ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شهری با تأکید بر مؤلفه های رویکرد حق به شهر(مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام آباد 2 شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، مربی،گروه معماری و شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، مؤسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد تبریز، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی آفاق، ارومیه، ایران.

چکیده

مقدمه:  در طی سال­های اخیر رویکرد حق به شهر به­مثابه مفهومی موثر در بازتولید روابط اجتماعی و حق به زندگی، همواره مشارکت شهروندان را در شکل­دهی به زندگی روزمره خود محور اساسی خود تعریف می­کند. در این میان سکونتگاه­های غیررسمی با سطح محرومیت بالا در دسترسی به خدمات، عملکردها و فعالیت­های متنوع زندگی شهری، از ملزومات مهم در فرآیند مدیریت و برنامه­ریزی شهری محسوب می­گردد.
هدف:  تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی در تلاش است تا به ارزیابی تطبیقی محلات مطالعانی از منظر میزان دسترسی و برخورداری از مولفه­های رویکرد حق به شهر بپردازد.
روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی واز نظر محتوی توصیفی-تحلیلی وگردآوری بر روش­های مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه است. تحلیل آزمون­های بر اساس نمونه ازگروه­های متخصصین شهری و شهروندان براساس تکنیک سوارا، فریدمن و ویکور صورت گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محلات کشتارگاه و اسلام­آباد ۲ شهر ارومیه به واسطه اهمیت آن، محور مطالعاتی تحقیق را تشکیل می­دهند. 
یافته ها و بحث:  یافته­ها نشان داد مولفه­های تفاوت در عرضه خدمات عمومی و اثربخشی به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را به خود اختصاص داده است.
نتیجه­ گیری:  همچنین محله اسلام­آباد 2 نسبت به محله کشتارگاه در وضعیت مناسب­تری در برخورداری از مولفه­های رویکرد حق به شهر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of informal urban settlements with emphasis on the right-to-the-city approach

نویسندگان [English]

  • Ali Samadi 1
  • Ali Mosayebzadeh 2
  • Amir Ziya Saboonchi 3
1 PhD student of urban planning, Central Tehran Azad University, Tehran, Department of Architecture and Urban Development,School of Engineering,Afagh Higher Education Institute, Urmia, Iran.
2 Assistant Professor of Urban Planning Department, Urmia University, Urmia, Iran.
3 PhD student of Architecture, Azad University of Tabriz, member of faculty of Afaq Institute of Higher Education, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In recent years, the right-to-the-city approach, as an effective concept in the reproduction of social relations and the right to life, has defined the participation of citizens in shaping their daily self-centered life. Moreover, informal settlements with a high level of deprivation in access to services and various activities of urban life have essential requirements in urban management and planning.
Objectives: The present study, with an applied purpose and a descriptive-analytical method, tries to the comparative evaluation of study areas from the perspective of access and enjoyment of the components of the right approach to the city.
Methodology: The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of content. Data collection is through interviews, observation and questionnaires. Test analysis was performed based on samples from groups of urban experts and citizens based on Swara, Friedman and Vikor techniques.
Geographical Context: Koshtargah and Islamabad 2 neighborhoods of Urmia, are the two sites of the study area.
 Results and Discussion: The findings showed that the components of difference in the provision of public services and effectiveness have the highest and lowest levels of importance, respectively.
Conclusion: Islamabad 2 neighborhood is in a better position than the Koshtargah neighborhood in having the right-to-the-city indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlement
  • the right to city
  • neighborhood
  • Koshtargah and Islamabad 2
  • Urmia