ساماندهی امنیت محلات شهری با رویکرد شناسایی کانون های جرم زا(مطالعه موردی: منطقه 4 شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  در طی سال­های اخیر در مجامع علمی جهان علاقه و توجه وافری به تحلیل رابطه مکان و بزهکاری و مطالعه تاثیر متقابل انسان و محیط و شرایط و زمینه ها در شکل گیری الگوهای مکانی بزهکاری به وجود آمده است. این نگرش نو سبب شده است تا اقدامات پلیسی و اعمال قانون برای مقابله با بزهکاری بر این پایه استوار شود.
هدف:  هدف این پژوهش آگاهی از نقاط جرم­زای کانونی و نحوه اشاعه فضایی کانون­های جرم­زا و نیز پی بردن به علل اصلی و تاثیر گذار در کمیت نوع جرائم در محلات با توجه به شکل منطقه مورد بررسی بوده است.
روش شناسی:  این تحقیق از نظر ماهیت و نوع، کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده است.  برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی در قالب اصلاح نقشه پایه استفاده شده است. در این نوع تحقیقات، مدل تحقیق براساس تعریف متغیرهای تحقیق و نوع ارتباط بین آنها طراحی می شود و سپس با جانمایی داده های واقعی در آن، نتایج لازم به دست می­آید. مدل ریاضی مورد استفاده در این تحقیق مدل نزدیک ترین همسایه در نرم افزار Spss بوده و برای ترسیم پراکندگی وقوع جرم از GIS  استفاده شده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  پژوهش منطقه4 شهر رشت را به صورت نمونه انتخاب کرده و به بررسی ویژگی­های کالبدی و جغرافیایی آن که می­تواند زمینه­ساز وقوع جرم باشد پرداخته است.
یافته ها و بحث:  یافته های مطالعه نشان می­دهد که برخلاف فرضیه تحقیق، کانون­های جرم­زا از مرکز منطقه به پیرامون اشاعه نیافته است و در حاشیه­های منطقه به طور مستقل کانون­هایی مستعد برای بزهکاری شکل می­گیرد که با منطق نزدیکترین همسایه در تحلیل مکانی، تاثیرات آن چنان بر مرکز منطقه ندارد.
نتیجه­ گیری:  تحلیل­ها نشان داد که برخی مکان­های حاشیه­ای منطقه به دلیل ساختار کالبدی خاص و همچنین ویژگی­های اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن، امکان و فرصت بیشتری برای وقوع جرم دارند. در نقطه مقابل برخی مکان­ها مانع و بازدارنده فرصت­های مجرمانه هستند. همین امر موجب می شود تا بزهکاران در انتخاب محل بزهکاری خود به دنبال کم خطرترین و مناسب­ترین فرصت­ها و شرایط مکانی برای ارتکاب عمل مجرمانه باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizing the Security of Urban Neighborhoods with Identifiying Crime Hotspots (Case: District 4 of Rasht)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Eskandari nodeh 1
  • Farahnaz Afshin 2
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD student of geography and urban planning, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: In recent years, law enforcement combated crime based on the relation between place and crime. The result shows that countries that have made this approach have more success in the fight against crime and increase the safety and well-being of their people.
Objectives: This study aimed to find the focal points of crime and their distribution centers. Also, to find out the leading causes of the number of crimes in the neighborhoods according to the shape of the study area.
Methodology: This research is applied and descriptive-analytical. Library and field methods were used to produce the basic map modification. In this type of research, the research model is designed based on the definition of research variables and the type of relationship between them. The model used in this research is the closest neighbor model in SPSS software, and GIS has been used to plot the scatter of crime.
Geographical Context: The research selected the fourth district of Rasht as the study area.
Results and Discussion: Contrary to the research hypothesis, findings showed that the crime hotspots have not spread from the city center to the periphery but were formed independently. This result is against the nearest neighbor index in spatial analysis.
Conclusion: Analyzes showed that some suburban areas of the region, due to the particular physical structure as well as the social and economic characteristics of its inhabitants, are more inclined to crime. On the other hand, some places hinder criminal opportunities, which causes criminals to choose the least dangerous and appropriate opportunities for committing crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial patterns of crime
  • Nearest neighbor model
  • District 4 in Rasht