ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شهری با تأکید بر مؤلفه های رویکرد حق به شهر(مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام آباد 2 شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، مربی،گروه معماری و شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد تبریز، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه:  در طی سال­های اخیر رویکرد حق به شهر به­مثابه مفهومی موثر در بازتولید روابط اجتماعی و حق به زندگی، همواره مشارکت شهروندان را در شکل­دهی به زندگی روزمره خود محور اساسی خود تعریف می­کند. در این میان سکونتگاه­های غیررسمی با سطح محرومیت بالا در دسترسی به خدمات، عملکردها و فعالیت­های متنوع زندگی شهری، از ملزومات مهم در فرآیند مدیریت و برنامه­ریزی شهری محسوب می­گردد.
هدف:  تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی در تلاش است تا به ارزیابی تطبیقی محلات مطالعانی از منظر میزان دسترسی و برخورداری از مولفه­های رویکرد حق به شهر بپردازد.
روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر محتوی توصیفی-تحلیلی وگردآوری بر روش­های مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه است. تحلیل آزمون­های بر اساس نمونه ازگروه­های متخصصین شهری و شهروندان براساس تکنیک سوارا، فریدمن و ویکور صورت گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محلات کشتارگاه و اسلام­آباد ۲ شهر ارومیه به واسطه اهمیت آن، محور مطالعاتی تحقیق را تشکیل می­دهند. 
یافته ها و بحث:  یافته­ها نشان داد مولفه­های تفاوت در عرضه خدمات عمومی و اثربخشی به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را به خود اختصاص داده است.
نتیجه­ گیری:  همچنین محله اسلام­آباد 2 نسبت به محله کشتارگاه در وضعیت مناسب­تری در برخورداری از مولفه­های رویکرد حق به شهر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات