نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی،آستارا، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا, واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی , رشت , ایران و استاد گروه علمی مرکز تحقیقات گردشگری,واحد رشت, دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیارگروه جغرافیا, واحد آستارا, دانشگاه آزاد اسلامی ,آستارا , ایران

چکیده

مقدمه: اولویت بخشی به توسعه روستایی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام توسعه کشور ایران شناخته شده است و در این راستا توسعه برندسازی در بخش صنایع دستی می تواند یکی از راه‌های جهت بخشیدن به این هدف شود.
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان می‌باشد.
روش شناسی تحقیق: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی - تحلیلی می‌باشد.
قلمرو جغرافیایی تحقیق: جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در غرب گیلان می‌باشد که از میان کارشناسان و خبرگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهادکشاورزی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.
یافته ها و بحث: پس از شناسایی ابعاد و متغیرهای دخیل از طریق تکنیک دلفی، ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند و سپس پس از تایید خبرگان دسته بندی شدند که در 4 عامل: افزایش و بهبود در آمد، اشتغال زایی، مشارکت روستا، تثبیت جمعیت به عنوان شاخص‌های توسعه روستایی حاصله از برندسازی معرفی شدند. سپس مدل نهایی تحقیق در میان فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر تایید رابطه بین برندسازی و عناصرچهارگانه شناسایی شده توسعه روستایی بود و همچنین دربین عناصر چهار گانه، برندسازی بیشترین تاثیر را در حوزه اشتغال زایی داشته است.
نتایج: براین اساس می‌توان گفت که با توسعه برندسازی صنایع دستی می‌توان اشتغال‌زایی را در روستاهای غرب استان گیلان ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات