تحلیل عوامل موثر بر روند تحولات گردشگری روستایی و روابط متقابل شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران 2-دانشجوی دکتری گروه گردشگری ، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

2 1- استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران 2- استاد گروه گردشگری ، مرکز تحقیقات گردشگری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

3 استادیارگروه جغرافیا ، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.22034/jget.0621.139483

چکیده

عوامل موثر بر تحولات گردشگری روستایی و روابط دو سویه شهر و روستا در طی سه دوره مقطع زمانی ماقبل 1357، 1375 تا 1385 و 1385 تا 1395 بررسی قرار گرفت.بدین منظور 34 پرسشنامه با 23 گویه مطرح شده که توسط دهیاران روستاهای نمونه بدست آمده بود روایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونبا برابر با 937/0 (عالی) تعیین شد. تعداد 7، 7 و 6 مولفه به ترتیب با تبیین 32/86، 32/87 و 22/82 درصد واریانس کل داده ها بعد از چرخش دورانی به روش واریماکس در دوره اول، دوم و سوم بعنوان اولویتهای پاسخ دهندگان در نظر گرفته شد.بطوریکه مولفه اول در دو دوره اول با درصد واریانس 9/16، 63/16 از نوع زیست – محیطی و در دوره سوم با درصد واریانس 98/27 از نوع اقتصادی تعیین گردید.از بین پنج مولفه اقتصادی، اجتماعی، زیست – محیطی، روابط شهر و روستا و تحولات گردشگری روستایی، دو مولفه زیست – محیطی و اقتصادی از مهمترین عاملهای شناسایی شده در روند توسعه گردشگری روستایی و رابطه دو سویه روستا و شهر انتخاب شدند .مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره اول به ترتیب برابر با 894/0، 851/0، 825/0-، 873/0، 911/0، 879/0 و 870/0، مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره دوم به ترتیب برابر با 945/0، 846/0، 817/0، 844/0، 776/0 و 716/0- و مقدار بار عاملی 6 مولفه در دوره سوم به ترتیب برابر با 892/0، 860/0، 872/0، 845/0، 822/0 و 832/0 بدست آمد.در مجموع اولویت‌های زیست – محیطی، اقتصادی و فرهنگی از جمله مولفه‌های مهم در روند تحول گردشگری قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها