ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، واحد تهران، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:  امروزه اهمیت محیط­زیست سالم و ضرورت تلاش برای حفظ آن بر کسی پوشیده نیست. حفاظت ازمحیط­زیست کره زمین بدون مشارکت تمامی کشورها و مردم امکان پذیر نمی­باشد. به همین دلیل در اسناد حقوقی بین المللی از جمله اعلامیه ریو، دستور کار 12 و ... بر اصل مشارکت عمومی در حفظ محیط­زیست تأکید شده است.
هدف:  هدف پژوهش حاضر ارائة مدل توسعة تمدن بوم­شناختی و  محیط زیستی در ورزش می­باشد.
روش شناسی:  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و به روش میدانی انجام شده ­است. جامعة آماری پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی کشور آگاه به حوزة محیط­زیست، برخی مدیران و کارشناسان سازمان­های ورزشی از جمله مدیران وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون­های ورزشی بودند که تعداد آنان با توجه به تعداد 51 فدراسیون فعال در کشور، شامل 298 نفر بودند. با توجه به جدول حجم نمونة کوکران، تعداد 169 نفر بر اساس روش نمونه­گیری دردسترس به عنوان نمونة پژوهش مشخص گردیدند.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر وزارت ورزش و جوانان است.
یافته ها و بحث:  نتایج تحلیل نشان داد که اثر مستقیم توسعة بوم­شناختی بر توسعة پایدار برابر با 36/0 و با توجه به مقدار(48/8t = ) در سطح 01/0 معنادار است. همچنین اثر مستقیم توسعة  محیط زیستی بر توسعة پایدار برابر با 29/0 و با توجه به مقدار(79/5t = ) در سطح 01/0 معنادار است. همچنین میزان واریانس تبیین شده توسعة پایدار در ورزش در این پژوهش برابر با 43/0 است که نشان می­دهد 43 درصد از تغییرات توسعة پایدار در ورزش توسط متغیرهای موجود در مدل تبیین می­گردد.
نتیجه­ گیری:  در مسیر بهبود توسعه پایدار در ورزش می بایستی از ظرفیت های تمدن بوم شناختی و محیط زیستی در ورزش نهایت استفاده را داشت. بدون شک استفاده از تمدن بوم شناختی و محیط زیستی در ورزش می تواند بستر مهمی در جهت شکل گیری و ارتقا توسعه پایدار ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات