, 90% of the activities are allocated to agriculture and 10% to services, and in the plains, 30% to agricultural activities, 22.5% to services and 47.5% to industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • village
  • resistance economy
  • construction mobilization
  • central region of Gilan