تعیین اولویت های راهبردی افزایش مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،ایران.

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

4 استادیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jget.2021.139484

چکیده

مقدمه:  با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور زنان هستند، برای دستیابی به توسعه اقتصادی لازم است زنان مانند مردان در فرایند توسعه مشارکت داشته باشند و از نتایج آن بهره ببرند. اما این مهم از بسیاری جهات در فرایند توسعه مغفول مانده است.
هدف:  هدف مقاله حاضر راهکارهای افزایش میزان مشارکت زنان در اقتصاد روستاهای شهرستان شفت است.
روش شناسی:  روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و گردآوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز به شیوه اسنادی و میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از ماتریس تحلیلی SWOT، راهبردهای مطلوب افزایش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی شناسایی و سپس با کمک ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، راهبردهای مورد نظر اولویت­بندی گردید.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این پژوهش نیز برروی روستاههای شهرستان شفت واقع در استان گیلان انجام شده است.
یافته­ ها و بحث:  یافته­ها نشان می­دهد برای افزایش مشارکت زنان باید در روستاهای این شهرستان از استراتژی تهاجمی (SO) یا حداکثر-حداکثر بهره جست. همچنین مهم­ترین راهبرد افزایش مشارکت زنان از بین 8 راهبرد تعیین شده در روستاهای این شهرستان، راهبرد «تعیین و برگزاری دوره­های آموزشی جهت کسب مهارت و تقویت روحیه خودباوری زنان برای راه­اندازی کسب و کارهای تولیدی و خدماتی در روستاها» با نمره جذابیت 19/5 تعیین گردید، و سایر راهبردها به ترتیب با نمره جذابیت 08/5، 04/5، 83/4، 82/4، 73/4، 68/4 و 49/4 در رتبه­های بعدی قرار گرفتند.
نتیجه­ گیری: بنابراین با در نظر گرفتن موارد تعیین شده در رهیافت­های مختلف می­توان به میزان مشارکت زنان در اقتصاد روستایی روستاهای این شهرستان افزود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining The Strategic Priorities Of Increasing Women's Participation In The Rural Economy Of Shaft City

نویسندگان [English]

  • Rouhangiz Asayeshtalab 1
  • Nasrollah Molaei hashjin 2
  • Mohammadbaset Ghoreyshi 3
  • Mohamadreza Afshari Azad 4
1 Ph.D. Candidate in Geography and Rural Planning, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Professor Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Aassistant Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Assistant Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction
Given that half of the country's population are women, to achieve economic development, women need to participate in the development process like men and benefit from its results. But this is important in many ways in the development process. The present article examines the strategies to increase women's participation in the rural economy of Shaft city.
Methodology
Analytical and descriptive research method and collecting the required information and data in a documentary and field method using a questionnaire. In this study, using the SWOT analytical matrix, the optimal strategies to increase women's participation in the rural economy were identified.
Geographical area of research
This research has also been done on the villages of Shaft city located in Guilan province.
Results and discussion
The results show that in order to increase women's participation in the villages of this city, an aggressive strategy (SO) or maximum-maximum should be used. Also, the most important strategy to increase women's participation among the 8 strategies set in the villages of this city, the strategy of "determining and holding training courses to gain skills and strengthen women's self-confidence to start manufacturing and service businesses in rural areas" with an attractive score 5.19 was determined, and other strategies were ranked next with attractiveness scores of 5.08, 5.04, 4.83, 4.82, 4.73, 4.68 and 4.49, respectively.
Conclusion
Therefore, by considering the cases identified in different approaches, the participation of women in the rural economy of the villages of this city can be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Participation
  • Rural Economy
  • SWOT
  • QSPM
  • Strategy