ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی منطقه ای، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا، واحدرشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مقدمه:  افزایش جمعیت شهرنشینی، صنعتی شدن، تغییر خصوصیات رفتاری مردم باعث شده است که استفاده از تفریح و تفرج به شکل جدیدی مورد توجه قرار گیرد.
هدف:  تعیین و ارزیابی توان اکولوژیک گردشگری استان کردستان است. جهت ارزیابی توان اکولوژیکی استان کردستان از مدل مخدوم استفاده شد.
روش شناسی:  پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی ـ پیمایشی و میدانی می­باشد. گردآوری اطلاعات شامل تهیه نقشه‌ توپوگرافی، نقشه زمین‌شناسی، داده‌های هواشناسی تهیه شده از اداره هواشناسی استان کردستان، خاک و پوشش گیاهی تهیه شده ازسازمان حفاظت محیط زیست استان کردستان از طریق مراجعه به ارگان­های مربوطه اطلاعات جمع­آوری شد. همچنین اطلاعات آماری از طریق مرکز آمار کشور تهیه شد. جهت ارزیابی توان اکولوژیک از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر استان کردستان است.
یافته ها و بحث:  یافته­ها نشان داد استان کردستان توان بالایی برای استقرار کاربری گردشگری متمرکز طبقه اول با مساحت 55/06/14819 کیلومتر مربع که 570/51 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه برای ارزیابی توان تفرج گسترده، عوامل مؤثر در ارزیابی کمتر بوده و محدودیت بیشتری برای مناطق ایجاد می­کنند، پتانسیل کمتری برای این نوع تفرج در منطقه مطالعه وجود دارد. طبقه نامناسب با مساحت 928/23277کیلومترمربع و 87/80 درصد بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
نتیجه ­گیری:  با توجه به اطلاعات بدست آمده، استان کردستان توان بالایی برای استقرار کاربری گردشگری متمرکز طبقه اول با مساحت 55/06/14819 کیلومتر مربع که 570/51 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است، را دارد. در بررسی اولیـه از مدل مخدوم استفاده شد و در بررسی نهایی عـلاوه بـر پارامترهـای مـدل مخدوم، عوامل دسترسی به جاده، منابع آب و کاربری اراضی به عنوان عوامل اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر ارزیابی توان تفرجـی منطقـه مـورد مطالعه استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the ecological capabilities of Kurdistan Province for the purpose of planning and Development of ecotourism

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rshishidian 1
  • Nasrollah Molaee Hashjin 2
  • Nader Zali 3
1 Master student in urban engineering and regional planning, Guilan University, Rasht, Iran.
2 Professor, Department of Geography, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran.
3 Associate Professor of Urban Planning Department, Guilan University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The increase in the urbanization population, industrialization, and the change in people's behavioral characteristics have expanded the use of recreation and entertainment ways.
Objectives: Determining and evaluating the ecological capabilities of tourism in Kurdistan Province. Makhdoom model was used to evaluate the ecological power of Kurdistan Province.
Methodology: The current research is a descriptive-survey study. Data collection includes the preparation of topographic map, geological map, meteorological data prepared from the meteorological department of Kurdistan, soil and vegetation information obtained from the environmental protection organization of Kurdistan. Also, population data was obtained through the National Statistics Center. Ecological capabilities were evaluated via Geographical Information System (GIS).
Geographical Context: The geographical territory of the current research was Kurdistan Province.
Results and Discussion: The findings showed that Kurdistan Province is highly capable for the establishment of concentrated tourism in an area of 14819.06.55 square kilometers, which is 51.570% of the total area; this is categorized the first class. On the other hand, there is a limitation in factors for the ability of extensive recreation, so the capability for this type of recreation in the study area is low. Therefore, totally 23,277.928 square kilometers is in this unsuitable class.
Conclusion: Based on the results, Kurdistan Province has a high potential for the establishment of concentrated tourism use in the first class with an area of 14819.06.55 square kilometers, which occupies 51.570% of the area under study. Although the study used Makhdoom model, other factors such as road access, water resources, and land use were utilized for the evaluation of the recreational potential of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological capabilities
  • planning
  • development of ecotourism
  • Kurdistan Province