تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز

2 استادیار گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد لرستان دانشگاه لرستان و مدرس دانشگاه آزاد واحد الیگودرز

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، ایران

چکیده

مقدمه:  در چند دهه گذشته و به ویژه در دوه دهه­ی اخیر گردشگری به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مورد توجه بسیاری از متخصصان توسعه­ی روستایی و دولت­ها قرار گرفته است.
هدف:  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران است.
روش شناسی:  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش بررسی تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و میدانی جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. اطلاعات جهت تحلیل از طریق تشکیل جلسه و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان  این صنعت و استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی دراین پژوهش، 20 نفر از مسئولین و کارشناسان این صنعت در سال ۱۳۹۸ بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، بوده است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر ایران است.
یافته ها و بحث:  براساس یافته­های حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی، 2۰ راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران بدست آمد
نتیجه­گیری:  با توجه به موقعیت صنعت گردشگری روستایی در ماتریس SPACE، این صنعت در موقعیت تهاجمی ضعیف قرار گرفت. از این­رو، ممکن است در آینده به سمت استراتژی محافظه­کارانه نیز حرکت کند. با توجه به ماتریس QSPM، اولویت استراتژی‌های تهاجمی این پژوهش ابتدا با استراتژی ۱ (اقدامات لازم جهت بهره­گیری مناسب از توانمندی­ها و منابع گردشگری روستاها) است، سپس با توجه به پیشرفت صنعت گردشگری روستایی، پبشنهاد می­شودتا درصورت فرصت، به ترتیب استراتژی­های تدوین برنامه­های لازم جهت تشویق بخش خصوصی برای سرمایه­گذاری در صنعت گردشگری، تبلیغات مناسب جهت شناسایی نقاط طبیعی و تاریخی روستاها در ایران و استفاده از نیروی متخصص و تحصیلکرده بومی و مشارکت در توسعه گردشگری روستایی انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات