ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد نور ،دانشگاه آزاد اسلامی ، نور ،ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی ، نور ، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ، واحد نور ، دانشگاه آزاد اسلامی ، نور ، ایران

چکیده

مقدمه:  یکی از اهداف مهم برنامه ریزی کاربری اراضی شهری تأمین مناسب خدمات عمومی است. خدمات آموزشی به عنوان یکی از اساسی ترین خدمات شهری است که با رشد شتابان جمعیت هماهنگی نداشته و سطوح اختصاص یافته به این خدمات، کمتر از نیاز جمعیت لازم تعلیم است. نتیجه چنین کمبودی کاهش سرانه فضاهای آموزشی و از طرف دیگر توزیع نامتعادل مکانی - فضایی مراکز آموزشی و نهایتا تقلیل مطلوبیت و کارایی این فضاها است.
هدف:  هدف از پژوهش حاضر سنجش و مکان­یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار در شهر ساری می باشد.
روش شناسی:  این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و میدانی که با هدف مکان یابی مؤسسات آموزش عالی به منظور توسعه پایدار شهر ساری صورت پذیرفته و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری بعنوان نمونه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. در روش میدانی با توزیع پرسشنامه میان 20 متخصص شهرسازی و جغرافیا و برنامه­ریزی شهری (11 نفر دکتری و 9 نفر کارشناسی ارشد) که 57 درصد پاسخ­دهندگان و 15 متخصص معماری (9 نفر دکتری و 6 نفر کارشناسی ارشد) که 43 درصد پاسخ­دهندگان را شکل داده­اند. بدین منظور برای وزن دهی و تعیین اندازه اثر متغیرهای مورد مطالعه در هدف نهایی پژوهش، از مدل FAHP استفاده شده است. برای تهیه لایه نهایی با استفاده از گزینه Raster Calculator و استفاده از عمل­گر جمع، لایه­ها به روش همپوشانی با یکدیگر تلفیق شده است. در گام بعد مکان­های پیشنهادی، طبق اهمیت معیارهای مدنظر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و ماتریس گزینه­ها نسبت به زیرمعیارها تشکیل و وزن آنها به دست آمده است. سپس با به دست آوردن وزن نهایی گزینه­ها، زمینی که بیشترین سازگاری را با معیارهای موردنظر داشته است، به عنوان بهترین گزینه انتخاب گردید.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش حاضر شهر ساری می باشد که کاربری آموزش عالی در این شهر مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته ها و بحث:  معیارهای مورد نیاز برای انتخاب مکان مناسب برای کاربری آموزش عالی به سه بخش کلی بعد محیطی - اکولوژیکی، بعد فرهنگی - اجتماعی و بعد کالبدی- فیزیکی تقسیم شده است. بر اساس تحلیل پاسخ­های حاصل از پرسشنامه­ها، زیرمعیار «گسل» در معیار محیطی اکولوژیکی، زیرمعیار «مجاورت با سایر مراکز دانشگاهی» در معیار فرهنگی اجتماعی و زیرمعیار «نزدیکی به شبکه دسترسی» در معیار کالبدی فیزیکی، از ارجحیت بالاتری نسبت به دیگر معیارها برخوردار هستند و در مکان­یابی مراکز آموزش عالی توجه بیشتری را می طلبند. اراضی متعلق به کاربری آموزش عالی با مساحت بالای سه­هزار مترمربع در سطح شهر ساری که نزدیک به مرکز شهر ساری بوده، جهت ارزیابی و بهینه­سازی فضای این کاربری مورد بررسی قرار گرفته و انتخاب شده­اند. از میان شش زمین انتخابی، زمین B که دارای بیشترین وزن می­باشد، سازگاری بیشتری را با زیرمعیارهای موردنظر دارد. از این رو می­توان بین شش زمین مورد بررسی، زمین B را برای کاربری آموزش عالی (دانشگاه آزاد اسلامی) مناسب­تر دانست.
نتیجه­گیری:  نتایج تحلیل FAHP در ارتباط با مکان کاربری آموزش عالی (دانشگاه آزاد اسلامی) در سطح شهر ساری مشخص کرده است که زمین B بیشترین سازگاری را با معیارهای مورد پژوهش داشته و نسبت به پنج گزینه دیگر، بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating and locating the optimal use of higher education for sustainable development (Case Study: Azad University, Sari Branch)

نویسندگان [English]

  • Mohammad shafiy Tilaki 1
  • Sadroddin Motevalli 2
  • Gholamreza Janbaz Ghobadi 3
1 PhD Candidate in Geography and Urban Planning, Noor Branch,Islamic Azad University, Noor ,, Iran
2 Associate Professor Department of Geography, Noor Branch ,Islamic Azad University, Noor, ,Iran
3 assistant Professor Department of Geography, Noor Branch ,Islamic Azad University, Noor, ,Iran
چکیده [English]

Introduction: public services are the core of urban land use planning. Educational services are one of the most basic urban services that are not usually coordinated with the rapid growth of the population, and the levels allocated to these services are less than the need for education. The result of such a shortage is the reduction of per capita educational spaces and, on the other hand, the unbalanced spatial distribution of educational centers and, ultimately, the reduction of the desirability and efficiency of these spaces.
Objectives: The purpose of the present research is to measure and locate the optimal use of higher education in the direction of sustainable development in Sari city.
Methodology: This research is applied and descriptive-analytical in terms of purpose and nature. The study aims at locating higher education institutions for sustainable development of Sari City, and the Islamic Azad University of Sari branch has been considered as a sample in this research. In the field study, we provided questionnaires among 20 specialists in urban planning, geography and urban planning (11 PhDs and 9 Masters) and 15 specialists in architecture (9 PhDs and 6 Masters). For this purpose, the FAHP model has been used to weigh and determine the effect size of the studied variables in the final goal of the research. The Raster Calculator option and the addition operator were used to make a combined overlapping layer. In the next step, the proposed locations are evaluated according to the criteria's importance and the options matrix. Then, by obtaining the final weight of the options, the land that had the most compatibility with the desired criteria was selected as the best option.
Geographical Context: The geographical scope of the present study is Sari City, where higher education was studied.
Results and Discussion: The criteria required to select a suitable place for higher education are divided into three general sections: environmental dimension - ecological dimension, cultural-social dimension and physical dimension. Based on the questionnaires, the sub-criterion of "fault" in the ecological, environmental dimension, the sub-criterion of "proximity to other academic centers" in the socio-cultural criterion and the sub-criterion "proximity to the access network" in the physical criterion are of higher priority. They meet other criteria and require more attention in locating higher education centers. Lands belonging to the use of higher education with an area of ​​over three thousand square meters in Sari, which is close to the city's centre, have been studied and selected to evaluate and optimize the space. Out of the six selected fields, the B field with the highest weight is more compatible with the desired sub-criteria. Therefore, land B can be considered more suitable for higher education (Islamic Azad University) among the six lands studied.
Conclusion: The results of FAHP analysis in relation to the use of higher education (Islamic Azad University) in the city of Sari have shown that land B has the highest compliance with the criteria and has the highest priority over the other five options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal location
  • sustainable development
  • use of higher education
  • Islamic Azad University
  • Sari