تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی (مورد مطالعه: شهر تالش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, واحد آستارا, دانشگاه آزاد اسلامی ,آستارا , ایران

2 استادیارگروه جغرافیا, واحد آستارا, دانشگاه آزاد اسلامی ,آستارا , ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ,دانشگاه پیام نور, ,تهران, ایران

چکیده

مقدمه:  یکی از راه­های مهم در حل مشکلات شهری نظیر ترافیک، عدم شناخت آن مساله و متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر آن می­باشد، که یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در مشکلات ترافیکی شهرها، تقسیمات کالبدی- فضایی آنها می­باشد. بدیهی است با شناخت بهتر نه تنها به حل سریع مساله کمک می­کند بلکه از اتلاف هزینه­های مدیریتی هم می­توان کاست.
هدف:  هدف این مقاله اثرگذاری تقسیمات کالبدی- فضایی بر مشکلات ترافیکی شهر تالش است.
روش شناسی:  روش تحقیق پژوهش حاضر کتابخانه­ای- میدانی و نوع پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اثرگذاری شرایط تقسیمات کالبدی-فضایی بر مشکلات ترافیکی در شهر تالش می­باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، شهروندان شهر تالش را تشکیل می­دهند.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر شهر تالش است.
یافته­ها و بحث:  نتایج تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده آزمون تی نشان می­دهد که گویه­های تقسیمات کالبدی-فضایی از دیدگاه شهروندان شرایط مطلوبی ندارد و زمینه ایجاد ترافیک را در شهر تالش مهیا کرده است. براساس نتایج رگرسیون دو متغیره و تحلیل عامل تقسیمات کالبدی-فضایی تاثیر زیادی بر مشکلات ترافیکی شهر تالش دارد. و در نهایت براساس نتایج بدست آمده از نظر متخصصان، شاخص­های بدست آمده از مطلوبیت بالایی از نظر خبرگان و متخصصان در زمینه موضوع پژوهش حاضر برخوردار بوده، و از قدرت تبیین­کنندگی لازم برخوردار است؛ زیرا میانگین کل حاصل از سنجش شاخص­ها  برابر با 4.51 می­باشد.
نتیجه­ گیری:  شرایط تقسیمات کالبدی- فضایی شهر تالش باعث ایجاد و افزایش مشکلات ترافیکی این شهر شده است. لذا، معضل ترافیکی هم مشکلات اقتصادی و زیست محیطی را به شهر تحمیل می­نماید و هم آثار سوء اجتماعی و فرهنگی دارد و در مواردی که این مسئله به یک معضل جدی تبدیل می­شود، محدودیت بیش­تری را در مقابل برنامه­ریزان اجرایی شهر تالش قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

effect on Physical-spatial divisions and its traffic problems Study sample: Talesh city

نویسندگان [English]

  • Behzad dorostkar navani 1
  • hossain asghari 2
  • alireza pourshikhan 2
  • shahram AmirEntekhabi 3
  • sedighe hasanimehr 2
1 PhD Candidate in Geography and Rural Planning , Astara Branch ,Islamic Azad University, Astara ,Iran
2 assistant Professor Department of Geography , Astara Branch ,Islamic Azad University, Astara ,Iran
3 Assistant Professor Department of Geography , Payame Noor University,Tehran ,Iran
چکیده [English]

Introduction: Understanding the variables and factors affecting traffic is necessary for solving it, and physical-spatial divisions are the important factors affecting the traffic problems of cities. Undoubtedly, better knowledge does not only help solve the problem quickly, but also can reduce the waste of management costs.
Objectives: The purpose of this article is to influence physical-spatial divisions to improve the traffic of Talesh City.
Methodology: Library and field methods used in this study. The type of research in terms of nature is descriptive-analytical and the purpose of the present research is to investigate and evaluate the effect of physical-spatial divisions on traffic problems in Talesh City. The statistical population of the present study consists of the citizens of Talesh City.
Geographical Context: The geographical territory of the current research is the city of Talesh.
Results and Discussion: The results of data analysis using t-test show that the issues of physical-spatial divisions are not favorable from the point of view of citizens and have created the ground for creating traffic in Talesh city. Based on the results of bivariate regression and factor analysis, physical-spatial divisions have a great impact on the traffic problems. Finally, the sum of values for the indicators is 4.51 and based on this the obtained indicators are highly desirable from the experts.
Conclusion: The conditions of physical-spatial divisions of Talesh City have caused and increased traffic problems in this city. Therefore, the traffic problem imposes both economic and environmental difficulties for the city and has social and cultural negative effects, which leads to more limitations on the executive planners of Talesh City.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traffic problems
  • Urban traffic
  • Physical-spatial divisions
  • Talesh city