واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، واحدرشت، دانشگاه آزاداسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه:  امروزه پدیده  خشکسالی به عنوان مسئله­ای ملی و فراملی حائز اهمیت و مورد توجه محافل علمی و حتی سیاسی است.
هدف:  هدف این مقاله بررسی پدیده خشکسالی با  استفاده از داده­های دما و بارش روزانه مربوط به سه ایستگاه سینوپتیک رشت،  انزلی و ماسوله و چهار ایستگاه تبخیرسنجی رشت، کسما، چوبر و قلعه­رودخان و نه ایستگاه هیدرومتری پارامترهای بارش و رواناب در یک بازه زمانی ۳۰ ساله(۲۰۱۸- ۱۹۸۸) پرداخته  شده است.
روش شناسی:  در این تحقیق به. روش تحلیل داده ها و روند تغییر عناصر اقلیمی و پایش خشکسالی با استفاده از روش من- کندال، SPI و RDI با استفاده از نرم افزار SPSS ،  EXCELL و DIP انجام گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده مورد مطالعه در این تحقیق حوضه تالاب انزلی در استان گیلان است. این محدوده به عنوان اولین تالاب جهانی از جنبه­های مختلف دارای اهمیت است.
یافته ها و بحث:  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایستگاه رشت اگرچه تغییرات محسوس در پارامتر بارش مشاهده نمی­گردد اما بصورت کلی نشان­دهنده روند منفی و نزولی در میزان آن می­باشد. از طرفی پیش بینی حاکی از کاهش بارش و دما تا سال 2050 به میزان 48 میلیمتر و   79/0 درجه سانتی گراد می­باشد.  از طرفی نتایج ایستگاه انزلی نشان از عکس وضعیت موجود در رشت می باشد با این تفاوت که تغییرات در آن ایستگاه  با جهش­های کوتاه مدت متوالی و نامنظم می­باشد. و برخلاف ایستگاه رشت، بارش متوسط سالانه و ماهانه در این دوره روند صعودی تقریبی 1/0 درصد در سال به میزان 63 میلیمتر افزایش می یابد و دمای میانگین سالانه آن نیز حاکی از افزایش 43/1 درجه سانتیگراد بیشتر از متوسط مشاهداتی است. بررسی خکسالی­ها نیز نشان دادند که روش RDI شرایط واقعی اقلیمی منطقه را با توجه به اینکه دما و تبخیر و تعرق پتانسیل در مراحل محاسباتی این شاخص دخیل­اند بهتر نشان می­دهد.
نتیجه­گیری:  شدت و حجم خسارت­ها و روند فزاینده‌ی تغییرات بطئی عوامل تاثیرگذار به گونه ای است که ایجاب می­کند تدابیر مؤثرتر و اساسی­تری به خصوص جهت پیشگیری ازآثار این وقایع به عمل آورد نهایت با توجه به اهمیت موضوع تغییر اقلیم در سال­های اخیر در مجامع ملی و بین­المللی، تعیین آسیب­پذیری سیستم‌ طبیعی تالاب انزلی به تغییر اقلیم گزینه­های مناسب مدیریتی برای سازگاری با این پیامد شوم در راستای اهداف تخصصی این مطالعه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the drought and its consequences on the water zone of Anzali Lagoon

نویسندگان [English]

  • Kaivan Asadi 1
  • Parviz Rezaei 2
  • Bahman Ramzany 3
1 Phd Student, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associat Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, the phenomenon of drought as a national and transnational issue is important and is of interest to scientists and politicians.
Objectives: The purpose of this article is to investigate the phenomenon of drought. To the this end, we used daily temperature and precipitation data related to three synoptic stations of Rasht, Anzali and Masuleh, four Evapotranspiration Monitoring Station of Rasht, Kasma, Chobar and Qalehroudkhan and nine hydrometric stations of precipitation and runoff parameters in a 30-year period. 1988-2018).
Methodology: :  In this research to the method of data analysis and the change of climatic elements process and drought monitoring were carried out using Mann-Kendall, SPI and RDI methods using SPSS, EXCELL and DIP software.
Geographical Context: The area studied in this research is the Anzali Lagoon Basin in Gilan Province. As the first global wetland, this area is important from different aspects.
Results and Discussion: :  The results of the research showed that, although having no noticeable changes in the precipitation parameter, Rasht station generally shows a negative and downward trends. On the other hand, by 2050, the forecast indicates a decrease in precipitation and temperature by 48 Millimeters and 0.79 degrees Celsius.  On the other hand, contrary to Rasht station, the results of Anzali station show short-term successive and irregular upsurges. Furthermore, the average annual and monthly rain in this period increases by 0.1% per year to 63 mm, and the annual average temperature also indicates an increase of 1.43 degrees Celsius more than the observed average. The RDI is more relevant method because it shows the actual climatic conditions of the region better regarding the temperature and potential evaporation and transpiration.
Conclusion: The severity of damages and the increasing trend of slow changes are crucial and requires more effective and fundamental measures to be taken. In particular, considering the importance of climate change in recent years in national assemblies and Internationally, determining the vulnerability of the Anzali Lagoon. Therefore, appropriate management initiatives ought to be implemented to adapt to climate change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali Wetland
  • Drought Index
  • Public Turnover