تحلیل عوامل موثر بر روند تحولات گردشگری روستایی و روابط متقابل شهر و روستا (مطالعه موردی: شهرستان رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت ، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران

3 استادیارگروه جغرافیا ، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

10.22034/jget.0621.139483

چکیده

مقدمه:  در این پژوهش عوامل موثر بر تحولات گردشگری روستایی و روابط دو سویه شهر و روستا در طی سه دوره مقطع زمانی ماقبل 1357، 1375 تا 1385 و 1385 تا 1395 مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت.
هدف:  هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر تحولات گردشگری در روستاها و روابط متقابل شهر و روستا می­باشد.
روش شناسی:  بدین منظور 34 پرسشنامه با 23 گویه مطرح شده که توسط دهیاران روستاهای نمونه بدست آمده بود با استفاده از روش تحلیل عاملی برای سه دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا روایی سوالات با استفاده از آزمون آلفای کرونبا برابر با 937/0 (عالی) تعیین شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو این پژوهش شهرستان رودسر که در غربی‌ترین نقطه استان گیلان و در مرز با استان مازندران می­باشد و کشاورزی و باغداری از اهم فعالیت­های اقتصادی مردم این شهرستان است.
یافته­ ها و بحث: نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد تعداد 7، 7 و 6 مولفه به ترتیب با تبیین 32/86، 32/87 و 22/82  درصد واریانس کل داده­ها بعد از چرخش دورانی به روش واریماکس در دوره اول، دوم و سوم بعنوان اولویت­های پاسخ دهندگان در نظر گرفته شد. بطوریکه مولفه اول در دو دوره اول با درصد واریانس 9/16، 63/16 از نوع زیست – محیطی و در دوره سوم با درصد واریانس 98/27  از نوع اقتصادی تعیین گردید. بنابراین از بین پنج مولفه اقتصادی، اجتماعی، زیست – محیطی، روابط شهر و روستا و تحولات گردشگری روستایی، دو مولفه زیست – محیطی و اقتصادی از مهمترین عامل­های شناسایی شده در روند توسعه گردشگری روستایی و رابطه دو سویه روستا و شهر انتخاب شدند .مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره اول به ترتیب برابر با 894/0، 851/0، 825/0-، 873/0، 911/0، 879/0 و 870/0، مقدار بار عاملی 7 مولفه دوره دوم به ترتیب برابر با 945/0، 846/0، 817/0، 844/0، 776/0 و 716/0- و مقدار بار عاملی 6  مولفه در دوره سوم به ترتیب برابر با 892/0، 860/0، 872/0، 845/0، 822/0 و 832/0 بدست آمد.
نتیجه­ گیری: در مجموع اولویت‌های زیست – محیطی، اقتصادی و فرهنگی از جمله مولفه‌های مهم در روند تحول گردشگری و رابطه شهر و روستا قلمداد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of factors affecting the trend of rural tourism developments and the relationship between city and village (Case study: Rudsar city)

نویسندگان [English]

  • zahra foroutan 1
  • nasrollah molaei hashjein 2
  • mohammad baset ghoreishei 3
1 1- Ph.D. Candidate in Geography and Rural Planning, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran 2-Ph.D. Candidate in Department of Tourism ,Tourism Research Center, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
2 1-Professor Department of Geography, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran 2- Professor Department of Tourism ,Tourism Research Center, Rasht Branch ,Islamic Azad University, Rasht ,Iran
3 Assistant Professor Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction
In this study, the factors affecting rural tourism developments and bilateral relations between city and village during the three periods before 1978, 1996 to 2006 and 2006 to 2016 were analyzed and studied.
Methodology
For this purpose, 34 questionnaires with 23 items were obtained by the village elders of the sample villages using factor analysis for three time periods. At first, the validity of the questions using Cronba alpha test equal to 0.937 (excellent) was set.
Geographical area of research
The territory of this research is Rudsar city, which is in the westernmost point of Gilan province and on the border with Mazandaran province, and agriculture and horticulture are the most important economic activities of the people of this city.
Results and discussion
The results obtained from factor analysis showed that 7, 7 and 6 components by explaining 86.32, 87.32 and 82.22% of the total variance of the data after rotational rotation by Varimax method in the first period, respectively. , The second and third were considered as the priorities of the respondents. So that the first component was determined in the first two periods

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Trend
  • Urban-Rural Relationship
  • Factor Analysis
  • Rudsar County