تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی (مورد مطالعه: شهر تالش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, واحد آستارا, دانشگاه آزاد اسلامی ,آستارا , ایران

2 استادیارگروه جغرافیا, واحد آستارا, دانشگاه آزاد اسلامی ,آستارا , ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ,دانشگاه پیام نور, ,تهران, ایران

چکیده

مقدمه:  یکی از راه­های مهم در حل مشکلات شهری نظیر ترافیک، عدم شناخت آن مساله و متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر آن می­باشد، که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در مشکلات ترافیکی شهرها، تقسیمات کالبدی- فضایی آنها می­باشد. بدیهی است با شناخت بهتر نه تنها به حل سریع مساله کمک می­کند بلکه از اتلاف هزینه­های مدیریتی هم می­توان کاست.
هدف:  هدف این مقاله اثرگذاری تقسیمات کالبدی- فضایی بر مشکلات ترافیکی شهر تالش است.
روش شناسی:  روش تحقیق پژوهش حاضر کتابخانه­ای- میدانی و نوع پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اثرگذاری شرایط تقسیمات کالبدی-فضایی بر مشکلات ترافیکی در شهر تالش می­باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، شهروندان شهر تالش را تشکیل می­دهند.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر شهر تالش است.
یافته­ها و بحث:  نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده آزمون تی نشان می­دهد که گویه­های تقسیمات کالبدی-فضایی از دیدگاه شهروندان شرایط مطلوبی ندارد و زمینه ایجاد ترافیک را در شهر تالش مهیا کرده است. براساس نتایج رگرسیون دو متغیره و تحلیل عامل تقسیمات کالبدی-فضایی تاثیر زیادی بر مشکلات ترافیکی شهر تالش دارد. و در نهایت براساس نتایج بدست آمده از نظر متخصصان، شاخص­های بدست آمده از مطلوبیت بالایی از نظر خبرگان و متخصصان در زمینه موضوع پژوهش حاضر برخوردار بوده، و از قدرت تبیین­کنندگی لازم برخوردار است؛ زیرا میانگین کل حاصل از سنجش شاخص­ها  برابر با 4.51 می­باشد.
نتیجه­ گیری:  شرایط تقسیمات کالبدی- فضایی شهر تالش باعث ایجاد و افزایش مشکلات ترافیکی این شهر شده است. لذا، معضل ترافیکی هم مشکلات اقتصادی و زیست محیطی را به شهر تحمیل می­نماید و هم آثار سوء اجتماعی و فرهنگی دارد و در مواردی که این مسئله به یک معضل جدی تبدیل می­شود، محدودیت بیش­تری را در مقابل برنامه­ریزان اجرایی شهر تالش قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات