ساماندهی امنیت محلات شهری با رویکرد شناسایی کانون های جرم زا(مطالعه موردی: منطقه 4 شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  در طی سال­های اخیر در مجامع علمی جهان علاقه و توجه وافری به تحلیل رابطه مکان و بزهکاری و مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط و شرایط و زمینه ها در شکل گیری الگوهای مکانی بزهکاری به وجود آمده است. این نگرش نو سبب شده است تا اقدامات پلیسی و اعمال قانون برای مقابله با بزهکاری بر این پایه استوار شود.
هدف:  هدف این پژوهش آگاهی از نقاط جرم­زای کانونی و نحوه اشاعه فضایی کانون­های جرم­زا و نیز پی بردن به علل اصلی و تاثیر گذار در کمیت نوع جرائم در محلات با توجه به شکل منطقه مورد بررسی بوده است.
روش شناسی:  این تحقیق از نظر ماهیت و نوع، کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است.  برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی در قالب اصلاح نقشه پایه استفاده شده است. در این نوع تحقیقات، مدل تحقیق براساس تعریف متغیرهای تحقیق و نوع ارتباط بین آنها طراحی می شود و سپس با جانمایی داده های واقعی در آن، نتایج لازم به دست می­آید. مدل ریاضی مورد استفاده در این تحقیق مدل نزدیک ترین همسایه در نرم افزار Spss بوده و برای ترسیم پراکندگی وقوع جرم از GIS  استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  پژوهش منطقه4 شهر رشت را به صورت نمونه انتخاب کرده و به بررسی ویژگی­های کالبدی و جغرافیایی آن که می­تواند زمینه­ساز وقوع جرم باشد پرداخته است.
یافته ها و بحث:  یافته های مطالعه نشان می­دهد که برخلاف فرضیه تحقیق، کانون­های جرم­زا از مرکز منطقه به پیرامون اشاعه نیافته است و در حاشیه­های منطقه به طور مستقل کانون­هایی مستعد برای بزهکاری شکل می­گیرد که با منطق نزدیکترین همسایه در تحلیل مکانی، تاثیرات آن چنان بر مرکز منطقه ندارد.
نتیجه­ گیری:  تحلیل­ها نشان داد که برخی مکان­های حاشیه­ای منطقه به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگی­های اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن، امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند. در نقطه مقابل برخی مکان­ها مانع و بازدارنده فرصت­های مجرمانه هستند. همین امر موجب می شود تا بزهکاران در انتخاب محل بزهکاری خود به دنبال کم خطرترین و مناسب­ترین فرصت­ها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات