واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل(مطالعه موردی: کلانشهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ،ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

چکیده

مقدمه:  یکی از مسائل اصلی در شهرهای امروز، افول کیفیت محیطی در محله‌های شهری است.  در پاسخ به این مسئله در سال 1980، جنبش نوشهرگرایی مطرح شد.  این جنبش بسیار سریع در بسیاری از کشورها مورد بررسی و در برنامه‌ریزی شهری، مورد استفاده قرار گرفت.
هدف:  هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی میزان انطباق محله‌های شهر رشت با اصول نوشهرگرایی بود.
روش شناسی:  در این زمینه 15 شاخص انتخاب شد.  برای گردآوری اطلاعات نیز از نقشه کاربری زمین و همچنین تکنیک پرسشنامه استفاده شد.  تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از مدل تاپسیس انجام شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محلات شهری کلانشهر رشت می­باشد.
یافته­ها و بحث:  منطقه شماره 2 که در واقع بافت تاریخی و محله‌های درونی شهر رشت را شامل می‌شوند با نمره میانگین 466/0 نسبت به سایر مناطق از انطباق بیشتری با اصول نوشهرگرایی برخوردار هستند. منطقه سه و در واقع مناطق دربرگیرنده نواحی و محلات شرقی شهر رشت، با نمره میانگین 345/0 در رتبه دوم قرار گرفت. نهایتاً مناطق چهار، یک و پنج به ترتیب در رتبه های سوم تا پنجم قرار گرفتند.
نتیجه­ گیری:  نمره میانگین نهایی برای شهر رشت نیز برابر با 342/0 برآورد شد. از آنجا که امتیازات مدل تاپسیس بین صفر تا 1 است، می توان گفت به طور کلی محلات شهر رشت از انطباق بسیار پایینی با اصول نوشهرگرایی دارند. در پایان پژوهش نیز پیشنهاداتی همچون جلوگیری از افزایش تراکم ساختمانی در محدوده ساختمان های با ارزش و تاریخی، تقویت حمل و نقل عمومی، حفظ و تقویت فضاهای باز عمومی و سبز، افزایش تراکم ساختمانی بهینه در ساخت و سازهای نوین، افزایش کیفیت پیاده روها و افزایش ایمنی و امنیت عابران پیاده برای بهبود وضعیت محله‌های شهر رشت براساس اصول نوشهرگرایی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of urban neighborhoods according to the neo-urbanism principle using the TOPSIS (Case study: Rasht metropolis)

نویسندگان [English]

  • Behnam Rahimi 1
  • Mohammadtaghi Masoumi 2
  • Hossein Nazmfar 3
1 Ph.D Candidate In Geography and Urban Planning,Ardabil Branch,Islamic Azad University,Ardabil,Iran,
2 Assistant Professor, Department Of geography and Urban Planning,Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the main issues in today's cities is the decline of environmental quality in urban neighborhoods. In response to this issue, the neo-urbanism movement was raised to study in countries and shed light on urban planning. 
Objectives: The main purpose of this study is to identify the indicators of the urbanism movement at the level of urban neighborhoods and to investigate the situation of neighborhoods in Rasht based on these indicators.
Methodology: The method of this research is descriptive-analytical. First, the study extracted indicators and items based on the studies of theoretical foundations and research background on urbanism. Questionnaires and GIS maps were used to collect information. The TOPSIS model was used to analyze and rank the neighborhoods. 
Geographical Context: The neighborhoods of Rasht metropolis were the study area. 
Results and Discussion: Based on the average scores obtained for the five districts of Rasht, District Two, which actually includes the historical context of Rasht, is more in line with the principles of neo-urbanism with an average score of 0. 466. District Three was ranked second with an average score of 0. 345. This district is in the eastern part of Rasht. Finally, regions four, one and Five were ranked third to fifth, respectively. The final average score for the city of Rasht was estimated to be 0. 342. 
Conclusion: Since the points of the TOPSIS model are between zero and 1, in general, the neighborhoods of Rasht have relatively low compliance with neo-urbanism principles. Therefore, the paper makes suggestions such as preventing the increase in building density in the historical context, strengthening public transportation, maintaining and strengthening public and green open spaces, increasing the optimal building density in new constructions, increasing the quality of sidewalks and increasing the safety and security of pedestrians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New urban development
  • Tapsis
  • MCDM
  • Shahr Rasht neighborhoods